Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tjänstgöringsförseelser och disciplin

Tjänstgöringsförseelser och disciplin

1. Tjänstgöringsförseelse och disciplinstraff

Civiltjänstgöraren är skyldig att samvetsgrant utföra de tjänsteuppgifter som förordnats tjänstgöraren samt att följa de föreskrifter nödvändiga för ordnande och fullgörande av civiltjänst som tjänstgöringsplatsen meddelat. De restriktioner som ställs för civiltjänstgöraren ska ha direkt anknytning till fullgörandet av civiltjänstplikten. Om civiltjänstgöraren brutit mot sin lydnadsplikt eller inte iakttagit den (=tjänstgöringsförseelse), påförs tjänstgöraren ett disciplinstraff. Civiltjänstgöringsplatsen ska hålla uppgifterna i civiltjänstregistret à jour genom att i registret anteckna t.ex. olovlig frånvaro.

Instruktioner om tillvägagångssätt vid tjänstgöringsförseelser:

Tjänstgöringsplatsen får inte på eget initiativ rikta disciplinära åtgärder till tjänstgöraren, utan endast ge en muntlig anmärkning. Civiltjänstcentralen undersöker tjänstgöringsförseelser och påför disciplinstraff. Innan anmälan om tjänstgöringsförseelse görs är det bra om tjänstgöringsplatsen diskuterar försummelsen med tjänstgöraren och bedömer behovet av en muntlig anmärkning.

Den ansvariga personen på civiltjänstgöringsplatsen tillställer civiltjänstcentralen ett skriftligt meddelande om tjänstgöringsförseelse när personen fått vetskap om tjänstgöringsförseelsen. Anmälan görs till civiltjänstcentralen via Sivariweb. Om tjänstgöringsförseelsen är obetydlig kan ärendet lämnas därhän eller begränsa sig till en muntlig anmärkning. Efter att ha fått anmälan om tjänstgöringsförseelse företar civiltjänstcentralen en undersökning för att utreda tjänstgöringsförseelsen och utfärdar ett disciplinstraff samt skickar beslutet om disciplinstraff för kännedom till tjänstgöringsplatsen.

Disciplinstraff som påförs för tjänstgöringsförseelser:

 1. skriftlig varning,
 2. arbete utöver den ordinarie arbetstiden (högst fyra timmar per dag under högst fem dagars tid per strafftillfälle) och
 3. fråntagning av dagpenningen (högst två gånger och för högst 30 dagar per strafftillfälle)
 4. fråntagning av rätt till personlig permission (högst fyra dagar per strafftillfälle)

För en och samma förseelse får disciplinstraff påföras endast i en straffart. För flera samtidigt begångna förseelser kan ett straff påföras. Ett disciplinstraff ska stå i rättvist förhållande till förseelsen. Civiltjänstcentralen kan låta bli att påföra ett disciplinstraff eller enbart ge en muntlig anmärkning, om tjänstgöringsförseelsen har berott på vårdslöshet som kan förlåtas med tanke på omständigheterna, tanklöshet eller okunnighet, eller om förseelsen annars ska anses vara obetydlig.

En skriftlig varning såsom disciplinstraff förutsätter ett i 71 § i civiltjänstlagen (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071446#a1446-2007) föreskrivet formbundet förfarande, medan en anmärkning för obetydliga förseelser, som inte ingår i straffen, inte förutsätter ett formbundet förfarande, utan den kan också vara muntlig. Fråntagning av dagpenning, som hör till disciplinstraffen, ska särskiljas från fråntagning av dagpenning såsom faktisk påföljd på grund av olovlig frånvaro.

Civiltjänstgöraren kan enligt 97 § i civiltjänstlagen söka ändring i beslut om disciplinstraff. I paragrafen föreskrivs också om tjänstgöringsplatsens uppgifter i samband med ändringssökande. Tjänstgöringsplatsen har skyldighet att tillställa besvärsmyndigheten handlingarna utan dröjsmål. I praktiken är det bra att lämna in handlingarna inom några dagar. Ändringssökande innebär i allmänhet att beslutet om disciplinstraff inte får verkställas. Ett disciplinstraff får dock verkställas, om verkställighet inte annars är möjlig på grund av att civiltjänstgörarens återstående tjänstgöringstid är kort.

2 .Olovlig frånvaro

Civiltjänstgöraren har inte rätt till dagpenning eller eventuell kostpenning under tiden för olovlig frånvaro. Dessutom räknas inte de dygn då civiltjänstgöraren olovligt uteblivit från tjänsten som tjänstgöringstid.

Som ett helt frånvarodygn betraktas frånvaro från en för civiltjänstgöraren förordnad arbetsdag. Frånvaron räknas från den tidpunkt då tjänstgöraren borde ha infunnit sig till tjänstgöring till den tidpunkt då tjänstgöraren infinner sig. För att en sjukdom eller skada ska kunna anses som godtagbar grund för frånvaro, krävs ett läkarutlåtande eller ett intyg givet av hälsocentralen eller motsvarande instans.

I fråga om utbildning ska det beaktas att civiltjänstgöraren är skyldig att punktligt delta i för tjänstgöraren ordnad utbildning, om tjänstgöraren inte särskilt har befriats från den. Civiltjänstcentralen ser till att utbildarna övervakar att tjänstgörarna är närvarande.

Om olovlig frånvaro pågår i minst 14 dagar i ett sträck, ska FPA, med hänsyn till utbetalning av militärunderstöd, underrättas om att tjänstgöringen avbrutits och senare att den fortsätter. FPA behandlar inte de skriftliga anmälningarna om avbrott i tjänstgöringen utan uppgifterna överförs automatiskt från civiltjänstregistret till FPA:s register. Därför är det viktigt att uppdaterade uppgifter om frånvaro införs i civiltjänstregistret.

