Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

YKS – Ympäristö ja yhteiskunta

Ympäristön ja yhteiskunta (YKS) -suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on rohkaista ihmisiä toimimaan luonnon ja ympäristön puolesta ja avata ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä riippuvuutta. Yhteiskunnalliseen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvät teemat näkyvät YKS-ryhmän opetussisällöissä.

Opetuksessa pohditaan ruokaturvaa ja vesihuoltoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan varautumista. Opetus sisältää omatoimisen varautumisen teemoja, kuten kotitalouksien 72 h koulutusta sekä varautumista ja toimimista erilaisissa luonnonkatastrofeissa. Opetuksessa käydään läpi kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia Suomessa ja maailmalla sekä omien kulutusvalintojen kuten ruuan, liikkumisen ja asumisen sekä kotona syntyvän jätteen ja sen kierrätyksen vaikutusta ympäristönmuutokseen.

Oppitunteihin sisältyy kansalaistaitoja kuten uutisten ja sosiaalisen median lukutaitoa, vastuullisten valintojen ja ympäristömerkkien tunnistamista sekä materiaalien ja pakkausmerkintöjen lukutaitoa. Keskiöön nostetaan myös eläimet ja pohditaan yhdessä eläinten asemaa yhteiskunnassa ja ihmisen ja eläimen suhdetta. YKS-ryhmässä perehdytään jokaisenoikeuksiin, tutustutaan villiyrttien tunnistamiseen sekä opitaan retkeilyn perustaitoja.

Ryhmä tekee retkiä lähiluontoon, kulttuurikohteisiin ja sekä kohteisiin, jotka avaavat eläimen ja ihmisen vuorovaikutusta tai yhteiskunnan ja ympäristön keskinäistä suhdetta. Opetuksessa tarkastellaan erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja – sekä muodollisia että epämuodollisia.

YKS-ryhmässä opitaan arjen ympäristöturvallisuutta ja ympäristöriskien arviointia sekä öljyntorjunnan perusteet käytännön ja teorian kautta. Öljyntorjunnassa tutustutaan vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen toimintaan viranomaisen apuna suurissa öljyonnettomuuksissa sekä kansallisen öljyntorjuntavalmiuden ylläpitoon. Rantatorjunnan osuus koulutetaan yhteensopivasti WWF:n öljyntorjuntajoukkojen saaman koulutuksen kanssa. Arjen öljyntorjunnan osalta pohditaan, miten pieniä öljyvahinkoja voidaan estää ja miten vahinkotilanteessa kuuluu toimia. Opetus sisältää paljon käytännön harjoittelua.

Kulttuuriomaisuuden suojelun luennoilla tutustutaan kulttuuriomaisuuteen kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteena on paitsi kulttuuriomaisuuden tunnistaminen ja arvostaminen myös ymmärrys sen suojelun tarpeesta rauhan aikana ja kriisitilanteissa. Opetuksessa tuodaan esiin kulttuuriomaisuuden merkitys henkisessä kriisinkestävyydessä. Kulttuuriperintöä pohditaan paitsi suomalaisia, eurooppalaisia sekä muita viiteryhmiä yhdistävänä asiana myös jokaisen identiteetin osana. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tarkastellaan myös yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta.