Välj en sida

Resor

Resor

Om fria permissionsresor, arbets- och        tjänstgöringsresor samt kommenderingsresor för civiltjänstgörare föreskrivs i civiltjänstlagen (1466/2007) och i arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor (1462/2007).
I arbets- och näringsministeriets anvisning om civiltjänstgörares resor lämnas mer detaljerad vägledning om civiltjänstgörares resor i praktiska situationer än i de ovan nämnda författningarna.
Civiltjänstgörare har rätt till både fria resor eller ersättning för resekostnaderna och rabatterade resor på de grunder som närmare definieras nedan. Fria tjänstgöringsresor och permissionsresor betalas av arbets- och näringsministeriets anslag. Tjänstgöringsplatsen står för de kostnader som orsakas av arbets- och kommenderingsresor.

Beställning av färdbiljetter

VR
Tjänstgöringsplatsen kan beställa tågbiljetter för civiltjänstgörarnas fria permissionsresor av arbets- och näringsministeriets anslag via VR:s webbshop för företagskunder (www.vr.fi/yrityspalvelut).  För att kunna koppla upp sig till webbshopen behöver tjänstgöringsplatsen
ett användarnamn och ett lösenord som Civiltjänstcentralen ger till den ansvarige personen. Användarnamn och lösenord får inte lämnas till civiltjänstgöraren. Bruksanvisningen för VR:s webbshop samt anvisningar för hur man får användarnamn och lösenord hittas på
Civiltjänstcentralens webbplats på adressen www.siviilipalveluskeskus.fi/junalippujen tilausohje (Beställning av tågbiljetter). När biljetter köps via VR:s webbshop skickas räkningen på biljetterna direkt till staten och biljetten kan skrivas ut från webbshopen.
Sparbiljetten är alltid det förmånligaste alternativet och priset är detsamma för alla.
Sparbiljetter kan köpas för alla rutter, men mängden biljetter per avgång är begränsad. Standardbiljetten har tre olika priskategorier – biljetten är desto billigare ju tidigare biljetten köps.
En civiltjänstgörare kan dessutom köpa tågbiljett med 30 procents rabatt genom att på tåget visa upp ett gällande civiltjänstgöringsintyg med foto, om det är fråga om tjänstgörarens egen resa som inte hör till sådana fria permissionsresor som civiltjänstgöraren ersätts för.
Civiltjänstgöringsrabatten beviljas på Standardbiljettens pris. På lokaltrafikens biljetter ges i regel inte någon rabatt.

Matkahuolto
Tjänstgöringsplatsen kan på motsvarande sätt med blanketten i bilaga 1 till denna anvisning beställa färdbiljetter för bussresor hos Matkahuollon asiakaspalvelukeskus (beställä bussbiljetter).

Biljetterna berättigar endast till fria permissionsresor. Biljetten duger inte som betalningsmedel inom samtarifftrafiken i Helsingfors och inte heller i bussarna till sådana trafikidkare hos kommunala trafikverk som inte godkänner Matkahuoltos biljetter. Biljetten gäller inte hos Onnibus. Ingen rabatt ges på dessa resor. Beakta att biljetternas giltighet kan ändras. Vid behov kan ni kontrollera biljetternas giltighet hos Civiltjänstcentralen. Tjänstgöringsplatsen bör fylla i färdbiljetterna på de punkter som ska uppges på förhand, t.ex. färdrutten. Anvisningar om hur biljetterna fylls i finns i bilaga 2 till denna anvisning. För att ha rätt att färdas måste civiltjänstgöraren dessutom visa upp ett förordnande till tjänstgöring eller ett civiltjänstgöringsintyg med foto. Om förordnande eller intyg inte finns, anses civiltjänstgöraren resa utan giltig färdbiljett.
De av VR:s eller Matkahuoltos färdbiljetter som avses i punkterna 1.1.1 och 1.1.2 får inte användas vid arbets- och kommenderingsresor, som ska betalas av tjänstgöringsplatsen. (se avsnitt 3.1 om arbets- och kommenderingsresor).

Förvaring av färdbiljetter
Tjänstgöringsplatsen ansvarar för att de färdbiljetter som den fått eller köpt samt användarnamn och lösenord till VR:s webbshop förvaras och används på tillbörligt sätt. Biljetterna bör förvaras i ett låst utrymme. Inga korrigeringar får göras i färdbiljetterna. Om en felskrivning gjorts, ska biljetten makuleras.

Anvisning om civiltjänstgörares resor