Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vanliga frågor om kompletterande tjänstgöring

Vad är kompletterande tjänstgöring?

Utbildningen inom kompletterande tjänstgöringen består i huvudsak av föreläsningar. Vi behandlar bland annat ämnen som t.ex. första hjälp, vapenvägrarhistoria, ickevåld, konflikter och oljebekämpning.

 

Hur går jag till väga för att flytta från reserven till kompletterande tjänstgöring?

Du kan ansöka om kompletterande tjänstgöring genom att fylla i en ansökan om kompletterande tjänstgöring där du försäkrar att din övertygelse hindrar dig från att fullgöra tjänstgöring enligt värnpliktslagen. OBS! Skriv ut blanketten, skriv under den och skicka den till Försvarsmaktens regionalbyrå enligt din hemort för behandling.

 

Jag fyllde i ansökningsblanketten. Är jag nu skyldig att utföra kompletterande tjänstgöring?

Inte ännu. Din ansökan flyttas inte automatiskt till Försvarsmaktens regionalbyrå. Dina uppgifter är sparade men Civiltjänstcentralen behöver regionalbyråns beslut för att kunna aktivera uppgifterna i Civiltjänstregistret. Du måste själv lämna underskriven ansökning till regionalbyrån. När regionalbyrån har godkänt din ansökan är du civiltjänstgörare fast du inte ännu har utfört din kompletterande tjänstgöringsutbildning.

 

Regionalbyråerna?

Försvarsmaktens regionalbyråer svarar på värnpliktigas frågor angående militärtjänst både före och efter tjänstgöringen. Regionalbyråerna ordnar uppbåden, sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och Försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst. Regionalbyråerna behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor samt sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven.

 

Hur hittar jag min egen regionalbyrå?

Betjäningen på regionalbyråerna utgår från den värnpliktigas hemkommun. På Försvarsmaktens webbsida hittar du en kommunförteckning https://puolustusvoimat.fi/sv/kommunforteckning om du är osäker på till vilken regionalbyrå du hör.

 

Jag har skickat in min ansökan men inte fått något svar från regionalbyrån?

Det kan ta över en månad innan ansökan går till behandling. Du får besked från regionalbyrån när din ansökan är behandlad. Du kan vid behov kontakta din regionalbyrå. Din ansökan

 

När hör jag till kompletterande tjänstgöringen?

När regionalbyrån har godkänt din ansökan är du civiltjänstgörare fast du inte ännu har utfört din kompletterande tjänstgöringsutbildning. Efter godkänd ansökan är du befriad från Försvarsmaktens uppgifter också i händelse av krig. Ansökningen behandlingstid varierar från någon dag upptill ca en månad.

När måste jag utföra min kompletterande utbildning?

Civiltjänstcentralen förordnar dig till kompletterande tjänstgöring inom 12 månader efter att din ansökan godkänts. Utbildningen behöver inte ske inom 12 månader. (59 § civiltjänstlagen)

 

Hur väljer ja utbildningsperiod?

Du kan välja en utbildningsperiod som passar dig via Omasivari. Du kan välja/byta kontingent två gånger via Omasivari. Du kan skicka ditt önskemål per e-post kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi  om du inte lyckas välja kontingent via Omasivari eller om du vill anmäla dig till en fullsatt kontingents väntelista.

 

Varför kan jag inte välja utbildningsperiod via Omasivari?

Du kan inte logga in i Omasivari med dina nätbankskoder om dina uppgifter inte ännu finns i Civiltjänstregistret. Du kan välja en lämplig utbildningsperiod via Omasivari av de utbildningsperioder där det finns lediga platser.

 

Alla utbildningsperioder är fullsatta. Vad ska jag göra?

Utbildningsperioderna Kompletterande tjänstgöring 2022 och Kompletterande tjänstgöring 2023 är fullsatta. Du kan skicka ditt önskemål per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi  om du vill anmäla dig till en fullsatt kontingents väntelista. Den aktuella situationen för utbildningsperioderna hittar du i Omasivari.

 

Hur lång är kön till en fullsatt utbildningsperiod? Lönar det sig att anmäla sig till väntelistan?

Situationen kan ändras snabbt. Om det blir lediga platser erbjuder vi dem till den som står i kö. Närmare info om hur du anmäler dig till väntelistan.

