Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon järjestämisestä palvelusaikana vastaa siviilipalveluspaikka.

Siviilipalvelusvelvolliselle ilmaiseen terveydenhuoltoon sisältyvät palvelusaikana;

 • palveluksen suorittamiseksi välttämättömät lääkärinpalvelut
 • lääkärin määräämä tarpeellinen hoito esimerkiksi lääkkeet palveluksen suorittamiseksi

Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole sallittuja.

Palveluspaikka on vastuussa palveluksessa olevan siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuollosta ajasta ja paikasta riippumatta

 1. Tulotarkastus ja palveluskelpoisuuden määrittäminen
 2. Sairauden ja tapaturman hoito palvelusaikana
 3. Sairauden tai tapaturman vuoksi myönnettävät palvelushelpotukset
 4. Palvelusaikana sattuneiden tapaturmien korvausvastuusta
 5. Hammashuolto
 6. Silmälasien hankinta
 7.  Kotiuttamistarkastus
 8. Kustannuksia aiheuttavien riskien vähentäminen ja vakuutusturva

1. Tulotarkastus ja palveluskelpoisuuden määrittäminen

 • Palveluksen alkuun sijoittuva terveystarkastus tehdään siviilipalveluskeskuksessa tai etäyhteyden kautta.
 • Terveystarkastus on pakollinen ja tarpeesta riippumaton kaikille siviilipalvelusvelvollisille.
 • Terveystarkastuksessa sinulle suoritetaan lääkärintarkastus, jossa tutkitaan terveydentilasi ja määritetään palveluskelpoisuus. Terveydentila ja palveluskelpoisuus on määriteltävä kolmen viikon kuluessa siviilipalveluksen alkamisesta. Ennen tätä sinua ei saa määrätä huomattavaa fyysistä ponnistusta vaativaan työhön.
 • Tarkastuksen yhteydessä on oltava mahdollisuus saada jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotus.
 • Mikäli terveystarkastusta ei ole tehty koulutusjakson aikana, palveluspaikan on huolehdittava, että sinulle suoritetaan terveystarkastus.
 • Siviilipalveluksen jatkuessa palveluskelpoisuuden uudelleen määrittäminen tehdään ainoastaan siviilipalvelusvelvollisen niin pyytäessä tai siviilipalveluspaikan havaitseman tarpeen perusteella.

Huumausainetesti

 • Voi olla osa terveystarkastustasi ja tällöin se perustuu suostumukseesi.
 • Tiettyjen edellytysten täyttyessä Siviilipalveluskeskus tai siviilipalveluspaikka voi velvoittaa sinua esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.
 • Siviilipalveluskeskus ottaa huomioon palveluskelpoisuusarvioinnissa antamasi tiedot huumausaineiden ja muiden päihteiden käytöstä. Näillä seikoilla on vaikutusta palveluskelpoisuuteesi.
 • Siviilipalveluspaikka saa käsitellä huumausainetestiin merkittyjä tietoja ainoastaan silloin, kun olet itse toimittanut todistuksen siviilipalveluspaikalle. Siviilipalveluspaikalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti saada kyseisiä tietoja terveydenhuollosta.
 • Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisvelvoite edellyttää, että siviilipalveluspaikalla on perusteltu syy epäillä, että siviilipalvelusvelvollinen on huumausaineiden vaikutuksen alaisena palveluksessa tai että hänellä on riippuvuus huumausaineista.
 • Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoisuuden selvittämiseksi ja hän toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.
 • Sinut voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus myös silloin, kun hoidat tehtäviä, joihin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman muiden henkilöiden läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Takaisin ylös ↑

 2. Sairauden ja tapaturman hoito palvelusaikana

 • Siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuoltoa koskeva sopimus voidaan tehdä esimerkiksi terveyskeskuksen tai paikallisen virka- tai muun yleislääkärin kanssa, ellei palveluspaikalla ole omaa lääkäriä.
 • Sinun on ilmoitettava hoidon tarpeesta palveluspaikalle ja hakeuduttava sen osoittamaan terveydenhuollon toimintayksikön hoitoon. Pakottavista syistä, kuten tarvittaessa viikkovapaalla kiireellistä hoitoa, voit käyttää myös muun lääkärin palveluja. Tästä on viivytyksettä ilmoitettava palveluspaikalle. Aiheellisissa tapauksissa palveluspaikka on velvollinen korvaamaan kustannukset ainakin niiltä osin, mitä ei korvata sairausvakuutuslain perusteella.
 • Fysikaalista hoitoa ei yleensä korvata, ellei kyseessä ole palveluksen jatkamisen kannalta välttämätön hoito.
 • Yleislääkärin lähetteellä tai palveluspaikan suostumuksella siviilipalvelusvelvollinen voi hakeutua erikoislääkärin vastaanotolle tai muihin jatkotoimenpiteisiin.

