Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Direktiv för privaträttsliga samfund

Direktiv för privaträttsliga sammanslutningar

 

Ansökan om rätt att verka som tjänstgöringsplats skickas till Civiltjänstcentralen. Innan en ansökan från en privaträttslig sammanslutning godkänns eller avvisas begär Civiltjänstcentralen ett utlåtande från huvudstaben. P.g.a. av detta förfarande är handläggningstiden för ansökan ca 1 månad.

Till ansökan bör bifogas tillräckliga uppgifter om sammanslutningen och dess verksamhet och om sökandes förutsättningar att klara de ekonomiska och administrativa förpliktelserna som förutsätts av en civiltjänstgöringsplats. Ur bilagorna bör framgå följande:

 1. Förbinder sig sökande till alla förpliktelser?
 2. Förbinder sig sökande att svara för uppehället som är kostnadsfritt för tjänstgöraren? Uppehället omfattar inkvartering, kostnader för arbetsresor, måltider, hälsovård och dagpenning.
 3. Uppgift om den person som enligt civiltjänstlagens 45 § ska ansvara för tillsynen över civiltjänstgörarna. Vem i sammanslutningen bestämmer tjänstgörarens uppgifter, ordnar introduktion till tjänstgöringsuppgifterna?
 4. I vilka enheter placeras civiltjänstgörarna och vilka uppgifter ges åt dem­?
 5. Vilka parter är sammanslutningens grundare?
 6. Antalet anställda och deras arbetstitlar?
 7. Hur finansierar sammanslutningen sin verksamhet? Har sammanslutningen fått understöd/bidrag av offentliga organ? Hur stor del av sammanslutningens inkomster omfattas av understöd/bidrag?
 8. Allmännyttighet. På vilket sätt anser sammanslutningen sin verksamhet vara allmännyttig? Skattemyndighetens beslut om sökandens allmännyttighet (kopia på beslut om sådant finns).
 9. Tilläggsuppgifter om sammanslutningens verksamhet (verksamhetsberättelse).
 10. Kopia på sammanslutningens stadga eller bolagsordning och handelsregister.
 11. Senaste års bokslut: balans- och resultaträkning

 

Förutsättningar för privaträttsliga samfund att godkännas som civiltjänstgöringsplats

 

Ansökan om rätt att få verka som tjänstgöringsplats hittas under Blanketter