Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hemförlovning

1 .Hemförlovning efter fullgjord tjänstgöring

Civiltjänstgöringsplatsen hemförlovar civiltjänstgöraren, när tjänstgöraren har fullgjort hela sin tjänstgöring. Anteckningen om hemförlovning görs via det elektroniska civiltjänstregistret (Sivariweb).

 • Kontrollera att alla händelser är antecknade i Sivariweb
 • Kontrollera att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader m.m. är betalda.
 • Gör hemförlovningsanteckningen (”Funktioner…”, ”Hemförlova”, ”Allekirjoita”, ”Hemförlova” och ”Hemförlova”. Anteckningen kan vid behov göras nån dag på förhand eller efter den verkliga hemförlovningsdagen.
 • Hemförlovningsanmälan kan skrivas ut i samband med anteckningen. Den elektroniska underskriften aktiveras genom att välja ”Allekirjoita”. Elektronisk underskrift har tagits ibruk 19.7.23. Hemförlovningsanmälan är ett viktigt dokument för tjänstgöraren t.ex. när hen anhåller om pass. Tjänstgöraren kan vid behov själv skriva ut den elektroniskt underskrivna hemförlovningsanmälan från Omasivari.
 • Behandla eventuell inkvarteringsansökan. Ansökan ska lämnas in via Sivariweb senast vid utgången av det kalenderår som inkvarteringskostnaderna hänförs till.

Tjänstgöraren kan också få ett tjänstgöringsintyg som beskriver tjänstgöringsuppgifterna (där det framgår att det är frågan om ett intyg över utförd civiltjänst). Intyget är inte ett arbetsintyg eftersom tjänstgöraren inte är i anställnings- eller tjänsteförhållande till tjänstgöringsplatsen.

Civiltjänstplikten upphör senast vid utgången av det år under vilket tjänstgöraren har fyllt 30 år. Alla civiltjänstgörare som fyllt 30 år under ett år ska således hemförlovas den sista dagen året i fråga, även om det återstår en del av den lagenliga civiltjänstgöringstiden. Grunden för hemförlovningen ska nämnas i hemförlovningsmeddelandet och i civiltjänstgöringsintyget, men i övrigt gäller samma förfarande som då civiltjänstgörare hemförlovas efter att ha fullgjort hela sin tjänstgöring.

 

Hemförlovningsgranskning

Civiltjänstgöraren ska genomgå en läkarundersökning i slutet av tjänstgöringstiden. Om tjänstgöraren uppger sig vara frisk och inte vill genomgå en läkarundersökning, kan den utebli, förutsatt att tjänstgöringsplatsen inte har särskilda skäl för att låta utföra en sådan. Den som hemförlovas efter fullgjord tjänstgöring ska bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd i Omasivari. Hälsotillståndet ska bestyrkas även om det inte görs någon hemförlovningsgranskning. Denna uppgift har betydelse vid behandling av eventuellt ersättningsärende enligt lagen om olycksfall i militärtjänst.

2 . Civiltjänstgöringen avbryts

Hemförlovning av civiltjänstgörare kan endast ske på de grunder som anges i civiltjänstlagen.

Civiltjänstgörarens missanpassning till tjänsteuppgifterna eller tjänstgöringsplatsen inte någon grund för hemförlovning, men kan eventuellt vara en grund för förflyttning till en annan tjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren ska fortsätta sin tjänstgöring på den nuvarande tjänstgöringsplatsen medan han väntar på förflyttning.

 

Tjänstgöringen avbryts på grund av hälsoskäl

Civiltjänstcentralen kan hemförlova civiltjänstgöraren, om tjänstgöraren enligt läkarutlåtandet en längre tid är oförmögen till tjänstgöring.

