Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Boende och inkvartering under under

arbetstjänstgöringen

Inkvartering och ersättande av inkvarterinskostnader till tjänstgöringsplatsen

Civiltjänstgöraren har under tjänstgöringstiden rätt till kostnadsfri inkvartering. Tjänstgöringsplatsen ska anvisa en inkvartering för tjänstgöraren när arbetstjänsten inleds. Tjänstgöringsplatsen står för kostnaderna för den inkvartering den anvisat.

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för att hyran/bolagsvederlag är betald på tjänstgörarens konto i god tid före hyrans förfallodag. Hyran ska betalas på förfallodagen om tjänstgöringsplatsen betalar hyran direkt till hyresvärden.

I praktiken avtalas det om inkvartering i förbindelsen, genom vilken tjänstgöringsplatsen förbinder sig att ta in civiltjänstgöraren för att utföra arbetstjänst. Civiltjänstgöraren ska ges en skriftlig anvisning om inkvarteringen i förbindelsen. Tjänstgöringsplatsen får inte underlåta att anvisa inkvartering.

Det inkvarteringsställe som anvisats civiltjänstgöraren kan vara:

a) ordnat av civiltjänstgöringsplatsen;
b) tjänstgörarens nuvarande bostad, eller
c) ordnat av civiltjänstgöraren

Schema för boende under arbetstjänstgöringen

Civiltjänstgöringsplatsen står för kostnaderna för den inkvartering den anvisat, oberoende av om inkvarteringen har ordnats av tjänstgöringsplatsen, är tjänstgörarens nuvarande bostad eller har ordnats av tjänstgöraren.

Om civiltjänstgöraren vägrar ta emot den anvisade inkvarteringen, ska också detta antecknas i förbindelsen. Då är civiltjänstgöringsplatsen inte skyldig att ersätta civiltjänstgöraren kostnaderna för en annan inkvartering som tjänstgöraren valt i stället för den anvisade inkvarteringen. I dessa fall kan civiltjänstgöraren ansöka om militärstödets bostadsunderstöd hos FPA. FPA ersätter inte tjänstgörarens bostadsutgifter, om tjänstgöringsplatsen försummat sin skyldighet att anvisa civiltjänstgöraren inkvartering.

Om inkvarteringen har en väsentlig betydelse för utförandet av tjänsteuppgifterna (t.ex. jourtid), ska civiltjänstgöraren bo i de för honom för detta syfte anvisade lokaliteterna.

1. Alternativ för ordnande av inkvartering och ersättning av eventuella boendekostnader till civiltjänstgöraren

A) Tjänstgöringsplatsen ordnar inkvarteringen i egna lokaler som är lämpliga för inkvartering eller hyr lokaler

De inkvarteringslokaler som tjänstgöringsstället ordnar ska vara tillräckligt rymliga, varma, ventilerbara, ordentligt belysta och försedda med möblering som möjliggör boende (minst en bädd, en madrass, gardiner, ett skrivbord, en läslampa och en stol). I inkvarteringslokalen ska finnas tillräckliga utrymmen för förvaring av civiltjänstgörarens personliga ägodelar. Om tjänstgöraren delar rummet med andra, ska där finnas ett skåp som kan låsas eller motsvarande utrustning för förvaring av personliga saker för alla som bor där.

I anslutning till eller i omedelbar närhet av inkvarteringen ska det finnas matförvaringsutrymmen, kokmöjligheter samt möjligheter att tvätta sig och sina kläder. Civiltjänstgöraren ska ges möjlighet att tvätta sig ordentligt både morgon och kväll och att bada bastu minst en gång i veckan.

Civiltjänstgörarens trivsel kan ökas genom tillhandahållande av tidningar och tidskrifter samt redskap för fritidssysselsättning. Civiltjänstgöraren svarar själv för att inkvarteringen är ren och städad. Tjänstgöringsplatsen kan ge anvisningar eller föreskrifter om användningen av sina inkvarteringslokaler.

Om den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat finns på arbetstjänstplatsen, ska inkvarteringen vara sådan att civiltjänstgöraren har möjlighet till tillräcklig vila och rekreation.

I fråga om en inkvartering som tjänstgöringsplatsen ordnat ansvarar tjänstgöringsplatsen för de nämnda kostnaderna i anslutning till inkvarteringen.

 

B) Civiltjänstgöraren anvisas inkvartering i sin nuvarande bostad.

Civiltjänstgöraren kan anvisas inkvartering i sin nuvarande hyres- eller ägarbostad eller hemma hos sina föräldrar. Då ska tjänstgöringsplatsen ersätta tjänstgörarens andel av inkvarteringskostnaderna. Ersättning för inkvarteringskostnader betalas högst upp till de verkliga kostnaderna för boendet.