Takaisin ylös ↑

3. Sairauden tai tapaturman vuoksi myönnettävät palvelushelpotukset

 • Sinulla tulee olla todisteellinen selvitys poissaolostasi jokaiselta poissaolopäivältä.
 • Jokaiselta sairauslomapäivältä on oltava lääkärintodistus (joka voi olla lääkärin tai sairaanhoitajan antama)
 • Palveluspaikka määrää terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lääkärin kirjoittaman todistuksen perusteella palvelushelpotukset, kuten sairausloman tai vapauttamisen joistakin palvelustehtävistä.
 • Palveluspaikka voi kotiuttaa sinut kesken palvelusajan terveydentilan perusteella. Hoidon jäädessä kesken kotiuttamisen vuoksi palveluspaikan lääkärin tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että sinut ohjataan jatkohoitoon.
 • Loma katsotaan keskeytyneeksi lääkärintodistuksessa määrätystä sairausloman alkamispäivästä, jos loma kuuluu palvelusaikaan luettaviin lomapäiviin. 

Takaisin ylös ↑

4. Palvelusaikana sattuneiden tapaturmien korvausvastuusta

Palveluspaikan korvausvastuu

 • Siviilipalveluspalveluspaikka vastaa pääsääntöisesti hoidostasi aiheutuneista kustannuksista palveluspaikalle siviilipalveluslaissa säädetyn terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
 • Siviilipalveluspaikan korvausvastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tapaturma sattunut työ- vai vapaa-ajalla tai esim. palvelusaikana lomamatkan yhteydessä kotimaassa tai ulkomailla.
 • Työnteko vapaa-ajalla on aina ensisijaisesti vakuutettu kunkin työnantajan vakuutuksesta tapaturmavakuutuslain mukaisesti.
 • Jos palveluspaikan järjestämässä terveydenhuollossa hoidetaan tapaturmavakuutuslain korvaamaa tapaturmaa, tämä tapaturma korvataan sen työnantajan vakuutuksesta, jonka työssä tapaturma on sattunut.

Sotilastapaturmalaki ja Valtionkonttori

 • Siviilipalvelukseen sovelletaan varusmiespalvelusta vastaavalla tavalla myös sotilastapaturmalakia.
 • Sotilastapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla.
 • Sotilastapaturmalaki kattaa palveluspaikan ulkopuolella vietetyn palvelusajaksi laskettavan vapaa-ajan, isyysvapaan ja loman. Lain tarkoittamana sotilastapaturmana tai palvelussairautena ei kuitenkaan pidetä sellaista ansiotyössä sattunutta tapaturmaa tai aiheutunutta ammattitautia, josta henkilöllä on oikeus saada korvausta tapaturmavakuutuslain tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan.
 • Jos tapaturma kuuluu sotilastapaturmalain piiriin, hoito toteutetaan siviilipalveluslaissa säädetyn terveydenhuollon kautta niin kauan kuin palvelus jatkuu.
 • Korvausta maksetaan kuitenkin vasta palveluksen päätyttyä ja siviilipalveluspaikka vastaa hoitokuluista palveluksen päättymiseen asti.
 • Sotilastapaturmalain tarkoituksena ei ole vähentää siviilipalveluspaikan vastuuta vaan se on siviilipalvelusvelvollisen palvelun jälkeisen ajan turva. Siviilipalvelusvelvollinen (tai omaiset) vastaa itse mahdollisen korvauksen hakemisesta palvelun päätyttyä.
 • Palveluksesta aiheutuneesta ruumiinvammasta tai sairaudesta Valtiokonttori voi suorittaa korvausta siviilipalvelusta suorittaneelle tai hänen omaisilleen sotilastapaturmalain mukaisten edellytysten täyttyessä. Tällaisesta ruumiinvammasta tai sairaudesta palveluspaikan on hankittava riittävät lääkärintodistukset sekä tarvittaessa annettava ilmoitus valtiokonttorille siviilipalvelusvelvollisen kotiutuessa.

