Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ersättningsansökningar för inkvarteringskostnader som gäller för år 2023 ska sändas till Civiltjänstcentralen via Sivariweb senast 31.12.2023.


Ansökningar för år 2023 kan inte lämnas efter 31.12.2023.
Ansökningar som inkommit senast 5.12.2023 behandlas senast 31.12.2023.


Till ansökan skall bifogas tjänstgöringsplatsens verifikationer över kostnaderna för inkvartering (inte tjänstgörarens egna kvitton) och hyreskontrakt eller motsvarande som bestyrker anvisad inkvartering i Sivariweb.


Ersättning för tjänstgörarens permissionsresor ska ansökas halvårsvis enligt följande:
• kostnader för lokaltrafik för tiden 1.1. – 30.6. ansökan skickas till Civiltjänstcentralen via Sivariweb per 15.7.
• kostnader för lokaltrafik för tiden 1.7. – 31.12. ansökan skickas till Civiltjänstcentralen via Sivariweb per 15.1.


Ersättning av oförutsedda hälso- och sjukvårdskostnader
Civiltjänstgöringsplatserna kan i vissa fall få ersättning för exceptionellt stora kostnader som uppkommit på grund av civiltjänstgöraren. Det är i första hand fråga om kostnader som uppkommer i samband med hälso- och sjukvård.

Tjänstgöringsplatsen ska lämna in en ansökan via Sivariweb så snart den har alla bilagor som behövs, dvs.
• kopior av betalda fakturor,
• en utredning om händelserna i samband med den ersättning som söks
• en motivering till varför ersättning söks, dvs. en utredning om varför kostnaderna anses vara orimliga i förhållande till tjänstgöringsplatsens ekonomiska förutsättningar, samt
• originalkvitton eller någon annan bevislig utredning om grunderna för utbetalningen.


Kontrollera bankkontonummer och FO-nummer innan ansökan lämnas in.
Frågor angående ersättning av inkvarteringskostnader kan skickas till: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi