Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hemförlovning

Hemförlovning

1. Hemförlovning efter fullgjord tjänstgöring

Civiltjänstgöringsplatsen hemförlovar civiltjänstgöraren, när tjänstgöraren har fullgjort hela sin tjänstgöring. Civiltjänstplikten upphör senast vid utgången av det år under vilket tjänstgöraren har fyllt 30 år. Alla civiltjänstgörare som fyllt 30 år under ett år ska således hemförlovas den sista dagen året i fråga, även om det återstår en del av den lagenliga civiltjänstgöringstiden. Grunden för hemförlovningen ska nämnas i hemförlovningsmeddelandet och i civiltjänstgöringsintyget, men i övrigt gäller samma förfarande som då civiltjänstgörare hemförlovas efter att ha fullgjort hela sin tjänstgöring.

Anteckningen om hemförlovning görs via det elektroniska civiltjänstregistret (SivariWeb).

I samband med hemförlovning ska civiltjänstgöraren ges ett ifyllt civiltjänstgöringsintyg (gult). Ett nytt elektroniskt civiltjänstgöringsintyg har under år 2020 tagits i bruk i Omasivari. Det gula kortet behövs inte mera användas om Civiltjänstcentralen inte skickar ett gult kort i samband med förordnan till arbetstjänst till tjänstgöringsplatsen.

Tjänstgöraren kan också få ett tjänstgöringsintyg som beskriver tjänstgöringsuppgifterna (där det framgår att det är frågan om ett intyg över utförd civiltjänst). Intyget är inte ett arbetsintyg eftersom tjänstgöraren är inte i anställnings- eller tjänsteförhållande till tjänstgöringsplatsen.

Hemförlovningsintyget för tjänstgöraren skrivs ut i sivariweb efter hemförlovningsnoteringen.

Hemförlovningsgranskning

Civiltjänstgöraren ska genomgå en läkarundersökning också i slutet av tjänstgöringstiden. Om tjänstgöraren uppger sig vara frisk och inte vill genomgå en läkarundersökning, kan den utebli, förutsatt att tjänstgöringsplatsen inte har särskilda skäl för att låta utföra en sådan. Tjänstgöringsplatsens behov av läkarundersökning kan till exempel hänföra sig till ett meddelande om en ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. Även om en läkarundersökning inte görs, ska civiltjänstgöraren med sin namnteckning bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd på sitt läkarundersökningskort.

2. Avbrott i civiltjänstgöringen

Hemförlovning av civiltjänstgörare kan endast ske på de grunder som anges i civiltjänstlagen. Civiltjänstgöraren hemförlovas av antingen civiltjänstgöringsplatsen eller Civiltjänstcentralen beroende på grunden för hemförlovningen. Till exempel är enbart civiltjänstgörarens missanpassning till tjänsteuppgifterna eller tjänstgöringsplatsen inte någon grund för hemförlovning, men kan eventuellt vara en grund för förflyttning till en annan tjänstgöringsplats.

Civiltjänstgöraren ska fortsätta sin tjänstgöring på den nuvarande tjänstgöringsplatsen medan han väntar på förflyttning.

Civiltjänstcentralen hemförlovar

Civiltjänstcentralen kan hemförlova civiltjänstgöraren, om tjänstgöraren enligt läkarutlåtandet en längre tid är oförmögen till tjänstgöring. En ansökan om hemförlovning ska lämnas in av tjänstgöringsplatsen eller av civiltjänstgöraren själv. Vad som avses med en längre tid ska övervägas från fall till med beaktande av sjukdomen eller skadan. En längre tid kan vara en lång sammanhängande sjukpermission eller bestå av flera kortare sjukpermissioner som beror på samma sjukdom eller skada. I allmänhet är denna tid en period på över 2 veckor. Civiltjänstgöraren ska höras innan beslutet om hemförlovning fattas.

Hemförlovning enligt prövning är också möjlig om civiltjänstgöraren har begått ett allvarligt brott mot civiltjänstgöringsplatsen, dess personal, kund eller egendom eller uppför sig på ett sätt som visar att tjänstgöraren allvarligt äventyrar säkerheten i samband med tjänstgöringen eller arbetarskyddet.

Civiltjänstcentralen ska höra civiltjänstgöraren och civiltjänstgöringsplatsen före hemförlovningen. Arbetstjänsten fortsätter tills civiltjänstcentralen har fattat ett skriftligt beslut om avbrytande av tjänstgöringen.

Civiltjänstgöringsplatsen hemförlovar

Civiltjänstgöringsplatsen ska hemförlova civiltjänstgöraren efter civiltjänstcentralens beslut om hemförlovning i situationer där tjänstgöraren på grundval av hälsoskäl har befriats från fullgörande av tjänstgöring (tjänsteduglighet saknas).

Den sista dagen i arbetstjänst är lika med dagen för Civiltjänstcentralens beslut. Om ett läkarutlåtande ligger till grund för hemförlovningen, sänder civiltjänstgöringsplatsen det till civiltjänstcentralen som fattar beslut om hemförlovning. Det läkarutlåtande som tjänstgöringsplatsen skickat utgör ett underlag för den bedömning som görs vid civiltjänstcentralen. Civiltjänstgöringsplatsen får hemförlova civiltjänstgöraren först när den fått ett beslut om hemförlovning från civiltjänstcentralen.

Om civiltjänstgöraren under tjänstgöringstiden ansöker om uppskov, ska civiltjänstgöringsplatsen ge ett utlåtande som fogas till den ansökan som ska sändas till civiltjänstcentralen. Om ansökningen godkänns, sänder civiltjänstcentralen ett meddelande om detta till tjänstgöringsplatsen, som hemförlovar civiltjänstgöraren dagen innan uppskovstiden börjar

TEM/2313/00.05.02/2016 ss. 30 – 35