Jos palveluksessa sattuu (siviilipalveluskeskus.fi)

Takaisin ylös ↑

5. Hammashuolto

 • Hammashuollossa pääpaino on ehkäisevässä ja palveluksen suorittamiseksi välttämättömissä hoidossa sekä yleiseen terveydentilaan vaikuttavien hammassairauksien diagnosoimisessa ja hoidossa. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä sinulle annetaan tarvittava ehkäisevä hammashoito.
 • Hoito on yleensä tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kotikuntasi hammashuollon piirissä. Akuuteissa tilanteissa myös yksityislääkäri voi olla tarpeen.
 • Tarkoituksenmukaisen hoidon antamiseksi palveluspaikka sopii valitsemansa hammaslääkärin kanssa hoitosuunnitelmasta ja kustannuksista
 • Protetiikka tai hammasraudat eivät sisälly palveluspaikan korvaamaan hammashoitoon, paitsi jos hampaat tai proteesi ovat vahingoittuneet tai kadonneet palvelukseen liittyvässä tapaturmassa.

Takaisin ylös ↑

6. Silmälasien hankinta

 • Palveluspaikan tulee korvata näkökykysi parantamiseksi tarpeellisten silmälasien uusiminen tai hankkiminen.
 • Korvaus suoritetaan linssien osalta seuraavilla edellytyksillä:
 • Siviilipalvelusvelvolliselle ei hankita silmälaseja, joiden sfäärinen vahvuus on vain +0,50 ja -0,25 dioptrian välillä tai sylinterivahvuus enintään +/-0,25 dioptriaa. Ainakin toisen linssin on oltava vahvempi.
 • Lisäksi alle 0,25 dioptrian suuruinen lasien muutos hyväksytään ainoastaan lääkärinlausunnon perusteella.
 • Muovilinssit voidaan rinnastaa lasisiin, jos hintaero ei ylitä 20 %.
 • Erikoislinssejä ei korvata, ellei lääkäri ole määrännyt niitä.
 • Silmälaseista korvataan yhteensä korkeintaan 120 euroa, johon sisältyy myös optikon näöntarkastus. Jos edellytetään silmälääkärillä käyntiä, palveluspaikka on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kustannukset.
 • Jos haluat mainittua kalliimmat lasit, maksat itse erotuksen.
 • Jos ennen siviilipalvelusta hankitut silmälasit ovat palvelusta suoritettaessa työ- tai koulutustuntien aikana ilman omaa syytäsi rikkoutuneet, lasit on korjattava entisiä vastaaviksi, tai korjauskelvottomien tilalle on hankittava uudet käyttöominaisuuksiltaan entisiä vastaavat lasit. Tämä koskee sekä linssejä että sankoja. Tahallisissa ja selvästi huolimattomuudesta aiheutuvissa tapauksissa uusia silmälaseja ei korvata.
 • Piilolinssien katoamisesta tai rikkoutumisesta ei suoriteta korvausta.
 • Jos silmälääkärin lausunnon mukaan tavallisilla silmälaseilla ei saavuteta samaa tulosta kuin piilolinsseillä, tai niiden käyttö on muutoin perusteltua lääketieteellisesti tai halvemman hinnan vuoksi, piilolasit korvataan kuten silmälasit.

Takaisin ylös ↑

7. Kotiuttamistarkastus

Palvelusajan lopussa sinulla on mahdollisuus käydä vielä lääkärintarkastuksessa. Se voidaan jättää suorittamatta, jos olet terve etkä koe tarvetta siihen ja jollei palveluspaikalla ole tarkastukseen erityisiä syitä. Palveluspaikan tarve lääkärintarkastuksen suorittamiseen voi liittyä esimerkiksi ilmoitukseen sotilastapaturmalain mukaista korvausta varten.

Velvollisten terveystiedot, jotka ovat aloittaneet palveluksensa vuoden 2022 aikana, löytyvät Omakanta-järjestelmästä. Palveluksen päättyessä terveydentila vahvistetaan Omasivarissa.

