Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hälsovård under arbetstjänstgöringen

Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovård.

I den fria hälsovården för civiltjänstgörare ingår under tjänstgöringstiden läkartjänster och sådan av läkare ordinerad vård, såsom mediciner, som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst. Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovård.

Avtal om vårdkostnader mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte tillåtna. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården för civiltjänstgörare som fullgör civiltjänst, oberoende av tid och plats.

 

 1. Ankomstgranskning och fastställande av tjänsteduglighet
 2. Vård för sjukdom eller olycksfall under tjänstgöringstiden
 3. Lättnader i tjänstgöringen som beviljas på grund av sjukdom eller olycksfall
 4. Ersättningsansvar för olycksfall som inträffat under tjänstgöringstid
 5. Tandvård
 6. Anskaffning av glasögon
 7. Hemförlovningsgranskning

8.Minskning av risker som föranleder kostnader samt försäkringsskydd

8.1. Hälsovård för civiltjänstgörare under permissioner i Finland och i utlandet

8.2. Omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd

8.3. Försäkring som tecknas av tjänstgöringsplatsen

 

 1. Ankomstgranskning och fastställande av tjänsteduglighet

 • I början av tjänstgöringen görs en hälsoundersökning vid civiltjänstcentralen eller på distans.
 • Hälsokontrollen är obligatorisk och oberoende av behov för alla civiltjänstgörare.
 • Vid hälsoundersökningen görs en läkarundersökning där ditt hälsotillstånd kontrolleras och din tjänsteduglighet fastställs. Hälsotillståndet och tjänstedugligheten ska fastställas inom tre veckor från inledandet av tjänstgöringen. Innan undersökningen har utförts får du inte förordnas till arbete som kräver påtaglig fysisk ansträngning.
 • I samband med undersökningen ska du ha möjlighet att få vaccinering mot stelkramp och difteri.
 • Om hälsokontrollen inte har gjorts under utbildningsperioden, ska tjänstgöringsplatsen se till att du genomgår en hälsokontroll.
 • Medan civiltjänsten pågår, fastställs tjänstedugligheten på nytt endast om du begär det, eller om civiltjänstgöringsplatsen har märkt att det behövs.

Undersökning som klarlägger bruk av narkotika

 • En undersökning som klarlägger bruk av narkotika kan utgöra en del av din hälsokontroll. Då baserar sig testningen på ditt samtycke.
 • Under vissa förutsättningar kan civiltjänstcentralen eller civiltjänstgöringsplatsen förplikta dig att visa upp ett intyg över narkotikatest.
 • Civiltjänstcentralen beaktar de uppgifter om bruk av narkotika och andra rusmedel som du lämnat i bedömningen av tjänsteduglighet. Dessa omständigheter har inverkan
  på din tjänsteduglighet.
 • Civiltjänstgöringsplatsen får behandla uppgifter som finns i en narkotikatest endast när du själv har tillställt civiltjänstgöringsplatsen testet. Civiltjänstgöringsplatsen har
  inte rätt att på eget initiativ få dessa uppgifter från hälsovården.
 • För att du ska ha skyldighet att tillställa ett intyg över narkotikatest, förutsätts att civiltjänstgöringsplatsen har grundad anledning att misstänka att du är narkotikapåverkad vid tjänstgöringen eller att du är beroende av narkotika.
 • Dessutom förutsätts att testningen är nödvändig för utredning av din tjänsteduglighet och att du arbetar med uppgifter som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga.
 • Du kan också förpliktas att uppvisa intyg över narkotikatest, om du sköter uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består av att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga utan andra personers närvaro.

