Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sitoumus työpalveluun

Sitoumuksen täyttäminen

Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta. Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset sivariwebiin. Palveluspaikka tekee sähköisesti sivariwebissä sitoumuksen. Palveluspaikan sivariwebissä nimetty vastuuhenkilö vahvistaa hyväksymisellään sitoumuksen sähköisellä allekirjoituksella jonka jälkeen sitoumuksen tiedot tulevat näkyviin velvolliselle omasivarissa. Velvollinen allekirjoittaa sitoumuksen sähköisellä allekirjoituksella omasivarissa. Sitoumus on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella.

Toimi näin

Palveluspaikka ja velvollinen sopivat sitoumuksessa seuraavista asioista :

* työpalveluksen aloituspäivämäärä

* pääasialliset työtehtävät

* osoitettu majoitus

* päivärahojen maksuaikataulu

* ruokailu

* työmatkat

* terveydenhuolto

Lääkärintarkistuskortti lähetetään Siviilipalveluskeskuksesta suoraan palveluspaikan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Terveydenhuoltopiste voi olla kunnallinen terveydenhuolto tai palveluspaikan oma terveydenhuolto. Ennen työpalvelusitoumuksen tekoa palveluspaikan tulee sopia velvolliselle osoitetun terveydenhuoltopisteen kanssa lääkärintarkastuskortin säilyttämisestä ja käsittelystä:

  • sitoumukseen merkitään ao. kohtaan terveydenhuoltopisteen nimi, yhteyshenkilö ja postitusosoite
  • velvollisen kanssa käydään läpi terveydenhuoltoon liittyvät menettelyohjeet
  • palveluksen päättyessä velvolliselle järjestetään tilaisuus käydä allekirjoittamassa lääkärintarkastuskortti. Terveydenhuoltopiste palauttaa kortin palveluksen päättyessä, tai keskeytyessä, Siviilipalveluskeskukselle heille toimitetussa palautuskirjekuoressa. Lääkärintarkastuskortti on pysyvästi säilytettävä asiakirja, joka arkistoidaan Siviilipalveluskeskuksessa.

Mikäli velvollisen työtehtävät sisältävät olennaista ja pysyväisluontoista henkilökohtaista vuorovaikutusta alle 18-vuotiaan kanssa, sitoumuslomakkeeseen tehdään merkintä, joka velvoittaa Siviilipalveluskeskuksen tarkastamaan velvollisen rikostaustaotteen ennen työpalveluun määräämistä.

Turvallisuusselvitys tehdään valtion turvallisuuden tai erittäin merkittävän yksityisen edun kannalta tärkeisiin tehtäviin valittavista työntekijöistä. Tarvittaessa turvallisuusselvityksen työpalveluksen suorittamista varten teettää palveluspaikka

Täyttäkää sitoumus huolellisesti sivariwebissä. Palveluspaikan vastuuhenkilö hyväksyy sitoutumisen Sivariwebissä ja siviilipalvelusvelvolliset Omasivarissa. Kun molemmat ovat vahvistaneet sitoutumisen Siviilipalveluskeskus hyväksyy sen ja tekee työpalvelumääräyksen.  Työpalvelumääräys toimitetaan velvolliselle ja työpalvelupaikalle. Työpalvelun voi aloittaa sovitusti, jollei Siviilipalveluskeskus toisin ilmoita. Sitoumusta ei tarvitse enää lähettää paperisena ja allekirjoitettuna Siviilipalveluskeskukselle. Sivariwebin käyttössä tulisi käyttää selaimena esimerkiksi Mozilla Firefoxia tai Google Chromea. Ohjelma ei toimi Internet Explorer selaimessa.

Mikäli työpalvelun aikana tapahtuu velvollisen asuinolosuhteissa muutos, tulee palveluspaikan huolehtia, että osoitetut majoitustiedot ovat aina ajan tasalla Sivariwebin sitoumuksessa. Sivariwebissä tehdään tarvittaessa Sitoumukseen muutos majoitustietoihin ja palveluspaikka merkitsee uuden osoitteen sekä kyseisen osoitteen alkamaisajankohdan nähtäville sitoumukseen. Sitoumuksen muutoksen allekirjoittaa/hyväksyy palveluspaikka Sivariwebissä ja velvollinen Omasivarissa.

Määräaika

Sitoutuminen on suositeltavaa tehdä, ennen velvollisen koulutusjaksoa, mikäli työpalveluspaikkasi on varmistunut. Jos paikkasi varmistuu koulutusjakson aikana, sitoutuminen tehdään Sivariweb:ssä koulutusjakson aikana.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuksen mahdollisimman pian palveluspaikan ja velvollisen allekirjoituksien jälkeen. Siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen sitoumuksen mukaisesti ennen työpalvelun aloittamista.