Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Permissioner

Inom civiltjänsten finns följande permissioner:

 • Personlig permission (PP) – 18 dagar
 • Personlig orsakspermission (POP) – 180 dagar
 • Duglighetspermission (DP) – 20 dagar
 • Föräldraledighet (FL) – 12 dagar
 • Sjukpermission (SL)

Personlig permission (PP)

 • Du har rätt till personlig permission (PP), som beviljas utan särskilt skäl och räknas som tjänstgöringstid. De personliga permissionernas sammanräknade längd är 18 dagar under hela tjänstgöringstiden.
 • Personliga permissioner får inte beviljas under veckoledighetsdagar (dvs. under veckoslut eller så kallade söckenhelger då personalen på tjänstgöringsplatsen har ledigt).
 • Permissionerna ska fördelas jämnt över hela tjänstgöringstiden. I regel ges civiltjänstgöraren ett eller två dygn personlig permission per månad för skötseln av sina personliga angelägenheter.
 • På civiltjänstgörarens ansökan kan personliga permissioner i mån av möjlighet ges enligt tjänstgörarens behov av permission, också så att personliga permissioner sammanförs till en längre permission.
 • Det är bra att börja planera tidpunkterna för dina permissioner redan under arbetstjänstgöringens inlärningsperiod.

Personlig orsakspermission (POP)

 • Tjänstgöringsplatsen kan av vägande personliga skäl bevilja dig personlig orsakspermission (HSL), vars längd under hela tjänstgöringstiden är högst 180 dagar.
 • Personliga orsakspermissioner räknas inte som tjänstgöringstid. Den personliga orsakspermissionen beviljas av den person som ansvarar för civiltjänstärenden på civiltjänstgöringsplatsen.
 • Som motivering för personlig orsakspermission kan anges ekonomiska skäl och familjeskäl, rättsärenden (domstols- eller myndighetsärende, som kan gälla t.ex. besök hos en advokat eller körkortsärende eller liknande), förtroendeuppdrag eller annan orsak. När personlig orsakspermission beviljas för en hel vecka, räknas också veckoledighetsdagarna som personlig orsakspermission.
 • Om hela den personliga permissionen inte utnyttjats när tjänstgöringstiden upphör, kan återstående dagar med personlig orsakspermission efteråt omvandlas till dagar med personlig permission, för vilka dagpenning utbetalas i efterskott.
 • Under personlig orsakspermission har du inte rätt till fria resor, fri företagshälsovård eller andra förmåner med anknytning till uppehälle.
 • Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål anteckna den personliga orsakspermissionen i civiltjänstregistret. Från registret överförs uppgift om personlig orsakspermission som överstiger 15 dagar automatiskt till FPA och civiltjänstcentralen.

Duglighetspermission (DP)

 • En civiltjänstgörare som särskilt utmärkt sig under tjänstgöringen kan beviljas duglighetspermission sammanlagt 20 dygn.
 • Duglighetspermission ges på civiltjänstgöringsplatsens, t.ex. civiltjänstgörarens chefs, initiativ på basis av individuellt berömligt uppförande under tjänstgöringen, i allmänhet genast när det finns skäl till det.
 • Duglighetspermissioner ska helst inte samlas till slutet av tjänstgöringstiden så att den faktiska hemförlovningsdagen förskjuts med flera dagar.
 • När man överväger beviljande av duglighetspermission beaktas bl.a. civiltjänstgörarens flit, initiativförmåga, punktlighet, uppförande samt att tjänstgöraren genomgått utbildningen eller utfört arbetstjänsten med framgång.

Föräldraledighet (FL)

 • I samband med ditt eget barns födelse har du rätt att hålla en sammanhängande föräldraledighet på 12 dygn. Denna räknas som tjänstgöringstid och ska bevisas genom uppvisande av barnets födelseattest eller på begäran ett intyg från barnatillsyningsmannen i hemkommunen.
 • För föräldraledigheten betalas dagpenning. Föräldraledigheten räknas i vardagar. Veckoledigheter (eller motsvarande dagar) räknas inte till föräldraledigheten.
 • I regel ska föräldraledigheten inledas inom en månad från barnets födelse.
 • Du kan ansöka om föräldrapenning från Folkpensionsanstalten under tiden för föräldraledigheten.

Sjukpermission (SL)

 • Tjänstgöringsplatsen beviljar sjukledigt på basen av läkarintyg.
 • Sjukledighet räknas som tjänstgöringstid.
 • Civiltjänstcentralen kan på ansökan avbryta din arbetstjänstgöring på grund av lång sjukfrånvaro (ca 2 veckor), många kortare sjukfrånvaroperioder efter varandra eller om en läkare har konstaterat att du inte är tjänsteduglig. Ansökan om att tjänstgöringen ska avbrytas kan göras av tjänstgöringsplatsen eller av dig själv.
 • Den dag sjukpermissionen börjar avbryts annan permission som räknas som tjänstgöringstid.
 • Ett sjukintyg behövs för varje sjukfrånvarodag. Intyget kan vara skrivet av en läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

Civiltjänstgöringsplatsen bestämmer om permission ges och tidpunkten för permissionen

 • Permissionsdagar och dagar med föräldraledighet räknas i vardagar. Veckoledigheter (eller motsvarande dagar) räknas inte till permissionen med undantag för personlig orsakspermission som beviljats för en hel vecka.
 • Du får dagpenning för de permissionsdagar som räknas som tjänstgöringstid. Till tjänstgöringstiden räknas personlig permission (PP), duglighetspermission (DP) och föräldraledighet (FL). Dagpenning betalas också för tid då du är befriad från tjänstgöringsuppgifterna på det sätt som instrueras nedan.

