Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Etuudet siviilipalveluksen aikana

 1. Sotilasavustus
 2. Sotilasavustuksen hakeminen, maksaminen ja tulojen vaikutus
 3. Muita sosiaalietuuksia
 4. Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattori
 5. Verot palveluksen aikana
 6. Virka- ja työsuhdeasiat
 7. Oikeudellinen neuvonta
 8. Maatalousyrittäjän lomitus ja sijaisapu
 9. Ohjaamo – nuorten tukena
 10. Etsivä nuorisotyö

1. Sotilasavustuksena maksettavat etuudet

Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata velvollisen ja hänen perheensä toimeentulo ja asuminen palveluksen aikana. Edellytyksenä on, että palvelus heikentää toimeentulomahdollisuuksia ja avustukselle on todellinen tarve. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon palvelusaikana käytettävissä olevat tosiasialliset tulot. Perheeksi eli omaiseksi katsotaan:

 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
 • avopuoliso, jonka kanssa palvelusta suorittavalla on yhteinen lapsi
 • lapsi, joka on palvelusta suorittavan huollettava.

Sotilasavustuksen tukimuotoja:

Perusavustus ja erityisavustus ovat tarkoitettu vain perheelliselle velvolliselle.

asevelvolliset (kela.fi)

Asumisavustus

Asumisavustuksen tarkoitus on korvata velvollisen ja hänen perheensä vakinaisen asunnon asumiskulut. Asumiskuluiksi katsotaan useimmiten vuokra/vastike, vesi ja sähkö (lämmityskustannukset). Asumisavustukseen vaikuttavat velvollisen ja perheen (omaisen) säännölliset tulot.

Kelan 3 kuukauden sääntö asumisen suhteen

Saadakseen sotilasavustuksen asumisavustusta velvollisen on asuttava itsenäisesti (poissa vanhempien luota) kolme kuukautta ennen koulutusjakson alkua. Mikäli itsenäisen asumisen aika on lyhyempi, eikä muutolle ole perusteltua syytä, on velvollisen mahdollista hakea yleistä asumistukea. Asunnosta toiseen voi muuttaa tuon 3kk säännön tai palveluksen aikana.

Asuminen työpalvelun aikana

Siviilipalveluslain mukaan palveluspaikan tulee osoittaa velvolliselle majoitus työpalvelusaikana. Velvollinen ja palveluspaikka sopivat asian sitoumusta tehdessä. Mikäli palveluspaikka osoittaa velvollisen asumaan vakinaiseen asuntoonsa, korvaavat he myös velvollisen osuuden asumiskuluista. Mikäli palveluspaikka osoittaa jotakin muuta asuntoa, korvaa Kela mahdollisesti vakinaisen asunnon asumiskulut. Tämä mahdollistaa myös työpalvelun eri paikkakunnalla palveluspaikan kustantamassa majoituksessa, koska Kela turvaa vakinaista asuntoa. Mikäli velvollisella on asuntolainaa ja palveluspaikka maksaa vastikkeen ym. muut asumisen kulut, voi velvollinen hakea lainan korkoavustusta Kelan sotilasavustuksesta.

Perusavustus

Perusavustus on tarkoitettu velvollisen peruustaman perheen jokapäiväisen toimeentulon turvaamiseksi, ja tähän vaikuttavat koko perheen tulot. Perusavustusta maksetaan porrastetusti perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Avustus on ensimmäiselle perheenjäsenelle 100 % täydestä määrästä, toiselle perheenjäsenelle 50 % sekä kolmannelle ja sitä useammalle 30 % täydestä määrästä. Perusavustus on tarkoitettu päivittäistarpeisiin, kuten ruoka, hygieniatarvikkeet, puhelinlaskut, käsikauppalääkkeet yms.

Erityisavustus

Erityisavustus voidaan myöntää velvollisen perustaman perheen yllättäviin kuluihin. Avustusta voi hakea lääkäri- ja lääkekuluihin, näöntarkastus- ja silmälasihankintoihin, lasten hoitoon liittyviin menoihin kuten lastenvaunut, sänky, turvakaukalo. Avustuksen määrään vaikuttaa koko perheen tulot sekä muut sotilasavustuksen tukimuodot.

Elatusavustus

Elatusavustus korvaa elatusapuun oikeutetulle lapselle elatusavun suuruisen määrän silloin, kun velvollinen on oikeuden päätöksen tai sosiaalihuollon toimielimen vahvistaman kirjallisen sopimuksen perusteella velvoitettu maksamaan alaikäiselle lapselle elatusapua kuukausittain, eikä hänen toimeentulonsa riitä sitä maksamaan. Elatusavustuksen määrään vaikuttavat vain velvollisen tulot.