 

Kompletterande tjänstgöringens längd

För närvarande fem dagar, men inte mer än 40 dagar. Civiltjänstcentralen beslutar om tidpunkten för den kompletterande tjänstgöringen, tjänstgöringsstället och tjänstgöringens längd. (59 § civiltjänstlagen)

 

Kan man utföra kompletterande tjänstgöringen på distans?

Nej, det kan man inte. Utbildningen utförs alltid som närstudier.

 

När upphör skyldigheten att delta i kompletterande tjänstgöring?

Skyldigheten att delta i kompletterande tjänstgöring upphör vid utgången av det år då civiltjänstgöraren fyller 50 år.

 

Kan jag flytta tillbaka till reserven?

Du kan ansöka om överföring till försvarsreserven endast en gång. Du måste ansöka om överföring innan din kompletterande utbildning börjar.

Skicka din ansökan via Skyddad e-post eller per e-post: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi  eller per post: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

 

Varför kan jag inte flytta tillbaka till reserven?

Om du har påbörjat/utfört din kompletterande utbildning eller om du är över 60 år kan du inte längre flytta tillbaka till reserven. (100 § civiltjänstlagen)

Om du inte kan återvända till reserven har du möjlighet att delta i Försvarsutbildningens kurser samt i frivilliga nationella försvarsorganisationers verksamhet.

 

Vad betyder civilreserv?

Civilreserv är närmaste synonym till Försvarsmaktens reserv. Till civilreserven hör de som har utfört/blivit godkända till civiltjänst/kompletterande tjänstgöring. Från civilreserven förflyttas man till tilläggscivilreserven i slutet av det år man fyller 50 år.

 

Vad betyder tilläggscivilreserv?

En civiltjänstgörare som inte ännu utfört sin civiltjänstgöring eller som inte längre hör till civilreserven eller är befriad från tjänst under fredstid. Från tilläggscivilreserven faller du automatiskt bort i slutet av det år då du fyller 60 år.

 

Vad händer under undantagsförhållanden?

Vid allvarliga störningstillstånd under normala förhållanden eller vid undantagsförhållanden kan civiltjänstcentralen förordna civiltjänstgörare som hör till civilreserven till extra tjänstgöring för att komplettera civiltjänstgörarnas krisberedskap för uppgifter av civil karaktär. Åtgärder som säkerställer och hjälper till att återställa den normala situationen. I civiltjänstlagen hittas bestämmelserna i kap.9 (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071446#L9).

 

Min uppgift vid allvarliga störningstillstånd?

En civiltjänstgörares uppgifter vid mobilisering kan vara dylika uppgifter som de under normala förhållanden till exempel inom ministerier (inte försvarsministeriet) kommun eller statlig myndighet, universitet eller inom räddningsväsendet. Den enskilda tjänstgörarens roll skulle fastställas efter behov. Din placering beror också på din egen utbildning och yrke.

 

Kan jag som kompletterande tjänstgörare få uppgifter inom Försvarsmakten?

Nej. Uppgifterna är av civilkaraktär och leds inte av Försvarsmakten.

Jag är befriad från militärtjänst under fredstid. Kan jag ansöka om kompletterande tjänstgöring?

En värnpliktig som är befriad från tjänstgöring under fredstid (tjänsteduglighetsklass C) kan ansöka om förflyttning till kompletterande tjänstgöring. Civiltjänstcentralen förordnar dock inte till tjänstgöring utan omprövning av tjänstedugligheten. Utan omprövning flyttas du till tilläggscivilreserven. En civiltjänstgörare som av hälsoskäl befriats från fullgörandet av tjänstgöring under fredstid kan under allmän mobilisering förordnas till en ny hälsogranskning. Tilläggsuppgifter om kompletterande tjänstgöring hittas på Civiltjänstcentralens webbsida https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/kompletterande-tjanstgoring/

 

Jag är under 30 år, har inte utfört min värnplikt och jag har duglighetsklass C. Kan jag ansöka om kompletterande tjänstgöring?

Eftersom du inte har utfört din militärtjänst kan du inte ansöka om kompletterande tjänstgöring. Du kan ansöka om civiltjänst. Civiltjänstcentralen förordnar inte en civiltjänstgörare med tjänsteduglighetsklass C till tjänstgöring.

 

Kan jag ansöka som frivillig till kompletterande tjänstgöring?

Nej. Efter militärtjänstgöringen kan du flytta från Försvarsmaktens reserv till civiltjänst genom att söka till kompletterande tjänstgöring.