Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Försäkringsskydd och minskande av risker

Försäkringsskydd och minskande av risker

1. Hälsovård för civiltjänstgörare under permissioner i Finland och i utlandet

Civiltjänstgörarens rätt att resa under tjänstgöringstiden kan inte direkt begränsas och tjänstgöraren kan inte förbjudas att resa utomlands. Däremot kan de personliga orsakspermissionerna fördelas jämnt under hela tjänstgöringstiden och flera veckors sammanhängande permission bör inte ges. För permissionsresor kan även möjligheten att bevilja personlig orsakspermission övervägas.

Civiltjänstgöraren ska i första hand vända sig till en läkare som tjänstgöringsplatsen anvisat, om inte tvingande skäl motiverar att en annan läkare anlitas. Civiltjänstgöraren ska alltid omedelbart meddela tjänstgöringsplatsen att han sökt vård. Under resor i Finland ska civiltjänstgöraren söka vård på hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus eller hos en privat vårdinrättning med vilken tjänstgöringsplatsen avtalat om vård.

Utomlands finns sällan avtalsenlig eller kostnadsfri allmän hälsovård tillgänglig, varför civiltjänstgöraren då måste söka vård hos privatläkare eller ett allmänt sjukhus som fakturerar för vården. I vissa länder utanför EU kan sjukhuset dessutom kräva förhandsbetalning eller betalningsförbindelse. I sådana fall kan vården i regel inledas om civiltjänstgöraren har en egen reseförsäkring. Civiltjänstgörarens reseförsäkring befriar inte nödvändigtvis tjänstgöringsplatsen från dess betalningsskyldighet.

Med europeiskt sjukvårdskort kan rätten till medicinskt nödvändig sjukvård bevisas i EU- och EES-länder samt i Schweiz.

2. Omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd

I fråga om omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd under civiltjänstgöringstiden finns det skillnader mellan de olika försäkringsbolagen. Det bör förhandlas om försäkringens omfattning från fall till fall med civiltjänstgörarens försäkringsbolag.

De vanligaste resenärförsäkringarna är s.k. subsidiära försäkringar och minskar inte tjänstgöringsplatsens ersättningsansvar. Försäkringsbolaget kan återkräva alla eller en del av vårdkostnaderna av tjänstgöringsplatsen.

Med tanke på civiltjänstgöraren är det väsentligt med tillgång till vård utomlands, om ett sjukhus t.ex. kräver förhandsbetalning eller reseförsäkring innan vården påbörjas. Ett sådant problem kan uppstå vid resor utanför EU, varför reseförsäkringen utgör säkerhet för det vårdgivande sjukhusets kostnader för vården av civiltjänstgöraren. En reseförsäkring rekommenderas därför för personens eget bästa vid resor utomlands. Tjänstgöringsplatsen har inte skyldighet att delta i kostnaderna för civiltjänstgörarens egen reseförsäkring.

Även de finländska olycksfalls- och vårdkostnadsförsäkringarna är i regel subsidiära försäkringar, vilket innebär att försäkringsbolaget har rätt att av tjänstgöringsplatsen återkräva ersättningar som betalats med stöd av dessa försäkringar. Civiltjänstgörarens hälsovård i Finland kan dock ordnas vid hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus, och då kan vårdkostnaderna i regel beräknas på förhand

3. Försäkring som tecknas av tjänstgöringsplatsen

Vissa försäkringsbolag erbjuder civiltjänstgöringsplatserna försäkringsprodukter som helt eller delvis täcker civiltjänstgörarens hälsovårdskostnader. Det är dock bra att observera att försäkringarna vanligtvis inte täcker hälsovårdsförnödenheter som tjänstgöringsplatsen ska svara för, såsom t.ex. anskaffning av glasögon. Det är skäl att med försäkringsbolaget förhandla om försäkringsskyddets omfattning och säkerställa att försäkringsbolaget vet vad tjänstgöringsplatsens ansvar för hälsovården för tjänstgöraren enligt civiltjänstlagen innebär.

4. Oförutsebara kostnader

Staten har ingen försäkring för civiltjänstgörare. Med stöd av civiltjänstlagen kan man dock i en del fall ersätta sådana särskilt stora kostnader som uppstått för civiltjänstplatsen i anslutning till en civiltjänstgörare och som tjänstgöringsplatsen inte skäligen kan anses klara av. Ersättningsförfarandet är exceptionellt och betalning av ersättningen är beroende av prövning. I sådana fall ska civiltjänstgöringsplatsen lämna in en skriftlig ansökan med motivering till arbets- och näringsministeriet. