Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kotiuttaminen

1. Kotiuttaminen täysin palvelleena

Siviilipalveluspaikka kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen, kun hän on suorittanut palvelusvelvollisuutensa loppuun. Kotiuttamismerkintä tehdään sähköisen siviilipalvelusrekisterin (Sivariweb) kautta. Muista kotiuttamisen yhteydessä tehdä seuraavat toimenpiteet:

 • Varmista, että velvollisen kaikki palvelustapahtumat on kirjattu Sivariwebiin.
 • Varmista, että velvollisen maksettavat päivärahat, ruokarahat, työmatkakulut ja asumiskulut yms. on laskettu ja maksettu/menossa maksuun.
 • Tee kotiuttamismerkintä (Avaa valikko ”Toiminnot…”, valitse ”Kotiuta”, aktivoi sähköinen allekirjoitus valitsemalla ”Allekirjoita”. Merkinnän voi tarvittaessa tehdä muutama päivä ennen tai jälkeen todellista kotiuttamispäivää. Huomioi, että merkintäpäivä ei välttämättä ole kotiuttsmispäivä vaan velvollisen viimeinen palveluspäivä = kotiuttamispäivä.
 • Kotiuttamisilmoituksen voi tulostaa velvolliselle. Tulosteessa on sähköinen allekirjoitus, joka vahvistetaan rastittamalla ”Allekirjoita” kirjauksen yhteydessä. Sähköinen allekirjoitus tullut käyttöön 19.7.23. Kotiuttamisilmoitus on velvolliselle tärkeä asiakirja esim. passia hakiessa. Velvollinen löytää tarvittaessa kotiuttamisilmoituksen Omasivarista, jos ilmoitus on allekirjoitettu sähköisesti palveluspaikan toimesta.
 • Käsittele mahdollinen majoituskorvaus. Kalenterivuoden majoituskorvaus on haettava viimeistään kuluvan vuoden viimeisenä päivänä.

Lisäksi velvolliselle voi antaa palvelustehtäviä kuvaavan työtodistusta vastaavan todistuksen.  Todistus tulee olla palvelustodistus, ei työtodistus, sillä velvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa palveluspaikkaan. Todistuksesta voi käydä ilmi palvelustehtävät sekä palvelusajanjakso ja todistuksella tulee näkyä maininta, että kyseessä on siviilipalvelustodistus.

Velvollisuus suorittaa siviilipalvelusta päättyy viimeistään sen vuoden lopussa, jolloin palvelusvelvollinen on täyttänyt 30 vuotta. Kyseisenä vuonna 30 vuotta täyttäneet siviilipalvelusvelvolliset on siten kotiutettava vuoden viimeisenä päivänä, vaikka lakimääräistä siviilipalvelusaikaa olisi vielä jäljellä. Kotiuttamisperuste tulee mainita kotiuttamisilmoituksessa mutta muutoin toimitaan samoin kuin täysin palvelleen kohdalla.

Kotiuttamistarkastus

Siviilipalvelusvelvolliselle on tehtävä lääkärintarkastus palveluksen päättyessä. Jos hän ilmoittaa olevansa terve eikä halua tarkastusta, se voidaan jättää suorittamatta, jollei palveluspaikalla ole tarkastukseen erityisiä syitä. Täysin palvelleena kotiutettavan on kotiutettaessa vahvistettava ilmoitus terveydentilastaan Omasivarissa. Vahvistus on tehtävä, vaikka siviilipalvelusvelvolliselle ei tehtäisikään kotiuttamistarkastusta. Ilmoituksella on merkitystä mahdollisen sotilastapaturmalain mukaisen korvausasian käsittelyssä.

 

2. Siviilipalveluksen keskeyttäminen

Siviilipalvelusvelvollinen voidaan kotiuttaa ainoastaan siviilipalveluslaissa säädetyillä perusteilla.

Pelkkä siviilipalvelusvelvollisen soveltumattomuus palvelustehtäviin tai palveluspaikkaan ei ole kotiuttamisperuste, vaan mahdollinen peruste palveluspaikan siirrolle, jota odotettaessa palvelusvelvollisen on edelleen jatkettava palvelustaan nykyisessä palveluspaikassa.

 

Keskeytys terveydellisin syin

Siviilipalveluskeskus voi kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen, jos hän on lääkärinlausunnon mukaan pitkähkön ajan palvelukseen kykenemätön.