 

2. Vård för sjukdom eller olycksfall under tjänstgöringstiden

 • Om tjänstgöringsplatsen inte har egen läkare, kan den ingå en överenskommelse om civiltjänstgörarens hälsovård med exempelvis en hälsovårdscentral eller en lokal tjänsteläkare eller annan allmänläkare.
 • Du ska meddela tjänstgöringsplatsen om du behöver läkarvård och söka vård hos den hälsovårdsenhet som tjänstgöringsplatsen anvisat. Av tvingande skäl, till exempel om du behöver akut vård under en veckoledighet, kan även en annan läkare anlitas. Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål underrättas om detta. I motiverade fall är tjänstgöringsplatsen skyldig att ersätta kostnaderna, åtminstone till den del som de inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen.
 • Fysikalisk vård ersätts i allmänhet inte, om det inte är fråga om vård som är nödvändig med tanke på fortsättandet av tjänstgöringen.
 • Du kan på remiss från allmänläkare/med tjänstgöringsplatsens samtycke uppsöka specialläkares mottagning för ytterligare åtgärder.

 

3. Lättnader i tjänstgöringen som beviljas på grund av sjukdom eller olycksfall

 • Du ska ha en bevislig utredning om din frånvaro för varje frånvarodag.
 • Ett sjukintyg behövs för varje sjukfrånvarodag. Intyget kan vara skrivet av en läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.
 • Tjänstgöringsplatsen förordnar utifrån ett intyg av hälsovårdare, sjukskötare eller läkare sjukpermission eller befrielse från vissa tjänstgöringsuppgifter.
 • Civiltjänstcentralen kan på ansökan av din tjänstgöringsplats avbryta din arbetstjänstgöring på grund av lång sjukfrånvaro, många kortare sjukfrånvaroperioder efter varandra eller om en läkare har konstaterat att du inte är tjänsteduglig. Om din vård avbryts på grund av att tjänstgöringen avbryts, ska tjänstgöringsplatsens läkare vid behov se till att du hänvisas till fortsatt vård.
 • Den dag sjukpermissionen börjar avbryts annan permission som räknas som tjänstgöringstid.

4. Ersättningsansvar för olycksfall som inträffat under tjänstgöringstid

 • Civiltjänstgöringsplatsen står i regel för kostnaderna för din vård. På grund av tjänstgöringsplatsens skyldighet att ordna hälsovård enligt civiltjänstlagen.
 • Civiltjänstgöringsplatsens ersättningsansvar är inte beroende av om olycksfallet har inträffat under arbetstid eller på fritiden, eller t.ex. under tjänstgöringstiden i samband med permissionsresa i Finland eller i utlandet.
 • Arbete på civiltjänstgörarens fritid är alltid i första hand försäkrat genom respektive arbetsgivares försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring.
 • Om ett olycksfall som omfattas av lagen om olycksfallsförsäkring tas om hand i hälsovård som tjänstgöringsplatsen ordnar, ersätts detta olycksfall genom försäkringen hos den arbetsgivare i vars tjänst olycksfallet inträffat.

Lagen om olycksfall i militärtjänst och Statskontoret

 • På civiltjänst tillämpas lagen om olycksfall i militärtjänst, på motsvarande sätt som i fråga om beväringstjänst.
 • Lagen om olycksfall i militärtjänst omfattar fritid, faderskapsledighet och permission som tillbringas utanför tjänstgöringsplatsen och som räknas som tjänstgöringstid. Såsom olycksfall i militärtjänst eller militärtjänstsjukdom som avses i lagen betraktas likväl inte ett olycksfall i förvärvsarbete eller en yrkessjukdom i förvärvsarbete, om personen har rätt att få ersättning för olycksfallet eller sjukdomen enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.
 • Om olycksfallet omfattas av lagen om olycksfall i militärtjänst, genomförs vården genom hälsovården enligt civiltjänstlagen så länge som tjänstgöringen pågår.
 • För en sådan kroppsskada eller sjukdom som förorsakats av tjänstgöringen kan Statskontoret på vissa villkor enligt lagen om olycksfall i militärtjänst betala ersättning till den som fullgjort civiltjänst eller hans anhöriga. För en sådan kroppsskada eller sjukdom ska tjänstgöringsplatsen skaffa tillräckliga läkarintyg samt vid behov underrätta Statskontoret om när civiltjänstgöraren hemförlovas.

