Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sitoumus työpalveluun

Sitoumus

Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta sitoumuksella. Sitoumus on palveluspaikan ja velvollisen välinen sopimus.

Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset Sivariwebiin. Palveluspaikan vastuuhenkilö allekirjoittaa sitoumuksen sähköisesti Sivariwebissä, jonka jälkeen se siirtyy velvolliselle tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi Omasivarissa.

 • Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella.
 • Sitoumus on ehdollinen siihen saakka, kunnes Siviilipalveluskeskus on tehnyt työpalvelumääräyksen.
 • Siviilipalveluskeskus tarkastaa velvollisen rikostaustaotteen ennen työpalvelumääräyksen tekemistä, jos velvollisen palvelustehtävät sitä edellyttävät.

Työpalvelu voidaan aloittaa vasta koulutusjakson jälkeen.

Asumisolosuhteet muuttuvat palveluksen aikana

Mikäli velvollinen muuttaa työpalvelun aikana, tulee Sivariwebissä tehdä uusi sitoumus, jossa ilmoitetaan osoitetun majoituksen muutos: päivämäärä mistä alkaen uusi osoite on voimassa sekä uuden majoituksen osoitetiedot.

Velvollisen tulee sopia ennakkoon muutoksesta palveluspaikan kanssa (asumiskulujen oltava ko. alueen asuinkulujen mukaiset sekä huomioitava mahdolliset muutokset myös osoitetun majoituksen ja työpalveluspaikan päivittäisten työmatkojen osalta).

Uutta sitoumusta ei tarvitse tehdä, mikäli velvollinen muuttaa sopimatta asiasta palveluspaikan kanssa.

Sitoumuksen määräaika

Sitoutuminen on suositeltavaa tehdä, ennen velvollisen koulutusjaksoa, mikäli työpalveluspaikka on varmistunut. Jos paikka varmistuu velvollisen koulutusjakson aikana, sitoutuminen on hyvä tehdä viiveettä/ mahdollisimman pian, jotta työpalvelun aloitus olisi mahdollisimman sujuvaa.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuksen mahdollisimman pian palveluspaikan ja velvollisen allekirjoituksien jälkeen.

 • Ennen työpalvelumääräyksen tekemistä Siviilipalveluskeskus tarkastaa jokaisen siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoisuuden koulutusjakson aikana.
 • Siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen sitoumuksen mukaisesti, koulutusjakson palveluskelpoisuustarkastuksen jälkeen, ennen työpalvelun aloittamista.
 • Myös rikostaustaotteet tarkistetaan niiltä, joilta se sitoumuksessa pyydetään.

Työpalvelumääräys tehdään, kun palveluskelpoisuustarkastus on tehty ja rikostausta selvitetty (jos palvelustehtävät sitä edellyttävät).

Rikosrekisteriote

Työpalvelumääräys

Työpalvelumääräys varmistaa velvollisen aseman ja oikeuden suorittaa työpalvelua ko. paikassa.

 • Työpalvelua ei saa aloittaa ilman Siviilipalveluskeskuksen antamaa määräystä työpalveluun.
 • Ilman voimassa olevaa työpalvelumääräystä palveluspaikka ei näe velvollisen tietoja Sivariwebissä eikä voi tarkistaa esim. velvollisen päivärahoja, myöntää hänelle lomia tai hankkia velvolliselle lomamatkalippuja.

Sitoumuksen täyttäminen

Sitoutumisessa palveluspaikan on sovittava velvollisen kanssa seuraavat asiat, jotka on oltava tiedossa jo sitoutumista tehtäessä:

 • majoituksen osoite

majoitus työpalvelun aikana

 • suullinen sopimus ruokailun ja työmatkojen järjestämisestä
 • terveydenhuollon järjestämisestä
 • päivärahojen maksamisesta

Ennen sitoumuksen allekirjoittamista palveluspaikka hyväksyy sitoumuksen ehdot. Kun sitoumus on valmis allekirjoitettavaksi, vastuuhenkilö allekirjoittaa sen. Sitoumuksen tekijän on syytä varmistaa, että vastuhenkilö huomoi allekirjoitustehtävän. Jos sitoumuksen tekijällä on työpalveluspaikan vastuuhenkilön rooli, voi hän allekirjoittaa sopimuksen heti.

