Välj en sida

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden är möjlig på motiverade grunder. Civiltjänstcentralen besluter på basen av ansökan från tjänstgöringsplatsen eller tjänstgöraren om ett eventuellt byte till en annan tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden. Förflyttningsansökan skall göras skriftligt, och av den skall framgå orsaken till förflyttningen och önskningar angående den nya tjänstgöringsplatsen. Ansökan får vara fritt formulerad. Civiltjänstcentralen kan på eget initiativ besluta om ett förflyttning av tjänstgöringsplats för civiltjänstgöraren, detta för att trygga att civiltjänsten skall bli vederbörligt utförd eller om det i allmänhetens intresse fordras en förflyttning.

Före förflyttningen skall civiltjänstcentralen höra civiltjänstgöraren, hans nuvarande tjänstgöringsplats och hans nya tjänstgöringsplats. Man kan dock förbigå hörande av parterna, om förflyttningen är brådskande.

Följande dokument bör tillställas civiltjänstcentralen före byte av tjänstgöringsplats:

• en egen fritt formulerad ansökan, med namn, adress, födelsetid och underskrift

• godkännande av nuvarande tjänstgöringsplatsen (fritt formulerad)

• nytt brottsregisterutdrag, om det behövs ( i kraft 6 månader)

• förbindelsen med den nya platsen skall vara godkänd av båda parter (nya tjänstgöringsplatsens ansvarsperson / tjänstgöraren) i Sivariweb

Tjänstgöringen fortsätter på den gamla tjänstgöringsplatsen tills civiltjänstcentralen har gjort ett beslut i ärendet.