Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Matkat työpalvelujaksolla

Maksuttomat loma- ja palvelusmatkat sekä komennus- ja työmatkat

Siviilipalvelusvelvollisen maksuttomista lomamatkoista, työ- ja palvelusmatkoista sekä komennusmatkoista on säädetty siviilipalveluslaissa (1446/2007) ja sen nojalla annetussa työministeriön asetuksessa siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomienlomamatkojen lukumääristä (1462/2007). Työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelusvelvollisen matkoja koskevassa ohjeessa annetaan mainittuja säädöksiä tarkempaa ohjausta siviilipalvelusvelvollisen matkustamiseen liittyvistä käytännön tilanteissa.

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus saada sekä hänelle maksuttomia matkoja tai korvausta matkakustannuksista että alennettuja matkoja. Maksuttomat palvelusmatkat ja lomamatkat maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista. Työ- ja komennusmatkojen kustannuksista vastaa palveluspaikka.

Alennettu matka Suomen alueella

Siviilipalvelusvelvollinen saa vapaiden matkojen lisäksi voimassa olevat alennukset kaukomatkoihin rautateillä sekä linja-autoissa Suomessa omiin matkoihinsa. Pelkästään HSL-alueella (Helsinki, Kauniainen, Espoo ja Vantaa) kelpaavia lippuja ei myydä alennuksella.

Maksuttomat lomamatkat

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus Suomessa palvelusaikanaan maksuttomiin lomamatkoihin palveluspaikan osoittamasta majoituksesta koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Ulkomailla vakinaisesti asuvalla on palvelusaikanaan oikeus vähintään yhteen lomamatkaan koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Maksuttoman lomamatkan voi pääsääntöisesti saada vain siviilipalvelusvelvollisen koti- tai asuinpaikkakunnalle. Jos siviilipalvelusvelvollisella on erityisiä siteitä muualle Suomessa sijaitsevalle paikkakunnalle, voidaan erityisestä syystä korvata matkakulut myös tälle paikkakunnalle. Tältä osin matkakustannusten korvaaminen on harkinnanvaraista. Matkaa myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siviilipalvelusvelvollisen olosuhteisiin kokonaisuutena. Katso kohta 1.2. Matkakohderajoitukset.

Palveluspaikan tulee korvata velvolliselle paikallisliikennekuluista aiheutuneet kustannukset, jos matka matkakohdetta lähinnä sijaitsevalle liikennepysäkille ylittää kolmen kilometrin rajan (1.11. 2020 alkaen ). Palveluspaikka voi hakea Siviilipalveluskeskukselta korvausta velvolliselle maksetuista lomamatkoihin liittyvistä paikallisliikennekuluista ohjeiden mukaisesti puolivuosittain.

Päivittäiset työmatkat ja komennusmatkat

Palvelusvelvollisen maksuttomista matkoista suoritetaan korvaus työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista (TEM:n siviilipalvelusvelvollisen matkoja koskeva ohje) . Sen sijaan palveluspaikka vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen määräämistä komennusmatkoista sekä kustannuksista, jotka aiheutuvat siviilipalvelusvelvollisen päivittäisistä työmatkoista siviilipalveluspaikan osoittaman majoituspaikan ja siviilipalveluspaikan välillä. Näihin matkoihin ei saa käyttää työ- ja elinkeinoministeriön ilmaisiin lomamatkoihin tarkoitettuja matkalippulomakkeita tai VR:n ostosovelluksesta ostettavia lippuja.

 1.11.2020 alkaen palveluspaikan vastaama työmatkakustannus osoittamansa majoituksen kohdalla tulee olemaan yli kolmen kilometrin yhdensuuntaiselta kulkureitiltä.

Siviilipalvelusvelvollisen tulee esittää siviilipalveluspaikan osoittaman majoituksen ja palveluspaikan välisen työmatkan kustannuksista tarpeellinen selvitys siviilipalveluspaikalle.

Matkakustannukset korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Matka mitataan lyhyintä julkisen kulkuneuvon käytettävissä olevaa reittiä pitkin.

Jos työmatka suoritetaan reitillä, jolla ei ole julkista liikennettä tai aikataulujen sopimattomuudesta johtuen matka-aika muodostuisi julkista liikennettä käyttäen kohtuuttoman pitkäksi, palvelusvelvolliselle korvataan omalla autolla kulkemisesta aiheutuneet kustannukset. Odotusajan eri matkaosuuksien välillä tulee tällöin olla vähintään 2 tuntia. Korvaus suoritetaan siltä osuudelta matkaa, jolla ei ole käytettävissä julkista liikennettä lähimmälle julkisen liikenteen asemalle. Korvauksena suoritetaan omalla autolla aiheutuneet kustannukset kilometrimäärään perustuvan maksutaulukon mukaisesti.

Maksutaulukkoa sovelletaan siten, että euromääräinen korvaus määräytyy yhdensuuntaisen matkan perusteella.

