Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vapauttaminen

Vapauttaminen siviilipalveluksen suorittamisesta

Vapauttaminen palveluskelpoisuuden puuttumisen perusteella

Siviilipalveluskeskus voi vapauttaa siviilipalveluksen suorittamisesta rauhan aikana kokonaan tai määräajaksi siviilipalvelusvelvollisen, joka ei ole palveluskelpoinen.

Palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia siviilipalvelusvelvollinen vapautetaan palveluksesta määräajaksi. Tällöin siviilipalveluskeskus määrää siviilipalvelusvelvollisen myöhemmin toimitettavaan terveystarkastukseen. Vapautus määräajaksi voidaan antaa yhden tai useamman kerran enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos palvelusvelvollinen on määrätty uudelleen tarkastettavaksi ja häntä ei ole terveystarkastuksissa kertaakaan todettu palveluskelpoiseksi, hänet vapautetaan palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta. Vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi, että asianomainen on osallistunut hänelle määrättyihin lääkärintarkastuksiin.

Vapautusta on haettava hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista. Hakemukseen liitetään hoitavan lääkärin B-lausunto. Siviilipalveluksessa palvelukelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen.

Täytä ja tulosta Vapautushakemus ja toimita se liitteineen postitse tai  sähköpostilla: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Olemme ottaneet käyttöön myös luottamuksellisten viestien turvapviestipalvelun. Lähettäjällä tulee olla käytössään oma sähköpostiosoite palvelun käyttämiseksi.  Turvaviesti

Vapauttaminen toisessa valtiossa suoritetun palveluksen perusteella

Siviilipalveluskeskus voi siviilipalvelusvelvollisen kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa rauhan aikana kokonaan tai osittain siviilipalveluksen suorittamisesta siviilipalvelusvelvollisen Suomen kansalaisen, jolla on tai on ollut myös toisen valtion kansalaisuus ja joka on suorittanut sanotussa valtiossa asevelvollisen rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuuluvaa palvelusta vähintään neljä kuukautta.

Vapauttaminen toisen valtion kansalaisuuden perusteella

Siviilipalveluskeskus voi siviilipalvelusvelvollisen kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa rauhan aikana siviilipalveluksen suorittamisesta siviilipalvelusvelvollisen Suomen kansalaisen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus. Vapauttamisen edellytyksenä on, että asianomaisen asuinpaikka ei ole Suomessa, ja hän osoittaa, että hänen tosiasialliset siteensä perheen, opiskelun, toimeentulon taikka muiden henkilökohtaisten asioiden osalta ovat muualle kuin Suomeen.

Vapautushakemus

 

LINKKI: