Valitse sivu

Ohjeet ja säännöt palveluspaikka

Siviilipalveluksesta säädetään siviilipalveluslaissa (1446/2007) ja sen nojalla annetuissa
valtioneuvoston asetuksessa siviilipalveluksesta (1461/2007) ja työministeriön asetuksessa
siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomienlomamatkojen lukumääristä sekä laissa siviilipalveluslain muuttamisesta (579/2019).

Lisäksi siviilipalvelustoimintaa ohjaa mm. Ohje siviilipalvelusvelvollisen salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta sekä Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä kuin myös Nuorisolaki sekä Valmiuslaki.