Nedan ges exempel på påföljder för olovlig frånvaro. Tjänstgöringsplatsen gör i dessa fall anmälan om tjänstgöringsförseelse till civiltjänstcentralen, om det finns anledning till det. I exemplen utgår man ifrån att civiltjänstgörarens ordinarie arbetstid är fastslagen till mellan kl. 8.00 och 16.15 från måndag till fredag.

 1. Civiltjänstgöraren infinner sig först kl. 10.30 på måndagen. Det är inte fråga om ett helt frånvarodygn, så detta medför inte några faktiska påföljder. Ett disciplinstraff är däremot möjligt, dock med beaktande av vad som sägs i 71 § i civiltjänstlagen.
 2. Civiltjänstgöraren infinner sig inte i arbete på måndagen. Faktiska påföljder påförs automatiskt, vilket innebär fråntagning av dagpenning och eventuell kostpenning för en dag. Hemförlovningen uppskjuts med en dag. Ett disciplinstraff kan påföras med beaktande av vad som sägs i 71 § i civiltjänstlagen.
 3. Civiltjänstgöraren avlägsnar sig olovligen från tjänstgöringen mitt på dagen en fredag och återvänder först på tisdagen. Den veckoledighet som infaller under denna olovliga frånvaro räknas som olovlig frånvaro. Påföljden blir fråntagning av dagpenning och eventuell kostpenning för tre dagar (veckoslutet och måndagen). Hemförlovningen uppskjuts med tre dagar. För eventuellt disciplinstraff hänvisas till det som sagts ovan.

Om civiltjänstgöraren utan lov uteblir från tjänst eller olovligen avlägsnar sig från tjänstgöringen, ska tjänstgöringsplatsen utan dröjsmål utreda orsaken till frånvaron. Om tjänstgöraren inte kan nås och frånvaron fortsätter flera dagar, ska tjänstgöringsplatsen kontakta civiltjänstcentralen.

Vid behov begär tjänstgöringsplatsen handräckning av polisen på den egna orten eller i tjänstgörarens hemkommun för efterspaning av tjänstgöraren och förpassning av honom till tjänstgöring. Polisen ser till att tjänstgöraren själv infinner sig på tjänstgöringsplatsen eller att tjänstgöringsplatsen tillställs en utredning om lagligt förhinder (t.ex. läkarutlåtande) eller tjänstgörarens skriftliga anmälan om vägran att fullgöra civiltjänst. Efter fem dagars frånvaro gör tjänstgöringsplatsen en efterlysning. Efterlysningen ska återkallas då situationen förändrats.

3. Polisanmälan

Bestämmelser om civiltjänstgöringsbrott finns i 75 § i civiltjänstlagen och bestämmelser om polisanmälan i 78 § i samma lag. Det är alltid civiltjänstcentralen som gör polisanmälan. Grunden för polisanmälan kan vara den anmälan om tjänstgöringsförseelse som civiltjänstgöringsplatsen gjort.

Polisanmälan görs, om tjänstgöraren

 1. försummar sin skyldighet att lämna uppgifter,
 2. försummar sin skyldighet att fullgöra kompletterande tjänstgöring,
 3. uteblir från grundutbildning eller arbetstjänst, avslutar den eller skriftligen meddelar att han vägrar fullgöra civiltjänst,
 4. trots det disciplinstraff som påförts honom fortfarande på ett väsentligt sätt försummar sin civiltjänstplikt (civiltjänstgöringsbrott),
 5. uteblir från extra tjänstgöring eller tjänstgöring under mobilisering eller
 6. trots det disciplinstraff som påförts honom fortfarande på ett väsentligt sätt försummar sin civiltjänstplikt under extra tjänstgöring eller mobilisering. 7

Avsikten är att förseelser mot civiltjänstplikt i regel sköts genom disciplinstraff. Om dessa inte har avsedd effekt, utan civiltjänstgöraren fortfarande väsentligt bryter mot sin civiltjänstplikt, och om det inte finns motiverad anledning att granska tjänstedugligheten, kan polisanmälan göras på grundval av punkt 4. Innan polisanmälan görs, ska tjänstgöringsplatsen speciellt i fråga om punkt 4 överväga om orsaken till civiltjänstgörarens beteende är till exempel psykiska problem eller misstanke om drogmissbruk.

Vid behov kan civiltjänstgöraren förordnas till läkarundersökning, där hans tjänsteduglighet bedöms. Med stöd av läkarutlåtandet kan civiltjänstgöraren hemförlovas av hälsoskäl. Tjänstgöringen avbryts fr.o.m. den dag då beslutet om hemförlovning fattas.

När tjänstgöringsplatsen får tjänstgörarens skriftliga anmälan om vägran att fullgöra civiltjänst enligt punkt 3, ska anmälan om vägran tillställas civiltjänstcentralen och tjänstgöraren ska befrias från arbetstjänsten från den dag vägran om att fullgöra civiltjänst lämnas in.

Om det framgår att orsaken till civiltjänstgörarens tjänstgöringsförsummelser snarare beror på missanpassning till tjänstgöringsplatsen i fråga, ska tjänstgöringsplatsen överväga att ansöka om att tjänstgöraren förflyttas till en annan tjänstgöringsplats. I första hand ska överföring till andra arbetsuppgifter eller ett annat verksamhetsställe hos tjänstgöringsplatsen övervägas. Om det ansöks om förflyttning av civiltjänstgöraren till en helt ny tjänstgöringsplats, ska tjänstgöraren själv söka en plats. Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren får inte ensidigt upphäva ett förordnande till arbetstjänst, utan det är civiltjänstcentralen som fattar beslut i ärendet.

TEM/2313/00.05.02/2016: Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ss. 31 – 35