Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hälsovård under arbetstjänstgöringen

Hälsovård

 

 

I den fria hälsovården för civiltjänstgörare ingår under tjänstgöringstiden läkartjänster och sådan av läkare ordinerad vård, såsom mediciner, som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst. Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovård.

 

Avtal om vårdkostnader mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte tillåtna. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården för civiltjänstgörare som fullgör civiltjänst, oberoende av tid och plats.

 

  1. Ankomstgranskning och fastställande av tjänsteduglighet

 

  1. Vård för sjukdom eller olycksfall under tjänstgöringstiden

 

  1. Lättnader i tjänstgöringen som beviljas på grund av sjukdom eller olycksfall

 

  1. Ersättningsansvar för olycksfall som inträffat under tjänstgöringstid

 

  1. Tandvård

 

  1. Anskaffning av glasögon

 

  1. Hemförlovningsgranskning

 

  1. Lagen om olycksfall i militärtjänst

 

  1. Minskning av risker som föranleder kostnader samt försäkringsskydd

 

9.1. Hälsovård för civiltjänstgörare under permissioner i Finland och i utlandet

 

9.2. Omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd

 

9.3. Försäkring som tecknas av tjänstgöringsplatsen

 

9.4. Oförutsebara kostnader

 

 1. Ankomstgranskning och fastställande av tjänsteduglighet

I början av tjänstgöringen görs en hälsoundersökning vid civiltjänstcentralen. Hälsokontrollen är obligatorisk och oberoende av behov för alla civiltjänstgörare. Vid hälsoundersökningen görs en läkarundersökning där civiltjänstgörarens hälsotillstånd kontrolleras och tjänsteduglighet fastställs. Hälsotillståndet och tjänstedugligheten ska fastställas inom tre veckor från inledandet av tjänstgöringen. Innan undersökningen har utförts får civiltjänstgöraren inte förordnas till arbete som kräver påtaglig fysisk ansträngning. I samband med undersökningen ska civiltjänstgöraren ges möjlighet att få vaccinering mot stelkramp och difteri. Civiltjänstgöraren ska med sin namnteckning bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd på ett läkarundersökningskort.

Om hälsokontrollen inte har gjorts under utbildningsperioden, ska tjänstgöringsplatsen se till att tjänstgöraren genomgår en hälsokontroll. Medan civiltjänsten pågår, fastställs tjänstedugligheten på nytt endast om civiltjänstgöraren begär det, eller om civiltjänstgöringsplatsen har märkt att  det behövs.

 

2. Vård för sjukdom eller olycksfall under tjänstgöringstiden

Under tjänstgöringstiden har civiltjänstgöraren rätt att få vård och mediciner som ordinerats av läkare och som är nödvändiga för fullgörandet av tjänstgöringen. Tjänstgöringsplatsen svarar för kostnaderna för dessa. Civiltjänstcentralen skickar civiltjänstgörarens läkarundersökningskort till tjänstgöringsplatsen i ett slutet kuvert. Tjänstgöringsplatsen vidarebefordrar det slutna kuvertet till den behandlande hälsovårdsenheten.

Om tjänstgöringsplatsen inte har egen läkare, kan den ingå en överenskommelse om civiltjänstgörarens hälsovård med exempelvis en hälsovårdscentral eller en lokal tjänsteläkare eller annan allmänläkare. Civiltjänstgöraren ska meddela tjänstgöringsplatsen om han behöver läkarvård och söka vård hos en av tjänstgöringsplatsen anvisad hälsovårdsenhet. Av tvingande skäl, till exempel om civiltjänstgöraren behöver akut vård under en veckoledighet, kan även en annan läkare anlitas. Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål underrättas om detta. I motiverade fall är tjänstgöringsplatsen skyldig att ersätta kostnaderna, åtminstone till den del som de inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen.

Fysikalisk vård ersätts i allmänhet inte, om det inte är fråga om vård som är nödvändig med tanke på fortsättandet av tjänstgöringen.

Civiltjänstgöraren kan på remiss från allmänläkare eller, med tjänstgöringsplatsens samtycke även annars, uppsöka specialläkares mottagning eller söka för andra fortsatta åtgärder. Anteckningar om undersökningar och vård ska göras i civiltjänstgörarens läkarundersökningskort eller fogas som bilaga till  kortet.