Takaisin ylös

8. Kustannuksia aiheuttavien riskien vähentäminen ja vakuutusturva

8.1. Siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuolto lomilla Suomessa ja ulkomailla

Siviilipalvelusvelvollisen matkustusoikeutta palvelusaikana ei voida suoranaisesti rajoittaa, eikä matkustamista ulkomaille voida kieltää. Sen sijaan HL-lomat voidaan antaa tasaisesti koko palvelusaikana, eikä useiden viikkojen yhtäjaksoisia tulisi myöntää. Lomamatkojen ajaksi harkittavaksi tulee myös henkilökohtaisen syyloman (HSL) myöntämisen mahdollisuus.

Siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava ensisijaisesti palveluspaikan osoittaman lääkärin hoitoon, elleivät pakottavat syyt edellytä muun lääkärin hoitoa. Hoitoon hakeutumisesta on aina välittömästi ilmoitettava palveluspaikalle. Matkustettaessa Suomessa on hakeuduttava terveyskeskukseen, julkiseen sairaalaan tai palveluspaikan sopimaan yksityiseen hoitopaikkaan.

Ulkomailla on harvoin käytettävissä sopimuksen mukaista tai ilmaista julkista terveydenhuoltoa, joten siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava yksityislääkärin hoitoon tai julkiseen sairaalaan, joka laskuttaa hoitotoimenpiteistä. Lisäksi eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa sairaala saattaa edellyttää etukäteismaksua tai maksusitoumusta. Tällöin siviilipalvelusvelvollisen itse ottama matkavakuutus mahdollistaa yleensä hoidon aloittamisen. Siviilipalvelusvelvollisen matkavakuutus ei kuitenkaan välttämättä vapauta työpalvelupaikkaa maksuvelvoitteesta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla voi todistaa oikeuden lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä.

 8.2. Siviilipalvelusvelvollisen oman vakuutusturvan kattavuus

Siviilipalvelusvelvollisen itse ottaman vakuutusturvan kattavuudessa siviilipalveluksen aikana on vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Vakuutuksen kattavuudesta on syytä neuvotella tapauskohtaisesti siviilipalvelusvelvollisen oman vakuutusyhtiön kanssa.

Yleiset markkinoilla olevat matkustajavakuutukset ovat niin sanottuja toissijaisia vakuutuksia eivätkä ne vähennä palveluspaikan korvausvastuuta. Vakuutusyhtiö voi vaatia kaikkia tai osaa hoitokustannuksista palveluspaikalta takaisin.

Siviilipalvelusvelvollisen kannalta olennaista on hoidon saatavuus ulkomailla, mikäli sairaala esimerkiksi vaatii etukäteismaksua tai matkavakuutusta ennen hoidon aloittamista. Tällainen ongelma saattaa tulla eteen EU:n ulkopuolelle matkustettaessa, joten matkavakuutus toimii siviilipalvelusvelvollisen hoitokulujen vakuutena hoitavalle sairaalalle. Matkavakuutus on ulkomaille matkustettaessa suositeltava matkustajan oman edun kannalta. Palveluspaikalla ei ole velvollisuutta osallistua siviilipalvelusvelvollisen oman matkavakuutuksen kustannuksiin.

Myös tapaturma- ja hoitokuluvakuutukset Suomessa ovat pääsääntöisesti toissijaisia vakuutuksia eli vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia näiden vakuutusten nojalle maksettuja korvauksia takaisin palveluspaikalta. Kotimaassa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuolto voidaan kuitenkin järjestää terveyskeskuksessa tai julkisessa sairaalassa, jolloin hoitokustannukset ovat pääsääntöisesti ennalta arvioitavissa.

 8.3. Siviilipalveluspaikan ottama vakuutus

Eräät vakuutusyhtiöt tarjoavat siviilipalveluspaikoille vakuutustuotteita, joilla voidaan kattaa kokonaan tai osittain siviilipalvelusvelvollisen terveydenhoitokustannukset. On hyvä huomioida, etteivät vakuutukset tavanomaisesti kata siviilipalveluspaikan terveydenhuoltovastuuseen kuuluvien välineiden, kuten esim. silmälasien hankintaa. Vakuutusturvan kattavuudesta on syytä neuvotella vakuutusyhtiön kanssa ja varmistaa, että vakuutusyhtiö on tietoinen, mitä siviilipalveluslain mukainen palveluspaikan vastuu velvollisen terveydenhuollosta tarkoittaa.

Takaisin ylös ↑