Välj en sida

Civiltjänst

Civiltjänst

Det går att ansöka om civiltjänst på grund av skäl som grundar sig på övertygelse. Fullgörande av civiltjänst ersätter beväringstjänst.

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar, som delas upp i en grundutbildningsperiod som varar 28 dagar och arbetstjänst som varar cirka 10,5 månader. Arbetstjänsten fullgörs vid en civiltjänstgöringsplats som godkänts av civiltjänstcentralen. Det finns cirka 2000 civiltjänstgöringsplatser runtom i Finland. Reservövningar förekommer inte.

Civiltjänstgörarens förmåner bestäms på samma grunder som för beväringarna. För kostnaderna för uppehälle (dagpenning, kost, inkvartering, hälsovård och arbetsresor) ansvarar under utbildningsperioden civiltjänstcentralen och under arbetsjänsten den civiltjänstgöringsplats som ordnar arbetstjänsten.

Civiltjänstcentralen ansvarar för verkställandet av civiltjänsten, anordnandet av utbildningen av civiltjänstgörare och styrningen av civiltjänstgöringsplatserna. Civiltjänstcentralen ligger i Lappträsk och är en fristående enhet under NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Om en civiltjänstgörare inte beviljas uppskov ska han eller hon förordnas att inleda sin tjänstgöring under det år som ansökan om civiltjänst godkänts eller under de två därpå följande kalenderåren.

Ett förordnande att inleda civiltjänst ska bevisligen delges civiltjänstgöraren minst två månader före tjänstgöringen. Förordnandet kan också delges med en kortare tidsfrist från ingången av det kalenderår under vilket civiltjänstgöraren fyller 29 år och även i övrigt när civiltjänstgöraren samtycker till det. Om tjänstgöraren inte anländer till centralen utan lagligt hinder, så blir påföljden efterlysning.

Civiltjänstcentralen, senare tjänstgöringsplatsen ger ett civiltjänstgöringsintyg försett med fotografi. Detta intyg motsvarar militärpasset och efter hemförlovningen är det ett bevis för utförd tjänst. Vissa beväringsrabatter förutsätter uppvisande av civiltjänstgöringsintyget. Om intyget försvinner efter tjänstgöringen så kan civiltjänstcentralen på begäran ersätta det med ett nytt. Intyget behövs bl.a. hos  passmyndigheterna ända upp till 30 års ålder.

Den grundutbildnings- och arbetstjänstplikt som ingår i civiltjänsten upphör vid utgången av det år civiltjänstgöraren fyller 30 år.