 • En ansökan om hemförlovning ska lämnas in av tjänstgöringsplatsen eller av civiltjänstgöraren själv. Vad som avses med en längre tid ska övervägas från fall till med beaktande av sjukdomen eller skadan. En längre tid kan vara en lång sammanhängande sjukpermission eller bestå av flera kortare sjukpermissioner som beror på samma sjukdom eller skada. I allmänhet är denna tid en period på över 2 veckor.
 • Om ett läkarutlåtande ligger till grund för hemförlovningen, sänder civiltjänstgöringsplatsen/tjänstgöraren det till Civiltjänstcentralen. Det läkarutlåtande som skickats utgör ett underlag för den bedömning som görs vid Civiltjänstcentralen.
 • Både tjänstgöringsplats och civiltjänstgörare ska höras innan beslutet om att tjänstgöringen avbryts fattas.
 • Arbetstjänsten fortsätter tills civiltjänstcentralen har fattat ett skriftligt beslut om avbrytande av tjänstgöringen. Civiltjänstcentralen skickar uppgifter om beslutet och när tjänstgöringen avbryts till tjänstgöringsplatsen.
 • Den dag Civiltjänstcentralen gör beslutet om att tjänstgöringen avbryts är tjänstgörarens sista dag i arbetstjänst.
     • Tjänstgöringsplatsen kontrollerar att alla händelser är antecknade i Sivariweb.
     • Tjänstgöringsplatsen kontrollerar att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader med mera är/blir betalda.

 

Uppskov

Civiltjänstgöraren kan ansöka om uppskov under tjänstgöringen till exempel på grund av studier.

 • Civiltjänstgöraren skickar sin ansökan jämte bilagor till Civiltjänstcentralen.
 • När ansökan godkänns skickar Civiltjänstcentralen uppgifter om beslutet och sista tjänstgöringsdagen till tjänstgöringsplatsen.
 • Tjänstgöringen slutar dagen före uppskovet börjar.
     • Tjänstgöringsplatsen kontrollerar att alla händelser är antecknade i Sivariweb.
     • Tjänstgöringsplatsen kontrollerar att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader med mera är/blir betalda.

 

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringen

Civiltjänstgöraren kan byta tjänstgöringsplats under sin tjänstgöring. Civiltjänstcentralen beslutar på ansökan av civiltjänstgöraren om en förflyttning av civiltjänstgöraren till en annan civiltjänstgöringsplats under tjänstgöringen. Se tilläggsuppgifter.

 • Civiltjänstgöraren gör en ny förbindelse med den nya tjänstgöringsplatsen
 • Den gamla tjänstgöringsplatsen får kännedom om den nya förbindelsen via Sivariweb.
 • Den gamla tjänstgöringsplatsen godkänner bytet i Sivariweb.
 • Civiltjänstcentralen granska och godkänner den nya förbindelsen i Sivariweb.
 • Tjänstgöraren kan börja arbetstjänsten på den nya platsen när Civiltjänstcentralen har gjort beslutet om byte av tjänstgöringsplats.
     • Den gamla tjänstgöringsplatsen kontrollerar att alla händelser är antecknade i Sivariweb.
     • Den gamla tjänstgöringsplatsen kontrollerar att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader med mera är/blir betalda.

 

Avbrott på grund av tjänsteförseelse

Avbrott på grund av tjänsteförseelse är möjlig om civiltjänstgöraren har begått ett allvarligt brott mot civiltjänstgöringsplatsen, dess personal, kund eller egendom eller uppför sig på ett sätt som visar att tjänstgöraren allvarligt äventyrar säkerheten i samband med tjänstgöringen eller arbetarskyddet.

 

 • Tjänstgöringsplatsen gör en anmälan om tjänsteförseelse via Sivariweb.
 • Civiltjänstcentralen kallar tjänstgöraren till ett hörandetillfälle. Före hörandet ska civiltjänstgöraren underrättas om i vilket ärende och i vilken egenskap hen ska höras. Hörandet sker vid en tidpunkt som civiltjänstcentralen bestämmer, antingen på civiltjänstgöringsplatsen eller vid civiltjänstcentralen.
 • Civiltjänstcentralen upprättar ett protokoll över undersökningen. Vid undersökningen ska civiltjänstgöraren höras muntligt. Civiltjänstcentralen ska bevisligen tillställa civiltjänstgöraren ett förordnande till hörandetillfället. Förhörsberättelsen ska ges till civiltjänstgöraren för genomläsning och granskning, och civiltjänstgörarens anmärkningar ska antecknas i den.
 • Arbetstjänsten fortsätter till Civiltjänstcentralen har gjort ett skriftligt beslut om att tjänstgöringen avbryts.
     • Tjänstgöringsplatsen kontrollerar att alla händelser är antecknade i Sivariweb.
     • Tjänstgöringsplatsen kontrollerar att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader med mera är/blir betalda.