Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Terveydenhuolto

Siviilipalvelusvelvolliselle ilmaiseen terveydenhuoltoon sisältyvät palvelusaikana palveluksen
suorittamiseksi välttämättömät lääkärinpalvelut ja lääkärin määräämä tarpeellinen hoito
esimerkiksi lääkkeet palveluksen suorittamiseksi. Terveydenhuollon järjestämisestä palvelusaikana vastaa siviilipalveluspaikka.

Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen
osalta eivät ole sallittuja. Palveluspaikka on vastuussa palveluksessa olevan siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuollosta ajasta ja paikasta riippumatta.

Ennen työpalvelua

 • Palveluspaikan tulee sopia velvolliselle osoitetun terveydenhuoltopisteen kanssa toimintatavasta.
 • Velvollisen kanssa käydään läpi terveydenhuoltoon liittyvät menettelyohjeet.
 • Sitoumukseen merkitään ao. kohtaan terveydenhuoltopisteen nimi.

Työpalvelun aikana

 • Velvollisen terveystiedot löytyvät Omakanta-järjestelmästä.
 • Palveluspaikka myöntää sairausloman (SL) lääkärintodistuksen perusteella.
 • Jokaisesta sairauspoissaolopäivästä on esitettävä sairauslomatodistus, joka voi olla lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittama. Todistukset säilytetään palveluspaikalla koko palveluksen ajan. Palveluksen päätyttyä todistukset voidaan hävittää.
 • Sairausloma lasketaan palvelusajaksi.

Palveluspaikka voi anoa keskeytystä runsaiden sairauspoissaolojen takia (> 14 päivää), yhtäjaksoisen tai usean peräkkäin pidetyn lyhyen sairasloman vuoksi tai kun lääkäri on todennut velvollisen palvelukseen kykenemättömäksi.

 • Palveluspaikka lähettää vapaamuotoisen keskeytyshakemuksen liitteenä kopiot velvollisen sairauslomatodistuksista.
 • Päätös mahdollisesta palveluksen keskeyttämisestä tehdään Siviilipalveluskeskuksessa.

Hammashuolto

Hammashuollossa pääpaino on ehkäisevässä ja palveluksen suorittamiseksi välttämättömissä hoidossa sekä yleiseen terveydentilaan vaikuttavien hammassairauksien diagnosoimisessa ja hoidossa.

 • Määräaikaistarkastuksen yhteydessä velvolliselle annetaan tarvittava ehkäisevä hammashoito.
 • Hoito on yleensä tarkoituksenmukaisinta toteuttaa velvollisen kotikunnan hammashuollon piirissä.
 • Akuuteissa tilanteissa myös yksityislääkäri voi olla tarpeen.

Tarkoituksenmukaisen hoidon antamiseksi palveluspaikka sopii valitsemansa hammaslääkärin kanssa hoitosuunnitelmasta ja kustannuksista. Protetiikka tai hammasraudat eivät sisälly palveluspaikan korvaamaan hammashoitoon, paitsi jos hampaat tai proteesi ovat vahingoittuneet tai kadonneet palvelukseen liittyvässä tapaturmassa.

Jos siviilipalvelusvelvollinen sairastuu tai vammautuu loman aikana

Velvollisen on ensisijaisesti hakeuduttava palveluspaikan osoittaman lääkärin hoitoon, elleivät pakottavat syyt edellytä muun lääkärin hoitoa.

Sairastumisesta on ilmoitettava viivytyksettä palveluspaikkaan. Palvelusajaksi laskettava loma katsotaan keskeytyneeksi sairausloman alkamispäivästä.

 Palveluksen päättyessä

 • Velvollisella on oikeus lääkärintarkastukseen palveluksen päättyessä. Tarkastus ei ole pakollinen.
 • Velvollinen täyttää palveluksen päättyessä kyselyn omasta terveydentilastaan Omasivarissa.