Opintolainojen korkoavustus

Opintolainojen korot korvataan, mikäli ne erääntyvät maksettavaksi palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Korkojen maksamisen edellytyksenä on myös, että palveluksessa oleva ei ole saanut opintotukea sen tai edeltävän lukukauden aikana, jolloin korko erääntyy maksettavaksi. Koron selvittämisestä hakijalle aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ei korvata. Korkojen korvaamisessa otetaan tuloina huomioon vain velvollisen omat sotilasavustukseen vaikuttavat tulot. Sotilasavustuslaissa tarkoitettujen omaisten tuloja ei oteta huomioon.

Takaisin ylös ↑

2. Sotilasavustuksen hakeminen, maksaminen ja tulojen vaikutus

Sotilasavustusta haetaan verkossa (kela.fi/omakela) aikaisintaan kuukautta ennen palveluksen aloittamista.

Tulojen vaikutus sotilasavustukseen

Sotilasavustuksessa on 1.1.2022 alkaen 300 euron suojaosa, joka koskee velvollisen palkka- ja yrittäjätuloja. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palvelusta suorittava voi ansaita kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Velvollisen palkka- ja yrittäjätulojen nettomäärästä otetaan siis 1.1.2022 alkaen huomioon 300 euroa kuukaudessa ylittävä osuus sotilasavustuksen määrää laskettaessa. Suojaosan ylittävät nettotulot vähentävät avustuksen määrää nettotuloja vastaavalla summalla. Sotilasavustus voidaan myöntää palveluksen ensimmäisestä päivästä alkaen joko koulutsjakson alusta tai työpalvelujakson alusta.

Ulkomailta palvelukseen tuleva velvollinen

Ulkomailta palvelukseen tulevalle velvolliselle maksetaan sotilasavustusta samoin perustein kuin Suomessa asuvalle. Velvollinen voi hakea yksiön kokoisen asunnon Suomesta ja hakea tähän asumisavustusta. Ulkomailta tulevan velvollisen kohdalla kolmen kuukauden sääntö kumoutuu. Sotilasavustuksen maksaminen ei edellytä Suomen sosiaaliturvaan kuulumista.
Takaisin ylös ↑

Sotilasavustuksen maksaminen

Sotilasavustusta voidaan maksaa kahdella eri tavalla: joko koulutusjakson ajalle tai koko palveluksen ajaksi. Koulutusjakson ajalle tukea voidaan maksaa ensimmäisestä palveluspäivästä sen kuukauden loppuun kun koulutusjakso päättyy. Mikäli palveluspaikan osoittama majoitus on muu kuin vakinainen asuntosi, voidaan tukea maksaa koko palveluksen ajaksi.

Jos palveluspaikka korvaa työpalvelun aikaiset asumiskulut, korvaa Kela vain koulutusjakson ajanjakson. Avustus maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Avustus katkeaa, mikäli palvelus keskeytyy vähintään 14 vuorokaudeksi. Mikäli olet saanut sotilasavustusta työpalvelun ajan, maksaa Kela tuen kotiutuskuukauden loppuun asti. Palveluspaikan korvausvelvollisuus päättyy viimeiseen palveluspäivään. Tämän jälkeen voit tarvittaessa hakea perustoimeentulotukea loppukuun kuluihin.

asevelvolliset (kela.fi)

Takaisin ylös ↑

4. Muita sosiaalietuuksia

Perustoimeentulotuki

Siviilipalvelusvelvollinen voi saada perustoimeentulotukea Kelasta, mikäli hänen palvelusajan toimeentulonsa ei riitä kattamaan peruselämisen kustannuksia. Usein tällainen tilanne syntyy vaikkapa vuokrarästeistä.

Vuokravakuus

Kela voi korvata toimeentulotuesta myös palveluspaikkakunnilta vuokrattavien asuntojen vuokravakuuksia, mikäli niihin eivät omat varat riitä. Tällaisessa tilanteessa usein palveluspaikka korvaa hankitun asunnon asumiskulut ja Kelan sotilasavustus oman vakinaisen asunnon kotipaikkakunnalta. Vuokravakuuden tällaiseen asuntoon voi hakea heti, kun vuokranantaja valitsee velvollisen vuokralaiseksi. Toimeentulotuen määrään vaikuttavat tulot, säästöt ja omaisuus.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta vastaa kotikuntasi varhaiskasvatus. Asiakasmaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan. Hae lastenhoidon tuet/sotilasavustus Kelasta, jos tilanteesi tai taloudellinen tilanteesi muuttuu.

Elatusasiat

Kotikunnan lastenvalvoja hoitaa elatusasiat, jos velvollisen perhetilanteessa tapahtuu muutoksia. Valvojan luona tehdään elatussopimus ja mikäli velvolliselle tulee elatusapua maksettavaksi, voi Kela korvata elatusavun sotilasavustuksen elatusavusta omien varojen puuttuessa.

