Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työpalveluksen aloittaminen

Työpalveluksen aloittaminen

Siviilipalvelusajan pituus

Siviilipalvelusajan pituus on 347 vuorokautta. Palveluksen alussa on aina koulutusjakso, jonka pituus on noin 28 vuorokautta. Suoritettu varusmiespalvelu lasketaan palvelusaikaan ja vähennetään 347 vuorokaudesta.

Lomat

Palvelusaikalaskuri

Tarkistuslista palveluspaikalle työpalveluksen alkaessa

Ennen työpalveluksen alkamista on hyvä vielä varmistaa, että edellytykset onnistuneelle työpalvelun suorittamiselle ovat olemassa.

Tarkistuslista

Perehdyttäminen

Siviilipalveluspaikan velvollisuutena on palvelusvelvollisen palvelustehtäviin määrääminen ja siviilipalvelusvelvollisen perehdyttämisestä huolehtiminen. Vähimmillään velvollisuus pitää sisällään töiden organisoinnin, työajoista sopimisen, työtilojen osoittamisen sekä esimiessuhteiden ja työjohdollisten suhteiden selvittämisen. Onnistunut palvelussuhde aloitetaan hyvällä perehdyttämisellä. Tässä voi käyttää hyväksi organisaation omaa perehdyttämismateriaalia. Perehdyttämisessä apuna voi käyttää myös erilaisia perehdyttämisen muistilistoja.

Siviilipalvelusvelvollisen perehdyttämislomake

Työturvallisuus

Siviilipalvelusvelvollisen tekemään työhön sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002). Perehdyttämisen yhteydessä on hyvä perehdyttää siviilipalvelusvelvollinen työpaikan omiin työturvallisuusohjeisiin ja käytäntöihin. Uusi siviilipalveluslaki korostaa palvelusturvallisuuden merkitystä.

 

Sähköinen siviilipalvelustodistus

Velvollisella on käytössään Omasivarissa (velvollisen rekisteri) sähköinen siviilipalvelustodistus aiemman palveluspaikoille lähetetyn keltaisen siviilipalvelustodistuskortin tilalla.  Sähköinen siviilipalvelustodistus käy palvelusaikana todisteena, mikäli velvollisen tulee matkustamista tai muita alennuksia varten todistaa siviilipalvelusvelvollisuutensa. Kun velvollinen on suorittanut siviilipalveluksen täysin palvelleena, hän saa tulostettua tai tallennettua siviilipalvelustodistuksen Omasivarista esimerkiksi matkustusasiakirjojen hankintaa varten.

 

Nuorisotakuu

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia (21.12.2016 / 1285 /2016) työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Koulutusjaksolla sekä työpalvelun aikana annetaan Kela -ja toimeentulotietoa sekä yksilöohjausta laajasti elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Keskus hyödyntää muun muassa Aikalisä-toimintaa ja nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä työssään nuorten kanssa palveluksen aikana tai sen keskeytyessä.

Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalveluksen järjestämis- ja suorittamisohjeeseen ja näin ollen palveluspaikoilla on velvollisuus ohjata ja opastaa velvollisia työnhakuun tai opiskelu- tai harjoittelupaikan saamiseen.