Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Befrielse

Befrielse från utförande av civiltjänst

Befrielse på grund av att tjänsteduglighet saknas.

Civiltjänstcentralen kan befria en civiltjänstgörare, som inte är tjänsteduglig, från att utföra civiltjänsten helt eller delvis under fredstid.

På grund av tillfällig avsaknad av tjänsteduglighet befrias tjänstgöraren från tjänst på viss tid. I sådana fall förordnar civiltjänstcentralen tjänstgöraren till en senare bestämd hälsogranskning. Befrielse på viss tid kan ges en eller flere gånger för högst tre år per gång. Om den tjänsteskyldige har kallats till ny undersökning och han inte en enda gång har konstaterats tjänsteduglig, så befrias han från tjänstgöring under fredstid senast det år, då han fyller 25 år. Förutsättning för befrielse är dock, att tjänstgöraren har varit på de läkargranskningar, som förordnats.

Befrielse skall sökas i god tid, helst redan fyra veckor före civiltjänsten börjar. En fritt formulerad ansökan skickas till civiltjänstcentralen, den bör innehålla förutom den egna synen på möjlighet till tjänstgöring, också födelsetid, personuppgifter, samt adress. Till ansökan bör också bifogas ett B-intyg, skrivet av din vårdande läkare. Inom civiltjäntgöringen bedöms tjänstedugligheten enligt kriterierna för Försvarsmaktens Hälsogranskningsdirektiv TTO 2012.

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen. Du kan skicka konfidentiell e-post via den här länken: Skyddad e-post

 

Befrielse på grund av utförd tjänstgöring i annan stat

Civiltjänstcentralen kan på basen av en skriftlig ansökan av den civiltjänstpliktige, befria densamma (en finsk medborgare) helt eller delvis under fredstid från utförande av civiltjänst. Förutsättning för detta är att den civiltjänstpliktige har eller har haft också annat lands medborgarskap, och i detta land har utfört minst fyra månaders tjänst inom värnpliktigas fredstida tjänstgöring.

Befrielse på grund av medborgarskap i annan stat

Civiltjänstcentralen kan också på basen av en skriftlig ansökan från en tjänstepliktig (finsk medborgare), vilken också har medborgarskap i annan stat, befria densamma från civiltjänstgöring under fredstid. Förutsättning för befrielsen är att vederbörande person inte bor i Finland, och att han dessutom kan visa att hans faktiska personliga band i fråga om familj, studier, utkomst och övriga personliga angelägenheter finns i något annat land än i Finland.