Välj en sida

Socialskydd och förmåner

under tjänstgöringstiden

SOCIALSKYDD OCH FÖRMÅNER

 

Stöd, som betalas som militärunderstöd

Militärunderstöd betalas på samma grunder som beväringsunderstöd. Både tjänstgöraren och hans anhöriga kan få understödet. Understödet anhåller man om hos FPA. Om tjänstgöraren bor utomlands, så kan han söka understöd hos FPA i tjänstgöringskommunen.

Ändamålet med understödet är att trygga utkomsten för de anhöriga under tjänstgöringstiden. Ett villkor är att tjänstgöringen har försvagat de anhörigas utkomstmöjligheter och att tjänstgöraren är i behov av understöd. Då understöd beviljas tar man i beaktande de anhörigas verkliga inkomster under tjänstgöringstiden. Anhöriga är:

• maka/make

• sambo, om hon/han tillsammans med tjänstgöraren har ett gemensamt barn att försörja

• minderårigt barn, adoptivbarn, barn som tjänstgöraren försörjer. Också makans/makens barn räknas till denna grupp

 

Militärunderstödet kan betalas som bostadsunderstöd, grundunderstöd, underhållsbidrag, särskillt underhållsstöd och för räntor på studielån.

Bostadsunderstödet ersätter boendeutgifterna för en stadigvarande bostad åt tjänstgöraren eller understödsberättigad anhörig. Boendeutgifter som kan ersättas är hyra/bolagsvederlag, vatten- och elavgifter  (uppvärmningskostnader) som betalas separat. Tjänstgörarens och den anhörigas inkomster inverkar på beviljandet av stödet.

FPA kan betala bostadsunderstöd för en hyresbostad endast om tjänstgöraren själv bor stadigvarande i bostaden, dvs. har bott självständigt (inte hos föräldrarna) cirka 3 månader innan tjänstgöringen börjar.

Enligt civiltjänstlagen ska tjänstgöringsplatsen anvisa en inkvartering för tjänstgöraren när arbetstjänsten inleds. Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren avtalar om inkvartering i förbindelsen. Tjänstgöringsplatsen står för tjänstgörarens andel av boendekostnaderna för den inkvartering som anvisats.  Tjänstgöraren kan få bostadsstöd från FPA för sin stadigvarande bostad, om tjänstgöringsplatsen bekostar en bostad på annan ort än den där tjänstgörarens stadigvarande bostad finns. Det möjliggör tjänstgöring på annan ort än hemorten. Bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd från FPA kan fås för räntor på bostadslån och räntor på lån som tagits för renovering av egen bostad eller betalning av bostadsrättsavgift.

Grundunderstödet är ämnat för de anhörigas dagliga utkomst och det betalas stegvis på basen av antalet familjemedlemmar.  Under tjänstgöringstiden ersätter FPA dessutom, efter ansökan, räntor på studielånen. Grundunderstödets fulla belopp för den första anhöriga är lika stort som folkpensionens fulla belopp. För följande anhörig är beloppet 50 % och för den tredje och därpå följande är beloppet 30 % av folkpensionens fulla belopp. Grundunderstödet är för dagligautgifter t.ex. livsmedel, personlighygien och renlighet i hemmet, telefon och receptfria läkemedel. Tjänstgörarens och den anhörigas inkomster inverkar på beviljandet av stödet.

Enligt prövning kan dessutom beviljas särskilt understöd för nödvändiga och till sitt belopp skäliga utgifter, som motsvarar tjänstgörarens anhörigas personliga omständigheter och de lokala förhållandena. Stöd kan sökas för utgifterför hälso- och sjukvård, synundersökning och anskaffning av glasögon, utgifter som hänför sej till barnavård (barvagn, säng, bilstol). Tjänstgörarens och den anhörigas inkomster inverkar på beviljandet av stödet.

FPA betalar underhållsbidrag till en person som är berättigad till underhållsbidrag, om tjänstgöraren på basis av domstolsbeslut eller skriftligt avtal som socialnämnden har fastställt är förpliktad att betala månatligt underhållsbidrag till det minderåriga barnet och tjänstgöraren inte kan betala bidraget under tjänstgöringstiden. FPA betalar underhållsbidraget enligt det belopp som fastställts för den värnpliktige. Endast tjänstgörarens inkomster påverkar underhållsbidragets belopp.

