Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor

Civiltjänstgörares fria permissionsresor och tjänstgöringsresor samt arbets- och kommenderingsresor

Om fria permissionsresor, arbets- och tjänstgöringsresor samt kommenderingsresor för civiltjänstgörare föreskrivs i civiltjänstlagen (1466/2007) och i arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor (1462/2007). I arbets- och näringsministeriets anvisning om civiltjänstgörares resor lämnas mer detaljerad vägledning om civiltjänstgörares resor i praktiska situationer än i de ovan nämnda författningarna.

Civiltjänstgörare har rätt till både fria resor eller ersättning för resekostnaderna och rabatterade resor på de grunder som närmare definieras nedan. Fria tjänstgöringsresor och permissionsresor betalas av arbets- och näringsministeriets anslag. Tjänstgöringsplatsen står för de kostnader som orsakas av arbets- och kommenderingsresor.

Resor i Finland

Utöver de fria resorna får civiltjänstgöraren för sina egna resor gällande rabatter på järnvägs- och bussresorna i Finland. Inga rabatter ges för biljetter som endast gäller inom HRT-området.

Fria permissionsresor

Civiltjänstgöraren har under sin tjänstgöringstid rätt till fria permissionsresor tur och retur från den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat till sin hem- eller boningsort i Finland. Civiltjänstgörare som är fast bosatta i utlandet har under sin tjänstgöringstid rätt till minst en permissionsresa till sin hem- eller boningsort.

I regel kan fria permissionsresor endast fås till civiltjänstgörarens hem- eller boningsort. Om civiltjänstgöraren har särskilda band till orter annanstans i Finland, kan av särskilda skäl också resekostnaderna till dessa orter ersättas. Till denna del ersätts resekostnaderna enligt prövning. När resan beviljas ska uppmärksamhet fästas vid civiltjänstgörarens förhållanden som helhet. Se punkt 2.1.2.1. Begränsningar som gäller resmål.

Tjänstgöringsplatsen ska ersätta civiltjänstgörare för resa med lokaltrafiken från närmaste hållplats till det slutliga resmålet, t.ex. från järnvägsstationen hem eller till tjänstgöringsplatsen, till den del avståndet överskrider 3 kilometer i en riktning. Tjänstgöringsplatsen ansöker om ersättning hos Civiltjänstcentralen för de kostnader som består av ersättningar för civiltjänstgörarnas resor med lokaltrafiken i samband med permissioner halvårsvis enligt anvisning.

Dagliga arbetsresor och kommenderingsresor

Ersättning för civiltjänstgörares fria resor betalas av arbets- och näringsministeriets anslag. Däremot svarar tjänstgöringsplatsen för kostnader som orsakas av kommenderingsresor som den förordnat, samt för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat om avståndet överskrider 3 kilometer i en riktning. För dessa resor får inte arbets- och näringsministeriets färdbiljettsblanketter som är avsedda för fria permissionsresor eller biljetter som köps hos VR:s webbshop användas.

Civiltjänstgöraren ska lämna civiltjänstgöringsplatsen en behövlig utredning om kostnaderna för arbetsresor mellan den inkvartering som civiltjänstgöringsplatsen anvisat och tjänstgöringsplatsen.

Resekostnaderna ersätts enligt de kostnader som orsakas av det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet. Resans längd mäts enligt den kortaste rutt som allmänna kommunikationsmedel använder.

Om arbetsresan företas på en sträcka som helt saknar allmänna kommunikationsmedel eller där restiden på grund av olämpliga tidtabeller skulle bli oskäligt lång, ersätts civiltjänstgöraren för kostnader för användning av egen bil. Väntetiden mellan olika delsträckor ska då vara minst 2 timmar. Ersättning betalas för den del av sträckan som saknar allmänna kommunikationsmedel till närmaste hållplats. Ersättning för användning av egen bil betalas i enlighet med tabellen nedan.