Befrielse från tjänstgöring

Civiltjänstgöringsplatsen kan bevilja dig befrielse från vissa tjänsteuppgifter på bestämda grunder utan att du behöver ansöka om permission. Tiden för befrielse betraktas som tjänstgöringstid.

Befrielse kan beviljas på följande grunder:

 • för att återhämta sig efter en sjukdom eller skada
 • en nära anhörigs död eller akuta allvarliga sjukdom, eller
 • något annat tvingande personligt skäl
 • karantäntid

Befrielse från tjänstgöring kräver oftast att grunden för beviljandet är;

 • akut, allvarlig, tvingande och tillfällig.
 • Som nära anhöriga betraktas make, maka eller sambo; barn, adoptivbarn, varaktigt underhållsberättigade barn och makens/makans barn; egna föräldrar, adoptiv- eller fosterföräldrar samt styvmor och styvfar samt mor- och farföräldrar och syskon.
 • Annat tvingande personligt skäl kan vara t.ex. kallelse att infinna sig inför domstol eller att på en myndighetsorder infinna sig vid ett vittnesförhör.

Befrielse från tjänstgöring är inte avsedd att användas vid vanliga situationer då barn blir sjuka. I dessa fall ska i första hand användas personlig permission.

Övriga permissionsanvisningar

 • Beslut om permission fattas av chefen för tjänstgöringsplatsen eller den som har förordnats att ansvara för civiltjänstärenden på tjänstgöringsplatsen.
 • Den personliga orsakspermissionen beviljas alltid av den för civiltjänstärenden ansvarige personen på tjänstgöringsplatsen.
 • Du ska ansöka om permission i god tid före den planerade tidpunkten, för att eventuella arrangemang för arbetsskiften ska kunna göras.
 • Din ansökan ska behandlas snabbt och du ska underrättas om beslutet så fort som möjligt.
 • Endast i undantagsfall kan permission ges med början från den dag då civiltjänsten eller arbetstjänsten inleds.
 • Om du behöver en förlängning av permissionen, ska du utan dröjsmål och bevisligt ansöka om förlängning hos tjänstgöringsplatsen. Du får inte fortsätta permissionen utan att ansökan godkänns. En redogörelse för behovet av förlängning ska vid behov ges i ansökan.
 • Om du blir sjuk eller skadad under permissionen, ska du i första hand söka vård hos en läkare som tjänstgöringsplatsen anvisat, om inte tvingande skäl motiverar att en annan läkare anlitas. Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål underrättas om sjukdomen. Den dag sjukpermissionen börjar avbryts annan permission som räknas som tjänstgöringstid.
 • Vid beräkning av permissioner beaktas endast hela kalenderdygn, även om permissionen börjar vid tjänstgöringens slut dagen före det första permissionsdygnet.
 • Om civiltjänstgörarens resa på permission till hemorten (el. motsv.) med allmänna kommunikationsmedel tar över 6 timmar i en riktning, kan tjänstgöringsplatsen vara flexibel i fråga om klockslagen för tjänstgöringens början och slut och utgående från tidtabellerna för resorna till och från permissionen kompensera för den tid som överskrider sex timmar (förlängd resa).

Hur räknas permissioner i samband med helgdagar?

1. Infaller det sådana helgdagar under veckan då andra som utför motsvarande arbete har en extra ledig dag?

Antalet helgdagar dras av från sju.

(OBS! En helgdag som infaller under ett veckoslut med sedvanlig kontorsarbetstid medför inte en extra ledig dag.)

 

2. Två dagar varje vecka är veckoledighetsdagar. Permissionsdagar får inte förordnas till veckoledigheter.

3. Har arbetsdagar utförts under veckan?

4. De återstående dagarna räknas som permissionsdagar.

Exempel: Tjänstgöraren arbetar med sedvanlig kontorsarbetstid på ett ställe där julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen är lediga dagar för personalen. Tjänstgöraren vill ha permission från måndag 22.12 till tisdag 6.1. Hur många permissionsdagar ingår i perioden?

Permissionsperiodens längd är 16 dygn. Det ingår fem söckenhelger. Det ingår fyra dagar veckoledighet. Återstående 7 dagar är permissionsdagar (personlig permission eller duglighetspermission).

 

 

Anvisning TEM/2313/00.05.02/2016, ss. 14 – 17