Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja vapaa-aika

Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja vapaa-aika

Siviilipalvelusvelvollisen on noudatettava palveluspaikan yleisen työajan puitteissa hänelle määrättyä työaikaa. Tarkoitus on rinnastaa velvollisen työaika siviilipalveluspaikan samaa tai vastaavaa työtä tekevän työntekijän työaikaan.

Säännöllinen työaika on kuitenkin vähintään 36 viikkotuntia ja enintään 40 viikkotuntia. Säädetyt viikkotyöajat eivät kuitenkaan estä työajan tasaamista sovituille tasausjaksoille, joten työaika voidaan järjestää esimerkiksi jaksottaisesti.

Siviilipalvelusvelvolliseen ei sovelleta kyseistä työtä koskevaa virka- tai työehtosopimusta. Siviilipalvelusvelvollisella on kuitenkin oikeus vastaaviin vapaisiin niin sanottuina arkipyhinä kuin siviilipalveluspaikan muilla työntekijöillä.

Jos palvelusvelvollinen määrätään 40 tunnin viikkotyöajan ylittävään ylityöhön, korvauksena on annettava suoritetun ylityön pituinen vapaa-aika mahdollisimman pian. Päivystysaika, jonka aikana siviilipalvelusvelvollinen velvoitetaan esimerkiksi oleskelemaan majoitustilassa, jotta hänet voidaan kutsua työhön, lasketaan työajaksi siten, että kaksi tuntia päivystysaikaa vastaa yhden tunnin työaikaa. Merkitystä ei ole sillä, mihin vuorokauden aikaan tai minä viikonpäivänä työ, ylityö tai päivystys on tehty.

Vapaa-aikaa ei saa kerätä palvelusajalta pidettäväksi sen lopussa.
Siviilipalvelusvelvollisen tekemään työhön sovelletaan työturvallisuuslakia. Siviilipalvelukseen sovelletaan työterveyshuoltolakia, jos siviilipalveluslaissa ei ole toisin säädetty.

Työaikaan ei sisälly ruokailuun varattu aika eivätkä päivittäiset työmatkat majoituksen ja palveluspaikan välillä. Työmatkan pituuden on kuitenkin oltava kohtuullinen.

Komennusmatkoilla matkustamiseen käytetty aika lasketaan työajaksi.

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus lepoa ja virkistystä varten tarpeelliseen riittävään vapaaaikaan. Muu kuin siviilipalvelusvelvolliselle määrätty palvelusaika eli 36–40 viikkotuntia on hänen vapaa-aikaansa. Siviilipalvelusvelvollisen säännöllinen viikkovapaa määräytyy yleensä
samoin kuin palveluspaikassa vastaavia tehtäviä suorittavalla henkilöstöllä.

Siviilipalvelusvelvollisen mahdollisesti vapaa-aikanaan harjoittama ammatti, elinkeino, ansiotyö tai opiskelu ei saa haitata palvelusvelvollisuuden suorittamista, jonka laiminlyönti voidaan käsitellä kurinpitoasiana.

Palveluspaikalle ei saa tehdä työtä palkkaa tai palkkiota vastaan.