Ersättning för enkelresa från och med 1.6.2022 är:

3-25 km:  5,20 €

26-50 km: 7,20€

51-100 km: 15,45 €

100 < : 0,16€/km

Ersättning för enkelresa till och med 31.5.2022 är:

3-25 km:  5,10 €

26-50 km: 7,10€

51-100 km: 15,20 €

100 < : 0,15€/km

 

Med kommenderingsresa avses resor som motsvarar arbets- och tjänsteresor. På kommenderingsresor tillämpas dock inte statens resereglemente. Om kommenderingsresan förutsätter övernattning, ska tjänstgöringsplatsen betala inkvarteringspenning till civiltjänstgöraren. En sovplatsbiljett kan köpas för en kommenderingsresa, om resan i dess helhet blir förmånligare för staten om sovplatsbiljett används i stället för annan typ av inkvartering, närmast på hotell. Kostnaderna för kommenderingsresor för dem som fullgör Civiltjänstcentralens utbildningsperiod betalas av arbets- och näringsministeriets anslag.

Inkvarteringspenning under kommenderingsresa

Om civiltjänstgöringsplatsen inte har ordnat inkvartering för civiltjänstgöraren under kommenderingsresa, betalas inkvarteringspenning till civiltjänstgöraren. Om det i en kommenderingsresa ingår en sammanhängande tid på minst fyra timmar som inte använts till resande och som infaller mellan klockan 21.00 och 6.00, får civiltjänstgöraren inkvarteringspenning för varje dygn som går åt till kommenderingsresan. Inkvarteringspenningen är 55,00 euro under kommenderingsresor i Finland och 100,00 euro i utlandet. Inkvarteringspenningens belopp baserar sig på 6 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten.

Beställning av färdbiljetter

1.VR

Tjänstgöringsplatsen kan beställa tågbiljetter för civiltjänstgörarnas fria permissionsresor av arbets- och näringsministeriets anslag via VR:s webbshop (https://shop.vr.fi/onlineshop/Welcome.do) .  För att kunna koppla upp sig till webbshopen behöver tjänstgöringsplatsen ett användarnamn och ett lösenord som Civiltjänstcentralen ger till den ansvarige personen. Användarnamn och lösenord får inte lämnas till civiltjänstgöraren. När biljetter köps via VR:s webbshop skickas räkningen på biljetterna direkt till staten och biljetten kan skrivas ut från webbshopen. Bruksanvisningen för VR:s webbshop samt anvisningar för hur man får användarnamn och lösenord hittas här.

Sparbiljetten är alltid det förmånligaste alternativet och priset är detsamma för alla. Sparbiljetter kan köpas för alla rutter, men mängden biljetter per avgång är begränsad. Standardbiljetten har tre olika priskategorier – biljetten är desto billigare ju tidigare biljetten köps.

En civiltjänstgörare kan dessutom köpa tågbiljett med 30 procents rabatt genom att på tåget visa upp ett gällande civiltjänstgöringsintyg med foto, om det är fråga om tjänstgörarens egen resa som inte hör till sådana fria permissionsresor som civiltjänstgöraren ersätts för.

Civiltjänstgöringsrabatten beviljas på Standardbiljettens pris. På lokaltrafikens biljetter ges i regel inte någon rabatt.

2.Bussbiljetter

Matkahuolto tar 31.01.2023 ur bruk alla biljettprodukter i pappersformat. Det här betyder samtidigt att det inte längre går att använda de biljetter som printats ut via Sivariweb. Civiltjänstcentralen utvecklar Omasivari- och Sivariwebprogrammen så att man i fortsättningen kan beställa alla resebiljetter som hänför sig permissions- eller veckoslutsresor elektroniskt via Omasivari varefter tjänstgöringsplatsen behandlar och införskaffar biljetterna via Sivariweb. Avsikten är att få de nya funktionerna i bruk under marsmånad.

I februari beställer och betalar tjänstgöringsplatsen platsen i bussen. För kostnaderna som gäller biljetter som använts under permissioner och veckoslut kan tjänstgöringsplatsen ansöka om ersättning av Civiltjänstcentralen.

 

Onnibusbiljetter införskaffas via deras biljettjänst.

 

 

Anvisning om civiltjänstgörares resor