Räntor på studielån

FPA ersätta räntorna på dina studielån i form av militärunderstöd om räntorna förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under den månad då tjänstgöringen upphör. En förutsättning är att du inte har fått studiestöd under den termin då räntan förfaller till betalning eller under föregående termin. Eventuella kostnader för utredning av räntans belopp ersätts inte. Endast tjänstgörarens inkomster påverkar stödets belopp.

Tjänstgörare som kommer från utlandet för att fullgöra sin tjänst har samma rättigheter att få militärunderstöd som en tjänstgörare som bor i Finland. Tjänstgöraren kan söka en enrummare i Finland och ansöka om bostadsbidrag till den.Tremånaders regeln gäller inte i detta fall. Man behöver inte höra till Finlands socialskydd för att få militärunderstöd.

Militärunderstöd betalas från början av den månad, då understödet har ansökts (tidigast från tjänstgöringens begynnelsedag), till slutet av den månad, då du hemförlovas. Understöd betalas inte då tjänstgöringen avbryts fortlöpande för minst 14 dagar, vilka inte räknas till tjänstgöringstiden (t.ex. POP). Det är skäl att lämna in ansökan i god tid. Till ansökan bör bifogas behövliga dokument angående inkomster och utgifter. Då civiltjänstgöraren inleder sin tjänstgöring, så skickas information om inträdet automatiskt från civiltjänstcentralen till FPA. Information skickas på samma sätt om civiltjänstgöraren söker POP-ledighet, som är längre än 14 dygn, eller om han avbryter sin tjänstgöring.

Tilläggsuppgifter om t.ex. förmånerna får du från http://www.kela.fi/web/sv/varnpliktig och från FPA:s byråer.

Övriga sociala förmåner

Vid behov kan du i vissa fall få grundläggande utkomststöd från FPA för övriga grundutgifter som militärunderstödet inte täcker t.ex obetalda hyror eller för hyresgaranti. Inkomster, besparingar och förmögenhet inverkar på utkomststödets belopp.

Kompletterande / förebyggande utkomststöd kan du ansöka från din hemkommus socialbyrå i fall att FPA förkastar din ansökan om grundläggande utkomststöd. Det lönar sig att reservera tid hos socialbyrån och förutom den förkastade ansökningen om grundläggande utkomststöd ge dem en utredning över din ekonomiska situation.

Du får bästa informationen om övriga sociala förmåner från din hemkommuns socialbyrå.

Kommunala hemtjänster kan beviljas vid nedsatt funktionsförmåga, familjesituationen, stress, sjukdom (också barnets sjukdom), förlossning, skada eller annat skäl åt dem, vilka behöver hjälp för boendet, personlig vård och tillsyn, skötsel och uppfostran av barn eller till att utföra uppgifter och dylikt som hör till vardagen. För hemvårdares och hemhjälpares tjänster uppbäres avgift, vars storlek baserar sig på familjens betalningsförmåga.

Socialbyrån ger också information om barnens dagvård. Dagvårdsavgiften är beräknad efter föräldrarnas inkomster. Hemvårdsstöd betalas för att ordna skötsel av barnet, förutom inom kommunala dagvården. Barnets hemvårdsstöd sökes från FPA:s lokalbyrå, och där får man också mera information.

Socialbyrån får uppgifter om barnets underhållsstöd, vilket betalas till barnet då:

• barnet inte får underhåll från föräldrarna

• när inte underhållsbidraget har betalats

• då faderskapet inte bekräftats eller

• när underhållsbidraget är litet (bestämt via domstolsbeslut).

Civiltjänstgöringen kan tillfoga extra påfrestningar för familjeförhållandet. Uppfostrings- och familjerådgivningen, samt samtalstjänsten är konfidentiella. Från socialbyrån får man tilläggsuppgifter om rådgivningstjänster, och från församlingen om samtalstjänsten.

På civiltjänstcentralen arbetar en socialkurator, som ger rådgivning i frågor angående socialskyddet under din civiltjänstgöringstid. Du får också information om ditt socialskydd från FPA:s webbsidor och din kommuns socialmyndigheter.

Civiltjänstcentralens socialkurator Marja-Liisa Sirén

email: marja-liisa.siren(at)ely-keskus.fi

tel. 0295 029 383