Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tjänstgöringsplatsens

uppgifter

Saker att ta i beaktande under arbetstjänsten

Bestämmelser om en civiltjänstgörares skyldigheter finns i 38 § i civiltjänstlagen

 • Civiltjänstgöraren ska samvetsgrant utföra de tjänsteuppgifter som civiltjänstgöringsplatsen anvisat samt följa de direktiv som civiltjänstcentralen och civiltjänstgöringsplatsen gett.
 • Om en civiltjänstgörare försummar sina skyldigheter i samband med fullgörandet av tjänsteuppgifterna eller annars handlar i strid med sina tjänsteplikter kan denne påföras disciplinstraff enligt civiltjänstlagen (68 § i civiltjänstlagen).

Tjänstgöringsplatsen ska aktivt introducera civiltjänstgöraren i tjänstgöringsplatsen och arbetsuppgifterna

 • Arbetsuppgifterna ska bestämmas med hänsyn till civiltjänstgörarens övertygelse och lämplighet. Om civiltjänstgöraren meddelar att arbetsuppgifterna strider mot hans övertygelse, och detta är motiverat, ska tjänstgöraren förordnas till andra uppgifter.
 • Vid bedömning av lämpligheten läggs i första hand vikt vid tjänstgörarens utbildning, arbetserfarenhet och hälsotillstånd.
 • Civiltjänstgörarens övertygelse är av central betydelse vid ordnandet av tjänstgöringen. Sådan uppgift som med god grund kan anses strida mot civiltjänstgörarens etiska eller religiösa övertygelse faller utanför tjänstgörarens lydnadsplikt.
 • Civiltjänstgöraren får inte förordnas till sådant arbete som de anställda vid tjänstgöringsplatsen inte utför på grund av arbetskonflikt, förutom om det är fråga om en förbjuden stridsåtgärd.
 • Finskspråkiga och svenskspråkiga civiltjänstgörare måste kunna fullgöra civiltjänsten på sitt modersmål, om de inte samtycker till annat. Även något annat modersmål som civiltjänstgöraren har bör beaktas vid förordnandet av tjänstgöringsplats och tjänstgöringsuppgifter för civiltjänstgöraren, åtminstone när det gäller de språkkunskaper som uppgifterna kräver och språkkunskaperna hos personalen på tjänstgöringsplatsen.
 • På civiltjänstgöringsplatsen får arbetet inte vara förenat med något som helst ekonomiskt vederlag. Till civiltjänstgöraren får det inte betalas lön och inte heller exempelvis dagtraktamente, mötesarvode eller övertidsersättning som betalas till tjänstemän.
 • Civiltjänstgöraren kan under sin tjänstgöringstid på sin fritid arbeta utan tidsbegränsningar, men dock inte hos sin egen civiltjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren bör notera att erhållen ersättning i pengar kan inverka på det militärunderstöd som eventuellt betalas.

Kontroll av den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn

Utdrag om brottslig bakgrund (siviilipalveluskeskus.fi)

Sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare

 • Du ska bli informerad om sekretess och tystnadsplikt utan dröjsmål i samband med inskolningen i arbetsuppgifterna. Det rekommenderas att civiltjänstgöraren undertecknar en skriftlig förbindelse om tystnadsplikt.

Förbindelse om tystnadsplikt, modellblankett (pdf).

 • Tjänstgöringsplatsernas föreskrifter om sekretess och tystnadsplikt är sådana direktiv som avses i civiltjänstlagen och som en civiltjänstgörare ska följa. Detta är särskilt viktigt i ett sådant fall då du har tillträde till ett kundinformationssystem, ett personregister eller motsvarande uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

Ungdomsgarantin i samband med civiltjänst

 • Civiltjänstcentralen medverkar aktivt i navigatorverksamheten (ohjaamo) för ungdomar. Syftet är att garantera varje ung person en fortsatt möjlighet efter civiltjänsten och på så sätt förebygga utslagning.
 • Ett förfarande som rekommenderas är att arbetstjänstplatsen ger dig möjlighet att under arbetstjänsten till exempel besöka den lokala arbets- och näringsbyrån och att du inte behöver använda dina permissionsdagar för besöket.
 • Samma rekommendation gäller för urvalsprov. Du bör garanteras möjlighet att delta i de urvalsprov som hålls i Finland. Civiltjänstcentralen rekommenderar att urvalsprovsdagen antecknas som ”Befrielse från tjänstgöring”. Att använda personlig orsakspermission för urvalsprov är inte i enighet med ungdomslagens anda.

Ungdomsgaranti (siviilipalveluskeskus.fi).