Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstmyndigheter

Civiltjänstmyndigheter

Arbets- och näringsministeriet styr, leder och utvecklar civiltjänsten. Statsrådet har utsett en delegation för civiltjänstärenden som hjälp åt arbets- och näringsministeriet vid utvecklandet och planerandet av civiltjänsten.

Civiltjänstcentralen  fungerar i Lappträsk. Civiltjänstcentralens uppgifter är följande:

• förordna civiltjänstgörare till tjänstgöring

• utbilda civiltjänstgörare

• övervaka civiltjänstgörare

• utfärda civiltjänstgöringsintyg enligt 8§ i passlagen (671/2006) till civiltjänstgörare. Under arbetstjänsten utfärdar tjänstgöringsplatsen civiltjänstgöringsintyg

• sköta ersättningarna för kostnader för inkvartering av civiltjänstgörare

• handha annan praktisk verkställighet av civiltjänsten

Civiltjänstgöringsplatsen kan vara civiltjänstcentralen själv eller med centralens godkännande.

1. en statlig myndighet eller ett statligt affärsverk, en självständig statlig inrättning av offentligrättslig karaktär eller en offentligrättslig förening

2. en kommunal myndighet

3. ett religionssamfund som avses i 2 § i religionsfrihetslagen (453/2003) eller dess församling

4. en privaträttslig sammanslutning, förening eller stiftelse som bedriver allmännyttig verksamhet.