 

3. Lättnader i tjänstgöringen som beviljas på grund av sjukdom eller olycksfall

Utgångspunkten är att civiltjänstgöraren ska ha en bevislig utredning om sin frånvaro för varje frånvarodag.

Tjänstgöringsplatsen förordnar utifrån ett intyg av hälsovårdare, sjukskötare eller läkare lättnader i tjänstgöringen, såsom sjukpermission eller befrielse från vissa tjänstgöringsuppgifter.

Anvisningar om hemförlovning av civiltjänstgörare under pågående tjänstgöringstid på grund av hälsotillstånd finns i punkt Hemförlovning/Avbrott i civiltjänstgöringen. Om civiltjänstgörarens vård avbryts på grund av hemförlovning, ska tjänstgöringsplatsens läkare vid behov se till att civiltjänstgöraren hänvisas till fortsatt vård. Permissionen anses vara avbruten från den dag då den i läkarintyget ordinerade sjukpermissionen börjat, om permissionen hör till permissionsdagarna under tjänstgöringstiden. Ett läkarintyg (som kan vara utfärdat av läkare eller sjukskötare) ska uppvisas för varje sjukledighetsdag.

4. Ersättningsansvar för olycksfall som inträffat under tjänstgöringstid

Civiltjänstgöringsplatsen står i regel för kostnaderna för vård av civiltjänstgöraren på grundval av tjänstgöringsplatsen skyldighet enligt civiltjänstlagen att ordna hälsovård.

Civiltjänstgöringsplatsens ersättningsansvar är inte beroende av om olycksfallet har inträffat under arbetstid eller på fritiden, eller t.ex. under tjänstgöringstiden i samband med permissionsresa i Finland eller i utlandet. Civiltjänstgöringsplatserna kan teckna en sjukkostnadsförsäkring för civiltjänstgörare. Möjligheten att teckna sådan försäkring gäller dock inte statliga inrättningar.

På civiltjänst tillämpas lagen om olycksfall i militärtjänst, på motsvarande sätt som i fråga om beväringstjänst. Lagen om olycksfall i militärtjänst omfattar fritid, faderskapsledighet och permission som tillbringas utanför tjänstgöringsplatsen och som räknas som tjänstgöringstid. Såsom olycksfall i militärtjänst eller militärtjänstsjukdom som avses i lagen betraktas likväl inte ett olycksfall i förvärvsarbete eller en yrkessjukdom i förvärvsarbete, om personen har rätt att få ersättning för olycksfallet eller sjukdomen enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Arbete på civiltjänstgörarens fritid är således alltid i första hand försäkrat genom respektive arbetsgivares försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Om ett olycksfall som omfattas av lagen om olycksfallsförsäkring tas om hand i hälsovård som tjänstgöringsplatsen ordnar, ersätts detta olycksfall genom försäkringen hos den arbetsgivare i vars tjänst olycksfallet inträffat.

Om olycksfallet omfattas av lagen om olycksfall i militärtjänst, genomförs vården genom hälsovården enligt civiltjänstlagen så länge som tjänstgöringen pågår.

För en sådan kroppsskada eller sjukdom som förorsakats av tjänstgöringen kan statskontoret på vissa villkor enligt lagen om olycksfall i militärtjänst betala ersättning till den som fullgjort civiltjänst eller hans anhöriga. För en sådan kroppsskada eller sjukdom ska tjänstgöringsplatsen skaffa tillräckliga läkarintyg samt vid behov underrätta statskontoret om när civiltjänstgöraren hemförlovas.

5. Tandvård

När det gäller tandvård för civiltjänstgörare ligger tyngdpunkten på förebyggande och bevarande vård samt på diagnostisering och vård av tandsjukdomar som påverkar det allmänna hälsotillståndet. I samband med den tidsbundna kontrollen ges civiltjänstgöraren behövlig förebyggande tandvård.

Det är i allmänhet ändamålsenligast att genomföra vården inom tandvården i civiltjänstgörarens hemkommun. I akuta fall kan även en privat läkare vara nödvändig. I syfte att ordna ändamålsenlig tandvård kommer tjänstgöringsplatsen överens med den tandläkare den valt om vårdplan och kostnader. Det rekommenderade tidsintervallet mellan kontroll av tänderna är ungefär ett år.