Hyvinvointialueen palvelut

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Kotikunnan sosiaalitoimi voi maksaa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, mikäli Kela hylkää perustoimeentulotukihakemuksen. Sosiaalitoimeen kannattaa varata aika tai antaa ainakin selvitys taloudellisesta tilanteesta hylätyn toimeentulotukipäätöksen lisäksi.

Kunnallinen perhepalvelu

Siviilipalvelusvelvollinen voi saada kunnallisia perhepalveluja alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden (myös lapsen sairauden), synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella, jos apua tarvitaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai muihin tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen. Perhepalveluista peritään korvaus, jonka suuruus määräytyy maksukyvyn perusteella.

Kasvatus- ja perheneuvola sekä perheasiain neuvottelukeskus

Siviilipalvelus voi tuoda ylimääräisiä rasitteita perhesuhteille. Kasvatus- ja perheneuvolan sekä perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut ovat luottamuksellisia. Kasvatus- ja perheneuvontaa saa oman kunnan perhepalveluista ja neuvottelukeskustoimintaa järjestetään seurakuntien toimesta.

Takaisin ylös ↑

5. Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattori

Siviilipalveluskeskuksessa toimii sosiaalikuraattori, joka antaa etuisuuksiin liittyvää neuvontaa siviilipalvelukseen liittyen. Yhteystiedot Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorille: email: marja-liisa.siren(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 029 383

Tietoa etuisuuksista ja sosiaaliturvasta saa myös Kelan verkkosivuilta ja paikallistoimistoista sekä oman kunnan sosiaaliviranomaisilta.

Takaisin ylös ↑

6. Verot palveluksen aikana

Päivärahaa ja sotilasavustusta ei katsota veronalaiseksi tuloksi, eikä niitä tarvitse ilmoittaa veroviranomaiselle. Tulojen määrän aleneminen siviilipalveluksen vuoksi voi olla riittävä peruste ennakonpidätyksen alentamiselle tai poistamiselle. Muutosta voi hakea vero.fi-palvelussa. Muutosta haettaessa pitää esittää palvelusmääräys tai todistus siviilipalveluksen suorittamisesta sekä selvitys tuloista.

Takaisin ylös ↑

 7. Virka- ja työsuhdeasiat

Virka- tai työsuhdetta ei tule päättää siviilipalveluksen takia tai irtisanoa palvelusaikana, sillä kotiuttamisen jälkeen työnantajan on lain mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta otettava palvelusvelvollinen aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Palvelusvelvollisella on oikeus saada palveluspaikalta työtodistusta vastaava todistus voidakseen osoittaa saamansa työkokemuksen.

Lisätietoja:

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (finlex.fi)

Takaisin ylös ↑

8. Oikeudellinen neuvonta

Siviilipalvelusvelvollisen taloudellinen asema täyttää usein maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen edellytykset. Oikeusavustajan määräämistä koskeva hakemus voidaan tehdä joko ennen asian käsittelyä tuomioistuimessa tai sen aikana. Valtion varoista voidaan myöntää korvausta vain oikeuden hyväksymälle avustajalle, jonka hankkimisesta on pääsääntöisesti huolehdittava itse.

Oikeudellisissa asioissa palvelusvelvollista voivat auttaa myös mm. oikeusaputoimistot sekä yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Pankit, vakuutusyhtiöt ja ammattiyhdistykset antavat juridisia neuvoja omaan toimialaansa liittyvissä asioissa, esim. oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet perheenjäsenten etujen valvomisesta riita- ja eräissä rikosasioissa.

Jos sakkorangaistukseen tuomittu ei ilman kohtuutonta haittaa kykene heti suorittamaan sakkoa, ulosottomieheltä voi selvittää mahdollisuudet maksuajan saamiselle.

Takaisin ylös ↑

 9. Maatalousyrittäjän lomitus ja sijaisapu

Maatalousyrittäjä, joka täyttää lomituspalvelujen yleiset edellytykset samoin kuin sijaisavun saamisen erityiset edellytykset, voi saada sijaisapua siviilipalvelusvelvollisuuden suorittamisen ajaksi. Tarkempia tietoja saa paikallisyksiköiden lomasihteereiltä ja Melan verkkosivuilta.

mela.fi

Takaisin ylös ↑

10. Ohjaamo – nuorten tukena

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamoon voi mennä omana itsenään, yksin, vanhempien tai kaverin kanssa ajanvarauksella tai ilman. Ohjaamoja on noin 70 eri puolilla Suomea Rovaniemeltä Hankoon.

Takaisin ylös ↑

11. Etsivä nuorisotyö – myös nuorten tukena

Etsivä nuorisotyö tukee ja opastaa alle 29-vuotiaita nuoria elämän haastavissa tilanteissa. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. Siviilipalveluskeskus ohjaa keskeyttävät sekä kesken palveluksen haasteita kohtaavat velvolliset oman kunnan etsivän nuorisotyön pariin.

Etsivä nuorisotyö (intory.fi)

Takaisin ylös ↑