Sitoumus, Sivariweb ohjeet, katso kohta 5.

Alempana kerrotaan tarkemmin sitoumuksen sisällöstä.

Sitoumuksen täyttäminen alkaa syöttämällä siviilipalvelusvelvollisen henkilötunnus sitoumukselle

Sivariweb hakee ja näyttää velvollisen tiedot kentästä pois siirryttäessä tai Hae -napilla. Tarkista tietojen oikeellisuus ja paina Seuraava -nappia. Päivitä tarvittaessa velvollisen puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Valitse velvollisen työpalvelupaikka

Työpalvelupaikan osoite esitäytetään valitun työpalvelupaikan perusteella, mutta voit muuttaa osoitetietoa tarvittaessa.

Voit myös tarvittaessa luoda uuden työpalvelupaikan. Varmista ettei uutta paikkaa ole jo suljetuissa työpalvelupaikoissa.

Palveluspaikka täytyy olla valittuna, että sitoutuminen voidaan tallentaa.

Työpalvelun yhteyshenkilö

Mikäli yhteyshenkilö on Sivariwebin käyttäjä, voidaan hänen yhteystietonsa esitäyttää valitsemalla pudotusvalikosta oikean henkilön. Mikäli oikeaa yhteyshenkilöä ei ole valittavissa, tulisi palveluspaikkasi nykyisen vastuuhenkilön luoda uusi yhteyshenkilö.

Terveydenhuoltopiste

Terveydenhuoltopiste voi olla kunnallinen terveydenhuolto tai palveluspaikan oma terveydenhuolto. Ennen työpalvelusitoumuksen tekoa palveluspaikan tulee sopia velvolliselle osoitetun terveydenhuoltopisteen kanssa velvollisen oikeudesta käyttää terveydenhoitopalveluja.

 • sitoumukseen merkitään ao. kohtaan terveydenhuoltopisteen nimi
 • velvollisen kanssa käydään läpi terveydenhuoltoon liittyvät menettelyohjeet
  • palveluksen päättyessä velvolliselle järjestetään tarvittaessa tilaisuus käydä terveystarkastuksessa
Palveluspaikan vastuuhenkilö
 • Sivariwebiin merkityllä palveluspaikan vastuuhenkilöllä tulisi olla tieto työpalveluun otettavasta velvollisesta.
 • Ainoastaan Sivariwebiin merkitty vastuuhenkilö allekirjoitusoikeudella voi allekirjoittaa sitoumuksen.
 • Mikäli oikeaa vastuuhenkilöä ei ole valittavissa, tulisi palveluspaikkasi nykyisen vastuuhenkilön luoda uusi vastuuhenkilö.
Pääasialliset työtehtävät

Työtehtävät on hyvä sopia melko tarkasti etukäteen. Myös mahdollisia työtehtävien muutoksia esim. palveluspaikan lomien aikaan.

Työpalvelun aloitus

Päivämäärä tai sanallinen kuvaus, ellei päivä ole tiedossa. Päivämäärästä on kuitenkin sovittava ennen työpalvelun alkamista.

Onko rikostaustaote tarpeellinen?

Siviilipalvelusvelvollisen esihenkilö ratkaisee rikostaustan tarkastamisen tarpeen velvolliselle suunniteltujen työtehtävien perusteella. Jos vastaaviin tehtäviin rekrytoitavalta työntekijältä pyydettäisiin rikostaustaote, on perusteltua pyytä sen tarkastamista myös siviilipalvelusvelvolliselta. Jos työtehtävät muuttuvat olennaisesti, rikostaustan tarkastamista voidaan pyytää myös kesken työpalvelun.