 • Hakemus palveluksen keskeyttämisestä tulee palveluspaikalta tai siviilipalvelusvelvolliselta itseltään. Pitkähkö aika on harkittava tapauskohtaisesti sairauden tai vamman mukaan. Pitkähkö aika voi olla paitsi yhtäjaksoinen pitkä sairasloma, myös koostua useista lyhyehköistä, samasta sairaudesta tai vammasta aiheutuvista sairauslomista. Yleisesti aika on vähintään 2 viikkoa kestävä jakso.
 • Jos keskeytyspyynnön perusteena on lääkärinlausunto, palveluspaikka/velvollinen lähettää lääkärinlausunnon siviilipalveluskeskukselle, joka tekee päätöksen palveluksen keskeyttämisestä. Toimitettu lääkärinlausunto toimii Siviilipalveluskeskuksessa tehtävän arvion pohjana.
 • Siviilipalveluskeskuksen on ennen päätöksen tekemistä kuultava palveluspaikkaa ja siviilipalvelusvelvollista.
 • Työpalvelu jatkuu, kunnes Siviilipalveluskeskus on tehnyt palveluksen keskeyttämistä koskevan kirjallisen päätöksen. Päätös keskeytyksestä ja viimeisestä palveluspäivästä lähetetään tiedoksi palveluspaikalle.
 • Viimeinen työpalvelupäivä on Siviilipalveluskeskuksen päätöksentekopäivä.
    • Palveluspaikka varmistaa, että velvollisen kaikki palvelustapahtumat on kirjattu Sivariwebiin.
    • Palveluspaikka varmistaa, että velvollisen maksettavat päivärahat, ruokarahat, työmatkakulut ja asumiskulut yms. on laskettu ja maksettu/menossa maksuun.

 

Lykkäys

Siviilipalvelusvelvollinen voi hakea lykkäystä kesken palveluksen esimerkiksi alkavien opintojen takia.

 • Velvollinen lähettää lykkäyshakemuksen liitteineen Siviilipalveluskeskukselle.
 • Siviilipalveluskeskuskeskus lähettää tiedon lykkäyksestä ja viimeisestä palveluspäivästä palveluspaikalle, kun hakemus hyväksytään.
 • Palvelus loppuu lykkäysajan alkamista edeltävänä päivänä.
    • Palveluspaikka varmistaa, että velvollisen kaikki palvelustapahtumat on kirjattu Sivariwebiin.
    • Palveluspaikka varmistaa, että velvollisen maksettavat päivärahat, ruokarahat, työmatkakulut ja asumiskulut yms. on laskettu ja maksettu/menossa maksuun.

 

Palveluspaikan siirto

Siviilipalvelusvelvollisella on mahdollisuus vaihtaa palveluspaikkaa palveluksen aikana. Siviilipalveluskeskus päättää siviilipalvelusvelvollisen hakemuksesta siviilipalvelusvelvollisen siirrosta toiseen siviilipalveluspaikkaan palveluksen aikana. Katso lisätietoja.

 • Velvollinen tekee uuden palveluspaikan kanssa sitoumuksen.
 • Vanha paikka saa tiedon uudesta sitoumuksesta Sivariwebistä.
 • Vanha paikka hyväkyy siirron Sivariwebissä.
 • Siviilipalveluskeskus tarkistaa ja hyväksyy uuden sitoumuksen Sivariwebissä.
 • Velvollinen voi aloittaa työpalvelun uudessa paikassa, kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt siirtopäätöksen Sivariwebiin.
    • Vanha palveluspaikka varmistaa, että velvollisen kaikki palvelustapahtumat on kirjattu Sivariwebiin.
    • Vanha palveluspaikka varmistaa, että velvollisen maksettavat päivärahat, ruokarahat, työmatkakulut ja asumiskulut yms. on laskettu ja maksettu/menossa maksuun.

 

Keskeytys palvelusrikkomuksen perusteella

Harkinnanvarainen kotiuttaminen on mahdollista, jos siviilipalvelusvelvollinen on tehnyt siviilipalveluspaikkaan, sen henkilökuntaan, asiakkaaseen tai omaisuuteen kohdistuvan vakavan rikoksen tai jos hän käyttäytyy palvelus- tai työturvallisuutta vakavasti vaarantavalla tavalla.

 

 • Palveluspaikka tekee palvelusrikkomusilmoituksen Sivariwebin kautta.
 • Siviilipalveluskeskus kutsuu velvollisen kuulemistilaisuuteen. Ennen kuulemista siviilipalvelusvelvolliselle on ilmoitettava, mistä asiasta ja missä ominaisuudessa häntä kuullaan. Kuuleminen suoritetaan siviilipalveluskeskuksen määräämänä aikana joko siviilipalveluspaikassa tai siviilipalveluskeskuksessa
 • Siviilipalveluskeskus laatii tutkinnasta pöytäkirja. Tutkinnassa on suullisesti kuultava siviilipalvelusvelvollista. Kuulustelukertomus on annettava siviilipalvelusvelvolliselle hänen luettavakseen ja tarkistettavakseen ja siihen on merkittävä siviilipalvelusvelvollisen tekemät huomautukset.
 • Työpalvelu jatkuu, kunnes Siviilipalveluskeskus on tehnyt palveluksen keskeyttämistä koskevan kirjallisen päätöksen.
    • Palveluspaikka varmistaa, että velvollisen kaikki palvelustapahtumat on kirjattu Sivariwebiin.
    • Palveluspaikka varmistaa, että velvollisen maksettavat päivärahat, ruokarahat, työmatkakulut ja asumiskulut yms. on laskettu ja maksettu/menossa maksuun.