Se försäkringsskydd under tjänstgöringstiden (siviilipalveluskeskus.fi)

5. Tandvård

 • När det gäller tandvård för civiltjänstgörare ligger tyngdpunkten på förebyggande vård och vård som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst samt på diagnostisering och vård av tandsjukdomar som påverkar det allmänna hälsotillståndet. I samband med den tidsbundna kontrollen ges civiltjänstgöraren behövlig förebyggande tandvård.
 • Det är i allmänhet ändamålsenligast att genomföra vården inom tandvården i din hemkommun. I akuta fall kan även en privat läkare vara nödvändig.
 • I syfte att ordna ändamålsenlig tandvård kommer tjänstgöringsplatsen överens med den tandläkare den valt om vårdplan och kostnader. 
 • Protetik eller tandställning ingår inte i den tandvård för vilken tjänstgöringsplatsen är ersättningsskyldig, utom i de fall då tänderna eller protesen har blivit skadade eller förkommit vid en olyckshändelse under tjänstgöringen.

6. Anskaffning av glasögon

 • Tjänstgöringsplatsen ska betala förnyande eller anskaffning av glasögon, om det är nödvändigt för att förbättra din synförmåga.
 • För linserna betalas ersättning under följande förutsättningar:
 • Glasögon anskaffas inte åt dig, om glasögonens sfäriska styrka är endast mellan +0,50 och -0,25 dioptrier eller om cylinderstyrkan är högst +/-0,25 dioptrier. Åtminstone den ena linsen måste vara starkare.
 • Dessutom godkänns en minst 0,25 dioptriers ändring av glasögonen endast på basis av läkarutlåtande.
 • Plastlinser kan jämställas med glaslinser, om prisskillnaden inte är större än 20 %. Om läkaren inte ordinerat speciallinser, betalas inte ersättning för sådana.
 • För glasögonen ersätts sammanlagt högst 120 euro inkl. synkontroll som görs av en optiker. Om det behövs besök hos ögonläkare, har tjänstgöringsplatsen skyldighet att ersätta kostnaderna för detta.
 • Om du vill ha dyrare glasögon, betalar du själv prisskillnaden.
 • Om glasögon som skaffats före civiltjänstgöringen utan ditt eget förvållande gått sönder under arbets- eller utbildningslektioner under tjänstgöringen, får glasögonen repareras så att de återfår sitt tidigare skick. I stället för glasögon som inte kan repareras ska det skaffas nya glasögon som har motsvarande egenskaper som de gamla. Detta gäller både linser och bågar. Nya glasögon ersätts inte i överlagda fall och sådana fall som tydligt beror på vårdslöshet.
 • Om kontaktlinser förkommer eller går sönder, betalas ingen ersättning.
 • Om enligt ögonläkares utlåtande samma resultat inte uppnås med vanliga glasögon som med kontaktlinser, eller om användning av kontaktlinser annars är motiverad på medicinska grunder eller därför att priset är lägre, ersätts kontaktlinser på samma sätt som glasögon.

 

7. Hemförlovningsgranskning

 • Civiltjänstgöraren ska genomgå en läkarundersökning också i slutet av tjänstgöringstiden. Om du uppger dig vara frisk och inte vill genomgå en läkarundersökning, kan den utebli, förutsatt att tjänstgöringsplatsen inte har särskilda skäl för att låta utföra en sådan. Tjänstgöringsplatsens behov av läkarundersökning kan till exempel hänföra sig till ett meddelande om en ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst.
 • Civiltjänstgörarens hälsouppgifter finns i MittKanta-tjänsten. Detta gäller dem som påbörjat sin tjänstgöring 2022 eller senare.  I slutet av tjänstgöringen svarar du på en förfrågan om ditt hälsotillstånd i Omasivari.