Oman auton käyttökorvaus on noussut.

1.6.2022 lähtien:           

3-25 km :   5,20 €
26-50 km :  7,20 €
51-100 km: 15,45 €
100 < : 0,16 €/km

 

Korvaus 31.5.2022 asti:

3-25 km : 5,10 €
26-50 km : 7,10 €
51-100 km: 15,20 €
100 < : 0,15 €/km

Komennusmatkoilla tarkoitetaan työ- ja virkamatkoja vastaavia matkoja. Komennusmatkoihin ei kuitenkaan sovelleta valtion matkustussääntöä. Jos komennusmatka edellyttää yöpymistä, tulee siviilipalveluspaikan maksaa siviilipalvelusvelvolliselle majoitusraha. Komennusmatkalle voidaan ostaa makuupaikkalippu, jos matka kokonaisuudessaan tulee valtiolle edullisemmaksi makuupaikkalippua käyttäen kuin majoitus muulla tavoin, lähinnä hotellissa, järjestäen. Siviilipalveluskeskuksessa koulutusjaksolla olevien henkilöiden komennusmatkakustannukset maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista.

Majoitusraha komennusmatkan ajalta

Siviilipalvelusvelvolliselle maksetaan majoitusraha, jos siviilipalveluspaikka ei ole järjestänyt siviilipalvelusvelvollisen komennusmatkalle majoitusta. Jos komennusmatkaan kuuluu kello 21.00–06.00 välillä vähintään neljä tuntia sellaista yhtäjaksoista aikaa, jota ei ole käytetty matkustamiseen, siviilipalvelusvelvolliselle maksetaan majoitusraha kultakin komennusmatkaan käytetyltä vuorokaudelta. Majoitusraha on Suomessa 55 euroa ja ulkomaan komennuksella 100 euroa. Majoitusrahan määrä perustuu puolustusministeriön asetuksen asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista 6 §:ään.

 

Matkalippujen tilaaminen

VR:n ja Matkahuollon matkalippuja ei saa käyttää palveluspaikan maksettaviksi kuuluviin työ- ja komennusmatkoihin.

 1. VR

Palveluspaikka voi tilata velvollisten maksuttomia junalippuja työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista lomamatkoja varten VR:n yritysverkkokaupasta (https://shop.vr.fi/onlineshop/Welcome.do). Yritysverkkokauppaan kirjautumista varten palveluspaikka tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka siviilipalveluskeskus antaa palveluspaikan vastuuhenkilölle. Tunnuksia ei saa luovuttaa velvolliselle.  Kun liput ostetaan VR:n yritysverkkokaupan kautta, lasku lipuista menee suoraan valtiolle ja lippu voidaan tulostaa yritysverkkokaupasta. VR:n yritysverkkokaupan käyttöohje sekä ohjeet käyttäjätunnuksen ja salasanan hankkimiseen.

Säästölippu on aina edullisin vaihtoehto ja sen hinta on sama kaikille. Säästölippuja on myynnissä kaikilla reiteillä, rajoitettu määrä junavuoroa kohden. Peruslipulla on kolme eri hintatasoa – lippu on sitä edullisempi, mitä aikaisemmin sen ostaa.

Lisäksi siviilipalvelusvelvollinen voi ostaa alennuksella junalippuja esittämällä junassa matkustaessaan voimassaolevan kuvallisen siviilipalvelustodistuksensa, jos kysymyksessä on siviilipalvelusvelvollisen oma matka, joka ei kuulu siviilipalvelusvelvolliselle korvattaviin maksuttomiin lomamatkoihin. Siviilipalvelusalennus myönnetään Peruslipun hinnasta. Paikallisliikenteen lippuja ei tavanomaisesti myydä alennuksella.

 

2. Matkahuolto

Palveluspaikka tulostaa matkahuollon matkaliput Sivariwebistä. Liput ovat ainoastaan maksuttomiin lomamatkoihin oikeuttavia. Lippu ei kelpaa maksuvälineenä Helsingin yhteistariffiliikenteessä eikä sellaisissa kunnallisten liikennelaitosten liikennöitsijöiden busseissa, joissa Matkahuollon lipputuotteet eivät kelpaa. Lippu ei myöskään kelpaa Onnibusseissa. Näistä matkoista ei anneta alennusta.

Matkustusoikeus edellyttää palvelusvelvolliselta lisäksi palvelusmääräyksen tai kuvallisen siviilipalvelustodistuksen esittämistä. Näiden puuttuessa siviilipalvelusvelvollisen katsotaan matkustavan liputtomana.

 

3. Matkalippujen säilytys

Palveluspaikka on vastuussa sille toimitettujen tai ostamiensa matkalippujen ja VR:n yritysverkkokaupan tunnusten asianmukaisesta säilytyksestä ja käytöstä. Matkalippuja olisi hyvä säilyttää lukitussa paikassa. Matkalippuihin ei saa tehdä korjauksia, vaan virheen tapahduttua lippu on mitätöitävä.