Protetik eller tandställning ingår inte i den tandvård för vilken tjänstgöringsplatsen är ersättningsskyldig, utom i de fall då tänderna eller protesen har blivit skadade eller förkommit vid en olyckshändelse under tjänstgöringen.

6. Anskaffning av glasögon

Tjänstgöringsplatsen ska betala förnyande eller anskaffning av glasögon, om det är nödvändigt för att förbättra civiltjänstgörarens synförmåga.

För linserna betalas ersättning under följande förutsättningar: Glasögon anskaffas inte åt civiltjänstgöraren, om glasögonens sfäriska styrka är endast mellan +0,50 och -0,25 dioptrier eller om cylinderstyrkan är högst +/-0,25 dioptrier. Åtminstone den ena linsen måste vara starkare. Dessutom godkänns en minst 0,25 dioptriers ändring av glasögonen endast på basis av läkarutlåtande. Plastlinser kan jämställas med glaslinser, om prisskillnaden inte är större än 20 %. Om läkaren inte ordinerat speciallinser, betalas inte ersättning för sådana.

För glasögonen ersätts sammanlagt högst 120 euro inkl. synkontroll som görs av en optiker. Om det behövs besök hos ögonläkare, har tjänstgöringsplatsen skyldighet att ersätta kostnaderna för detta. Om civiltjänstgöraren vill ha dyrare glasögon, betalar tjänstgöraren själv prisskillnaden.

Om glasögon som skaffats före civiltjänstgöringen utan civiltjänstgörarens eget förvållande gått sönder under arbets- eller utbildningslektioner under tjänstgöringen, får glasögonen repareras så att de återfår sitt tidigare skick. I stället för glasögon som inte kan repareras ska det skaffas nya glasögon som har motsvarande egenskaper som de gamla. Detta gäller både linser och bågar. Nya glasögon ersätts inte i överlagda fall och sådana fall som tydligt beror på vårdslöshet.

Om kontaktlinser förkommer eller går sönder, betalas ingen ersättning. Om enligt ögonläkares utlåtande samma resultat inte uppnås med vanliga glasögon som med kontaktlinser, eller om användning av kontaktlinser annars är motiverad på medicinska grunder eller därför att priset är lägre, ersätts kontaktlinser på samma sätt som glasögon.

 

7. Hemförlovningsgranskning

Civiltjänstgöraren ska genomgå en läkarundersökning också i slutet av tjänstgöringstiden. Om tjänstgöraren uppger sig vara frisk och inte vill genomgå en läkarundersökning, kan den utebli, förutsatt att tjänstgöringsplatsen inte har särskilda skäl för att låta utföra en sådan. Tjänstgöringsplatsens behov av läkarundersökning kan till exempel hänföra sig till ett meddelande om en ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. Även om en läkarundersökning inte görs, ska civiltjänstgöraren med sin namnteckning bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd på sitt läkarundersökningskort.

 

8. Lagen om olycksfall i militärtjänst

En olycka som inträffat på tjänstgöringsplatsen eller på ett därtill hörande område eller under en resa som tjänstgöringen förutsätter, ersätts med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst. Ersättning betalas även för en olycka som inträffat under fritid som räknas som tjänstgöringstid (t.ex. inte under personlig orsakspermission). Ersättningen utbetalas dock först efter fullgjord tjänst och tjänstgöringsplatsen svarar för vårdkostnaderna fram till tjänstgöringens slut. Avsikten med lagen om olycksfall i militärtjänst är inte att minska tjänstgöringsplatsens ansvar, utan den utgör civiltjänstgörarens trygghet för tiden efter tjänstgöringen. Civiltjänstgöraren själv (eller hans anhöriga) svarar för att eventuell ersättning söks efter fullgjord tjänstgöring.

 

9. Minskning av risker som föranleder kostnader samt försäkringsskydd

9.1. Hälsovård för civiltjänstgörare under permissioner i Finland och i utlandet

Civiltjänstgörarens rätt att resa under tjänstgöringstiden kan inte direkt begränsas och tjänstgöraren kan inte förbjudas att resa utomlands. Däremot kan de personliga orsakspermissionerna fördelas jämnt under hela tjänstgöringstiden och flera veckors sammanhängande permission bör inte ges. För permissionsresor kan även möjligheten att bevilja personlig orsakspermission övervägas. Civiltjänstgöraren ska i första hand vända sig till en läkare som tjänstgöringsplatsen anvisat, om inte tvingande skäl motiverar att en annan läkare anlitas. Civiltjänstgöraren ska alltid omedelbart meddela tjänstgöringsplatsen att han sökt vård. Under resor i Finland ska civiltjänstgöraren söka vård på hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus eller hos en privat vårdinrättning med vilken tjänstgöringsplatsen avtalat om vård. Utomlands finns sällan avtalsenlig eller kostnadsfri allmän hälsovård tillgänglig, varför civiltjänstgöraren då måste söka vård hos privatläkare eller ett allmänt sjukhus som fakturerar för vården. I vissa länder utanför EU kan sjukhuset dessutom kräva förhandsbetalning eller betalningsförbindelse. I sådana fall kan vården i regel inledas om civiltjänstgöraren har en egen reseförsäkring. Civiltjänstgörarens reseförsäkring befriar inte nödvändigtvis tjänstgöringsplatsen från dess betalningsskyldighet. Med europeiskt sjukvårdskort kan rätten till medicinskt nödvändig sjukvård bevisas i EU- och EES-länder samt i Schweiz.

9.2. Omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd

I fråga om omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd under civiltjänstgöringstiden finns det skillnader mellan de olika försäkringsbolagen. Det bör förhandlas om försäkringens omfattning från fall till fall med civiltjänstgörarens försäkringsbolag. De vanligaste resenärförsäkringarna är s.k. subsidiära försäkringar och minskar inte tjänstgöringsplatsens ersättningsansvar. Försäkringsbolaget kan återkräva alla eller en del av vårdkostnaderna av tjänstgöringsplatsen. Med tanke på civiltjänstgöraren är det väsentligt med tillgång till vård utomlands, om ett sjukhus t.ex. kräver förhandsbetalning eller reseförsäkring innan vården påbörjas. Ett sådant problem kan uppstå vid resor utanför EU, varför reseförsäkringen utgör säkerhet för det vårdgivande sjukhusets kostnader för vården av civiltjänstgöraren. En reseförsäkring rekommenderas därför för personens eget bästa vid resor utomlands. Tjänstgöringsplatsen har inte skyldighet att delta i kostnaderna för civiltjänstgörarens egen reseförsäkring. Även de finländska olycksfalls- och vårdkostnadsförsäkringarna är i regel subsidiära försäkringar, vilket innebär att försäkringsbolaget har rätt att av tjänstgöringsplatsen återkräva ersättningar som betalats med stöd av dessa försäkringar. Civiltjänstgörarens hälsovård i Finland kan dock ordnas vid hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus, och då kan vårdkostnaderna i regel beräknas på förhand

9.3. Försäkring som tecknas av tjänstgöringsplatsen

Vissa försäkringsbolag erbjuder civiltjänstgöringsplatserna försäkringsprodukter som helt eller delvis täcker civiltjänstgörarens hälsovårdskostnader. Det är dock bra att observera att försäkringarna vanligtvis inte täcker hälsovårdsförnödenheter som tjänstgöringsplatsen ska svara för, såsom t.ex. anskaffning av glasögon. Det är skäl att med försäkringsbolaget förhandla om försäkringsskyddets omfattning och säkerställa att försäkringsbolaget vet vad tjänstgöringsplatsens ansvar för hälsovården för tjänstgöraren enligt civiltjänstlagen innebär.

9.4. Oförutsebara kostnader

Staten har ingen försäkring för civiltjänstgörare. Med stöd av civiltjänstlagen kan man dock i en del fall ersätta sådana särskilt stora kostnader som uppstått för civiltjänstplatsen i anslutning till en civiltjänstgörare och som tjänstgöringsplatsen inte skäligen kan anses klara av. Ersättningsförfarandet är exceptionellt och betalning av ersättningen är beroende av prövning. I sådana fall ska civiltjänstgöringsplatsen lämna in en skriftlig ansökan med motivering till arbets- och näringsministeriet. Till ansökan bör bifogas verifikationer över uppkomna kostnader och de belopp som betalats samt en beskrivning av hur de särskilt stora kostnaderna uppstått. På civiltjänstcentralens webbplats finns en blankett för ansökan.