 

8. Minskning av risker som föranleder kostnader samt försäkringsskydd

8.1. Hälsovård för civiltjänstgörare under permissioner i Finland och i utlandet

 • Civiltjänstgörarens rätt att resa under tjänstgöringstiden kan inte direkt begränsas och tjänstgöraren kan inte förbjudas att resa utomlands. Däremot kan de personliga permissionerna fördelas jämnt under hela tjänstgöringstiden och flera veckors sammanhängande permission bör inte ges. För permissionsresor kan även möjligheten att bevilja personlig orsakspermission övervägas.
 • Du ska i första hand vända dig till en läkare som tjänstgöringsplatsen anvisat, om inte tvingande skäl motiverar att en annan läkare anlitas. Du ska alltid omedelbart meddela tjänstgöringsplatsen att du har sökt vård. Under resor i Finland ska du söka vård på hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus eller hos en privat vårdinrättning med vilken tjänstgöringsplatsen avtalat om vård.
 • Utomlands finns sällan avtalsenlig eller kostnadsfri allmän hälsovård tillgänglig, varför du då måste söka vård hos privatläkare eller ett allmänt sjukhus som fakturerar för vården. I vissa länder utanför EU kan sjukhuset dessutom kräva förhandsbetalning eller betalningsförbindelse. I sådana fall kan vården i regel inledas om du har en egen reseförsäkring. Din reseförsäkring befriar inte nödvändigtvis tjänstgöringsplatsen från dess betalningsskyldighet.
 • Med europeiskt sjukvårdskort kan rätten till medicinskt nödvändig sjukvård bevisas i EU- och EES-länder samt i Schweiz.

8.2. Omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd

I fråga om omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd under civiltjänstgöringstiden finns det skillnader mellan de olika försäkringsbolagen. Det bör förhandlas om försäkringens omfattning från fall till fall med civiltjänstgörarens försäkringsbolag.

De vanligaste resenärförsäkringarna är s.k. subsidiära försäkringar och minskar inte tjänstgöringsplatsens ersättningsansvar. Försäkringsbolaget kan återkräva alla eller en del av vårdkostnaderna av tjänstgöringsplatsen.

Med tanke på civiltjänstgöraren är det väsentligt med tillgång till vård utomlands, om ett sjukhus t.ex. kräver förhandsbetalning eller reseförsäkring innan vården påbörjas. Ett sådant problem kan uppstå vid resor utanför EU, varför reseförsäkringen utgör säkerhet för det vårdgivande sjukhusets kostnader för vården av civiltjänstgöraren. En reseförsäkring rekommenderas därför för ditt eget bästa vid resor utomlands. Tjänstgöringsplatsen har inte skyldighet att delta i kostnaderna för civiltjänstgörarens egen reseförsäkring.

Även de finländska olycksfalls- och vårdkostnadsförsäkringarna är i regel subsidiära försäkringar, vilket innebär att försäkringsbolaget har rätt att av tjänstgöringsplatsen återkräva ersättningar som betalats med stöd av dessa försäkringar. Civiltjänstgörarens hälsovård i Finland kan dock ordnas vid hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus, och då kan vårdkostnaderna i regel beräknas på förhand.

8.3. Försäkring som tecknas av tjänstgöringsplatsen

Vissa försäkringsbolag erbjuder civiltjänstgöringsplatserna försäkringsprodukter som helt eller delvis täcker civiltjänstgörarens hälsovårdskostnader. Det är dock bra att observera att försäkringarna vanligtvis inte täcker hälsovårdsförnödenheter som tjänstgöringsplatsen ska svara för, såsom t.ex. anskaffning av glasögon. Det är skäl att med försäkringsbolaget förhandla om försäkringsskyddets omfattning och säkerställa att försäkringsbolaget vet vad tjänstgöringsplatsens ansvar för hälsovården för tjänstgöraren enligt civiltjänstlagen innebär.