Inkvarteringskostnader som ersätts är

 • hyra,
 • annat vederlag eller
 • en därmed jämförbar avtalsenlig, månatlig boendeutgift av fast storlek (dock inte amortering av bostadslån) samt
 • avttenavgift, bruksel och bastuavgift.

Som månatlig boendeutgift av fast storlek betraktas t.ex. hemförsäkringspremie, om tecknande av hemförsäkring är ett villkor för hyresavtal.

Separata avtal mellan civiltjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren om hyresandel som tjänstgöringsplatsen ersätter är inte tillåtna, utan tjänstgöringsplatsen ska svara för alla kostnader.

Tjänstgöringsplatsens ersättningsskyldighet börjar den första dagen av arbetstjänsten.

 • Bilplats, internetförbindelse eller motsvarande tilläggskostnader ersätts inte.
 • Räntor på bostadslån betalas inte av tjänstgöringsplatsen, utan för dessa kan civiltjänstgöraren ansöka om militärunderstöd hos FPA.
 • Sammanboendes andel av kostnaderna ersätts inte.
 • m civiltjänstgöraren anvisas en bostad som hans föräldrar äger eller hyr, ersätter tjänstgöringsplatsen de boendekostnader som föranleds civiltjänstgöraren själv. Det föranleds inte kostnader för boende, om civiltjänstgöraren tidigare inte har deltagit i boendekostnaderna, till exempel i betalningen av hyran. Tjänstgöringsplatsen kan be att få se verifikat för de tre föregående månaderna, för att säkerställa att tjänstgöraren också tidigare deltagit i boendekostnaderna.

C) Civiltjänstgöraren skaffar för arbetstjänsttiden en bostad från den fria marknaden, som tjänstgöringsplatsen anvisar som inkvartering

Om tjänstgöringsplatsen inte har lokaler som är lämpliga för inkvartering och tjänstgöraren inte bor tillräckligt nära tjänstgöringsplatsen, kan det avtalas att tjänstgöraren skaffar en hyresbostad. Inkvarteringen ska godkännas av civiltjänstgöringsplatsen. Om tjänstgöringsplatsen eller tjänstgöraren inte har färdig inkvartering när tjänstgöringen inleds, utan tjänstgöraren söker en bostad dit tjänstgöringsplatsen anvisar honom att bo, kan det avtalas om till exempel hyrans maximala storlek och platsen för inkvarteringen. Om sådana villkor inte har överenskommits innan bostaden sökts, ska tjänstgöringsplatsen ersätta tjänstgörarens boendekostnader i sin helhet. Om tjänstgöraren trots det maximibelopp för boendekostnader som angetts innan bostaden sökts skaffar en dyrare bostad, behöver tjänstgöringsplatsen inter ersätta den del av boendekostnaderna som överstiger det angivna maximibeloppet. Maximibeloppet ska vara realistiskt med tanke på hyresnivån på orten.

Om civiltjänstgöringsplatsen inte godkänner det inkvarteringsalternativ som civiltjänstgöraren föreslår, ska tjänstgöringsplatsen ordna lämplig inkvartering.

Tjänstgöringsplatsen behöver inte ersätta civiltjänstgöraren för garantihyran för en bostad som tjänstgöraren skaffat själv. Det rekommenderas dock att tjänstgöringsplatsen deltar i betalningen av garantihyran i sådana fall där bostaden hyrs endast för den tid arbetstjänsten pågår och tjänstgöraren inte kommer att stanna kvar i bostaden när arbetstjänsten avslutats.

När det gäller bostad som civiltjänstgöraren skaffat för arbetstjänsten svarar tjänstgöringsplatsen för tjänstgörarens andel av inkvarteringskostnaderna. Ersättning för inkvarteringskostnader betalas högst upp till de verkliga kostnaderna för boendet.

Inkvarteringskostnader som ersätts är

 • hyra, annat vederlag eller en därmed jämförbar avtalsenlig, månatlig boendeutgift av fast storlek (dock inte amortering av bostadslån) samt
 • vattenavgift, bruksel och bastuavgift.
 • Som månatlig boendeutgift av fast storlek betraktas t.ex. hemförsäkringspremie, om tecknande av hemförsäkring är ett villkor för hyresavtal.

Tjänstgöringsplatsens ersättningsskyldighet börjar den första dagen av arbetstjänsten.

Bilplats, internetförbindelse eller motsvarande tilläggskostnader ersätts inte.

 • Räntor på bostadslån betalas inte av tjänstgöringsplatsen, utan för dessa kan civiltjänstgöraren ansöka om militärunderstöd hos FPA.
 • Sammanboendes andel av kostnaderna ersätts inte.