Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Majoitus

MAJOITUS

1) Majoituksen osoittaminen ja palveluspaikan korvausvastuu työpalvelun aikana

Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus maksuttomaan majoitukseen. Palveluspaikan tulee osoittaa velvollisen käyttöön majoitus työpalvelun alkaessa. Palveluspaikka vastaa osoittamansa majoituksen kustannuksista. Palveluspaikka ja siviilipalvelusvelvollinen eivät voi sopia muista järjestelyistä kustannuksiin liittyen.

Palveluspaikan korvausvastuu alkaa ensimmäisestä palveluspäivästä ja korvausvastuu on kotiuttamispäivään saakka kaikilta palveluspäiviltä. Jos palvelus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, lasketaan tällaisten kuukausien korvaus seuraavasti: kuukauden majoituskulu eur/kalenteripäivät*kuukauden palveluspäivillä.  Vaikka velvollinen saisi aloituskuukauden majoitukseen korvausta KELA:lta, ei korvaus vaikuta palveluspaikan korvausvastuuseen työpalvelupäivien osalta.

Mikäli asuinkumppani saa muualta tukea asumiseensa, hänelle osoitettu tuki ei vaikuta palveluspaikan velvolliselle korvattaviin asumiskuluihin.

Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.

Palveluspaikan tehtävänä on huolehtia siitä, että velvollisen tilille on palveluspaikan toimesta maksettu vuokra-/vastikesumma hyvissä ajoin ennen kyseisen kuukauden maksupäivää (eräpäivää). Mikäli palveluspaikka maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, on palveluspaikan huolehdittava suorituksesta eräpäivään mennessä. Mahdolliset viivästyskorot vuokrissa eivät ole velvollisen kulua, mikäli viivästys johtuu palveluspaikan myöhässä maksamista korvauksista.

Käytännössä majoituksesta sovitaan sivariwebissä tehtävässä sitoumuksessa, jolla palveluspaikka sitoutuu ottamaan siviilipalvelusvelvollisen suorittamaan työpalvelua. Majoitus työpalvelun ajaksi tulee osoittaa siviilipalvelusvelvolliselle sähköisessä sitoumuksessa.

Kun velvollinen muuttaa työpalvelun aikana tulee asiasta aina sopia ennakkoon yhdessä palveluspaikan kanssa. Tällöin voidaan käydä yhdessä lävitse mahdolliset muutokset asumiskuluissa (asumiskulujen oltava ko.alueen asuinkulujen mukaiset sekä huomioitava mahdolliset muutokset myös osoitetun majoituksen ja työpalveluspaikan päivittäisten työmatkojen osalta).
Työpalvelun aikaisesta majoitustietojen muutoksesta tehdään Sivarwebin sitoumukseen muutos, jossa palveluspaikka hyväksyessään muuton, osoittaa velvollisen asumaan uutteen osoitteeseen. Molemmat osapuolet, sekä palveluspaikka että velvollinen, hyväksyvät sitoumuksen allekirjoituksellaan majoitustietojen muutoksen.

Palveluspaikka ei voi jättää majoitusta osoittamatta.

Siviilipalvelusvelvolliselle osoitettu majoituspaikka voi olla:

a) siviilipalveluspaikan järjestämä (palveluspaikan omistama tai vuokraama-asunto)

b) velvollisen nykyinen asunto (vuokrattu, omistusasunto (oma tai vanhempien) tai asuminen vanhempien luona)

c) siviilipalvelusvelvollisen järjestämä asunto työpalvelun ajaksi

Liitteenä taulukko: Asuminen työpalvelun aikana

Siviilipalveluspaikka vastaa AINA osoittamansa majoituksen kustannuksista riippumatta siitä, onko osoitettu majoitus palveluspaikan järjestämä, velvollisen nykyinen tai velvollisen järjestämä. Majoitusvaihtoehdoista kerrotaan tarkemmin kohdassa 2) Majoituksen järjestämisvaihtoehdot ja mahdollisten asumiskustannusten korvaaminen siviilipalvelusvelvolliselle.

Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy osoitetusta majoituksesta, on myös tästä tehtävä merkintä sivariwebin sähköiseen sitoumukseen. Tällöin siviilipalveluspaikka ei ole velvollinen korvaamaan siviilipalvelusvelvollisen hänelle osoitetun majoituksen sijaan valitseman majoituksen aiheuttamia kustannuksia. Näissä tilanteissa siviilipalvelusvelvollinen voi anoa Kelalta sotilasavustuksen asumisavustusta. Kela ei korvaa velvollisen asumismenoja, mikäli palveluspaikka on laiminlyönyt velvoitteensa osoittaa siviilipalvelusvelvolliselle majoitus.

Siltä osin kuin majoituksella on oleellista merkitystä palvelustehtävien suorittamiselle (esimerkiksi päivystysaika), siviilipalvelusvelvollisen on oleskeltava hänelle tätä varten osoitetuissa tiloissa.

 

2) Majoituksen järjestämisvaihtoehdot ja mahdollisten asumiskustannusten korvaaminen siviilipalvelusvelvolliselle

a) Palveluspaikka järjestää majoituksen omissa, majoitukseen sopivissa tiloissa tai vuokraa tilat

Palveluspaikan järjestämän majoitustilan on oltava riittävän tilava, lämmin, tuuletettava, kunnollisesti valaistu ja varustettu asumisen mahdollistavalla peruskalustuksella (vähintään vuode, patja, verhot, kirjoituspöytä, lukulamppu ja tuoli). Majoitustilassa on oltava riittävät tilat siviilipalvelusvelvollisen henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseksi. Mikäli velvollinen jakaa huoneen muiden kanssa, huoneessa on oltava kullekin lukittava kaappi tai vastaava henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen.

Majoituksen yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava kunnolliset ruuan säilytystilat, keittomahdollisuus ja peseytymistilat sekä mahdollisuus vaatteiden pesemiseen. Siviilipalvelusvelvollisella on oltava mahdollisuus kunnolliseen peseytymiseen aamuisin ja iltaisin sekä saunomiseen vähintään kerran viikossa.

Viihtyvyyttä voidaan edistää mahdollisuuksien mukaan sanoma- ja aikakauslehdillä sekä vapaa-ajan viettoon liittyvillä välineillä. Siviilipalvelusvelvollinen vastaa majoitustilan siisteydestä.

Palveluspaikka voi antaa ohjeita tai määräyksiä majoitustilojensa käytöstä.

Jos palveluspaikan osoittama majoitus sijaitsee työpalveluspaikalla, majoituksen tulee olla sellainen, että siviilipalvelusvelvollisella on mahdollisuus riittävään lepoon ja virkistäytymiseen.

Palveluspaikan järjestämässä majoituksessa palveluspaikka vastaa edellä mainituista majoitukseen liittyvistä kustannuksista.

b) Siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan nykyiseen asuntoonsa.

Siviilipalvelusvelvollinen voidaan osoittaa majoittumaan nykyisessä vuokra- tai omistusasunnossaan tai vanhempiensa luona. Tällöin palveluspaikan korvausvastuun piiriin kuuluu palvelusvelvollisen osuus asumiskustannuksista. Majoituskulut palveluspaikalle korvataan sivariwebin hakemukseen perustuen enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Korvattavia asumiskustannuksia ovat

 • vuokra
 • muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno (ei kuitenkaan asuntolainan pääomalyhennys tai korkomenot)
 • vesimaksu, majoitustilojen sähkökulut, saunamaksu ja jätemaksu.

Kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno on esimerkiksi kotivakuutusmaksu, jos kotivakuutuksen ottaminen on vuokrasopimuksen ehtona.

Erilliset sopimukset siviilipalveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen välillä palveluspaikan korvaamasta vuokraosuudesta eivät ole mahdollisia vaan palveluspaikan tulee vastata kaikista kustannuksista.

Palveluspaikan korvausvelvollisuus alkaa ensimmäisestä työpalvelupäivästä lukien.

 • autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia ei korvata.
 • asuntolainaan liittyvät kulut eivät kuulu palveluspaikan maksettaviksi, vaan niihin palvelusvelvollinen voi hakea Kelalta sotilasavustusta.
 • asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.
 • jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, palveluspaikka korvaa asumisesta siviilipalvelusvelvolliselle itselleen aiheutuvat kustannukset. Asumisesta ei aiheudu kuluja, mikäli siviilipalvelusvelvollinen ei ole aiemmin osallistunut asumiskuluihin, esimerkiksi vuokran maksuun. Palveluspaikka pyytää nähtäväkseen tositteet kolmen edellisen kuukauden osalta varmistaakseen, että velvollinen on aiemminkin osallistunut asumiskuluihin.

 

c) Siviilipalvelusvelvollinen hankkii työpalvelun ajaksi vapailta markkinoilta asunnon, johon palveluspaikka osoittaa hänet majoittumaan

Mikäli palveluspaikalla ei ole majoitukseen sopivaa tilaa eikä velvollinen asu riittävän lähellä palveluspaikkaa, voidaan sopia, että velvollinen hankkii käyttöönsä vuokra-asunnon. Majoitukseen tulee saada siviilipalveluspaikan hyväksyntä. Jos palveluspaikalla tai velvollisella ei ole palveluksen alkaessa valmista majoitusta, siviilipalveluspaikka voi jo etukäteen sopia siviilipalvelusvelvollisen kanssa asumisjärjestelyjen reunaehdoista. Reunaehdoissa voidaan sopia vuokran enimmäismäärästä ja majoituksen sijainnista, tämä helpottaisi sopivan majoituksen etsimistä. Jos siviilipalveluspaikka ei hyväksy siviilipalvelusvelvollisen esittämää majoitusvaihtoehtoa, tulee siviilipalveluspaikan huolehtia sopivan majoituksen järjestämisestä.

Palveluspaikan ei tarvitse korvata siviilipalvelusvelvolliselle tämän itse hankkiman asunnon takuuvuokraa. Suositeltavaa kuitenkin on osallistua takuuvuokran maksamiseen sellaisissa tilanteissa, joissa asunto vuokrataan vain työpalvelun keston ajaksi eikä velvollinen tule jäämään asuntoon työpalvelun päättymisen jälkeen.

Korvattavia asumiskustannuksia ovat

 • vuokra tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno
 • vesimaksu, majoitustilojen sähkökulut ja saunamaksu.
 • kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno on esimerkiksi kotivakuutusmaksu, jos kotivakuutuksen ottaminen on vuokrasopimuksen ehtona.

Asumiskustannuksissa EI korvata

 • autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia.
 • asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista.

 

3) Majoitus-/ asumiskustannusten korvaaminen palveluspaikalle

Palveluspaikka vastaa osoittamastaan majoituksesta aiheutuvista kustannuksista kaikilta työpalveluspäiviltä. Merkitystä ei ole sillä onko majoitus palveluspaikan vai siviilipalvelusvelvollisen hankkima. Valtio korvaa hakemuksesta siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen majoituksesta aiheutuneita kustannuksia enintään palveluspaikalle toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Majoituskorvauksen enimmäismäärä määräytyy lisäksi osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti:

1) I kuntaryhmä: Helsinki, enintään 310 euroa kuukaudessa. 

2) II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Vantaa, enintään 280 euroa kuukaudessa. 

3) III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti, enintään 250 euroa kuukaudessa.

 4) IV kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 180 euroa kuukaudessa.

 Jos siviilipalveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen majoitukseksi siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistaman tai vuokraaman asunnon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa.

Valtio ei korvaa palveluspaikalle asuntojen rahoitusvastiketta, vaan kyseinen kulu jää palveluspaikan kustannukseksi. Palveluspaikan kuuluu kuitenkin maksaa mahdollisen rahoitusvastikkeen osuus työpalvelun ajalta. Autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia ei korvata. Asuntolainaan liittyvät kulut eivät kuulu palveluspaikan maksettaviksi, vaan niihin voi palvelusvelvollinen hakea Kelalta sotilasavustusta. Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.

Lisätietoja korvaushakemuksista

Katso video: Majoituskorvaushakemus

 

 

Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. 1.11.2020 alkaen palveluspaikan vastaama päivittäinen työmatkakustannus osoittamansa majoituksen kohdalla tulee olemaan yli kolmen kilometrin yhdensuuntaiselta kulkureitiltä.