Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kotiuttaminen

Kotiuttaminen

1. Kotiuttaminen täysin palvelleena

Siviilipalveluspaikka kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen, kun hän on suorittanut palvelusvelvollisuutensa loppuun. Velvollisuus suorittaa siviilipalvelusta päättyy viimeistään sen vuoden lopussa, jolloin palvelusvelvollinen on täyttänyt 30 vuotta. Kyseisenä vuonna 30 vuotta täyttäneet siviilipalvelusvelvolliset on siten kotiutettava vuoden viimeisenä päivänä, vaikka lakimääräistä siviilipalvelusaikaa olisi vielä jäljellä. Kotiuttamisperuste tulee mainita kotiuttamisilmoituksessa ja siviilipalvelustodistuksessa, mutta muutoin toimitaan samoin kuin täysin palvelleen kohdalla.

Kotiuttamismerkintä tehdään sähköisen siviilipalvelusrekisterin (SivariWeb) kautta.

Kotiuttamisen yhteydessä siviilipalvelusvelvolliselle luovutetaan täydennetty keltainen siviilipalvelustodistuskortti. Muutos tähän käytäntöön on tullut  vuonna 2020, jolloin on otettu käyttöön Omasivarin sähköinen siviilipalvelustodistus. Mikäli Siviilipalveluskeskus ei postita työpalvelupaikalle paperisia todistuksia työpalvelumääräysten yhteydessä, ei paperista todistusta käytetä enää kyseisen työpalvelussa olevan velvollisen kohdalla.

Lisäksi  velvolliselle voi antaa  palvelustehtäviä kuvaavan työtodistusta vastaavan todistuksen.  Todistus tulee olla palvelustodistus, ei työtodistus, sillä velvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa palveluspaikkaan. Todistuksesta voi käydä ilmi palvelustehtävät sekä  palvelusajanjakso ja todistuksella tulee näkyä maininta, että kyseessä on siviilipalvelustodistus.

SivariWebistä voi kotiuttamismerkinnän tekemisen yhteydessä tulostaa kotiuttamisilmoituksen siviilipalvelusvelvolliselle

Katso lisää kohdasta  Sivariweb

Kotiuttamistarkastus

Siviilipalvelusvelvolliselle on tehtävä lääkärintarkastus myös palvelusajan lopussa. Jos hän ilmoittaa olevansa terve eikä halua tarkastusta, se voidaan jättää suorittamatta, jollei palveluspaikalla ole tarkastukseen erityisiä syitä. Palveluspaikan tarve lääkärintarkastuksen suorittamiseen voi liittyä esimerkiksi ilmoitukseen sotilastapaturmalain mukaista korvausta varten. Vaikka tarkastusta ei tehtäisikään, siviilipalvelusvelvollisen on nimikirjoituksellaan vahvistettava lääkärintarkastuskorttiin ilmoitus terveydentilastaan.

2 Siviilipalveluksen keskeyttäminen

Siviilipalvelusvelvollinen voidaan kotiuttaa ainoastaan siviilipalveluslaissa säädetyillä perusteilla. Siviilipalvelusvelvollisen kotiuttaa joko siviilipalveluspaikka tai Siviilipalveluskeskus kotiuttamisen perusteesta riippuen. Pelkkä siviilipalvelusvelvollisen soveltumattomuus palvelustehtäviin tai palveluspaikkaan ei ole kotiuttamisperuste, vaan mahdollinen peruste palveluspaikan siirrolle, jota odotettaessa palvelusvelvollisen on edelleen jatkettava palvelustaan nykyisessä palveluspaikassa.

Siviilipalveluskeskus kotiuttaa

Siviilipalveluskeskus voi kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen, jos hän on lääkärinlausunnon mukaan pitkähkön ajan palvelukseen kykenemätön. Hakemus kotiuttamisesta tulee palveluspaikalta tai siviilipalvelusvelvolliselta itseltään. Pitkähkö aika on harkittava tapauskohtaisesti sairauden tai vamman mukaan. Pitkähkö aika voi olla paitsi yhtäjaksoinen pitkä sairasloma, myös koostua useista lyhyehköistä, samasta sairaudesta tai vammasta aiheutuvista sairauslomista. Yleisesti aika on vähintään 2 viikkoa kestävä jakso. Siviilipalvelusvelvollista on kuultava ennen kotiuttamispäätöksen tekemistä.

Harkinnanvarainen kotiuttaminen on mahdollista myös, jos siviilipalvelusvelvollinen on tehnyt siviilipalveluspaikkaan, sen henkilökuntaan, asiakkaaseen tai omaisuuteen kohdistuvan vakavan rikoksen tai jos hän käyttäytyy palvelus- tai työturvallisuutta vakavasti vaarantavalla tavalla.

Siviilipalveluskeskuksen on ennen kotiuttamista kuultava palveluspaikkaa ja siviilipalvelusvelvollista. Työpalvelu jatkuu, kunnes Siviilipalveluskeskus on tehnyt palveluksen keskeyttämistä koskevan kirjallisen päätöksen.

Siviilipalveluspaikka kotiuttaa

Siviilipalveluspaikan on kotiutettava siviilipalvelusvelvollinen Siviilipalveluskeskuksen kotiuttamista koskevan päätöksen jälkeen tilanteissa, joissa hänet on terveydellisten syiden perusteella vapautettu palveluksen suorittamisesta (palveluskelpoisuuden puuttuminen).

Viimeinen työpalvelupäivä on Siviilipalveluskeskuksen päätöksentekopäivä.

Jos kotiuttamisen perusteena on lääkärinlausunto, palveluspaikka lähettää lääkärinlausunnon siviilipalveluskeskukselle, joka tekee päätöksen kotiuttamisesta. Palveluspaikan toimittama lääkärinlausunto toimii Siviilipalveluskeskuksessa tehtävän arvion pohjana. Palveluspaikka voi kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen vasta sen jälkeen, kun on saanut päätöksen kotiuttamisesta Siviilipalveluskeskukselta.

Kun  siviilipalvelusvelvollinen hakee palvelusaikana lykkäystä ja kun hakemus hyväksytään, Siviilipalveluskeskuskeskus lähettää tästä tiedon palveluspaikalle, joka kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen lykkäysajan alkamista edeltävänä päivänä.

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje TEM/2313/00.05.02/2016, ss. 40 – 41