Velvollinen tilaa rikosrekisteriotteen koulutusjakson aikana ja se esitetään Siviilipalveluskeskukselle, jossa tehdään otteen esittämisestä merkintä siviilipalvelusrekisteriin. Otetta ei tarvitse näyttää työpalvelupaikalle.

Siviilipalveluskeskus huolehtii velvollisen rikostaustan selvittämisestä ennen palvelusmääräyksen tekemistä.

Rikosrekisteriote

Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus maksuttomaan majoitukseen. Palveluspaikan tulee osoittaa velvollisen käyttöön majoitus työpalvelun alkaessa. Palveluspaikka vastaa aina osoittamansa majoituksen kustannuksista. Korvausvelvollisuus alkaa ensimmäisenä työpalvelupäivänä. Majoitusvaihtoehdot ovat:
Velvollisen nykyiseen asuntoon

Sivariweb käyttää velvollisen sitoumuksen tekohetkellä voimassa olevat osoitetiedot.

Valitse onko asunto:

 • velvollisen omistama tai vuokraama
 • velvollisen vanhempien omistaa tai vuokraama

Tarkennus majoituksen kustannusten jakautumisesta: (asuuko velvollinen yksin, muiden kanssa, osallistuuko kustannuksiin…)
Palveluspaikka korvaa velvollisen osuuden asumiskustannuksista.

Korvattavia asumiskustannuksia ovat: vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, vesimaksu, majoitustilojen sähkökulut, saunamaksu ja jätemaksu.

Erilliset sopimukset palveluspaikan ja palvelusvelvollisen välillä palveluspaikan korvaamista asumiskustannuksista eivät ole mahdollisia.

Velvollisen järjestämään asuntoon työpalvelun ajaksi

Kirjaa velvollisen järjestämän asunnon osoite, majoitusmuoto ja yksityiskohtaisempi kuvaus majoitustilasta.

Palveluspaikka ja palvelusvelvollinen voivat sopia majoitukseen liittyvistä reunaehdoista (vuokran enimmäismäärä ja sijainti. Jos palveluspaikka ei hyväksy velvollisen esittämää majoitusvaihtoehtoa, tulee heidän itse huolehtia sopivan majoituksen järjestämisestä.

Korvattavia asumiskustannuksia ovat: vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, vesimaksu, majoitustilojen sähkökulut, saunamaksu ja jätemaksu.

Palveluspaikka sitoutuu korvaamaan osoittamansa majoituksen asumiskulut.

Palveluspaikan omistamaan tai vuokraamaan asuntoon

Palveluspaikan osoittaman majoituksen osoite, majoitusmuoto ja yksityiskohtaisempi kuvaus majoitustilasta. Palveluspaikka vastaa osoittamansa majoituksen asumiskustannuksista.

Majoitustilan on oltava riittävän tilava, lämmin, tuuletettava, kunnollisesti valaistu ja varustettu asumisen mahdollistavalla peruskalustuksella. Tilassa on oltava riittävästi säilytystilaa ja sen yhteydessä on oltava ruuan säilytystilat, keittomahdollisuus ja peseytymistilat sekä mahdollisuus vaatteiden pesemiseen.

Varmista, että palveluspaikan järjestämä majoitus täyttää asumiselle asetetut kriteerit.

Sitoumukseen merkitään ottaako velvollinen osoitetun majoituksen vastaan vai ei.

 • Sitoumukseen merkitään missä velvollinen aikoo asua, ellei ota osoitettua majoitusta vastaan.
Majoitus on vielä avoin

Majoitusosoite ilmoitetaan myöhemmin.

Sitoumukseen merkitään milloin osoite viimeistään ilmoitetaan.

Syy, miksi osoitetta ei voida vielä ilmoittaa:

 • Palvelusvelvollinen etsii vielä majoitusta
 • Palveluspaikka etsii vielä majoitusta

Huom! Sitoumusta pitää täydentää majoituksen osalta viimeistään koulutusjakson aikana, ennen työpalveluksen alkamista.

Täydennys tehdään muokkaamalla sitoumusta toiminnolla ”Muutos”. Muutos vaatii molempien osapuolten allekirjoitukset.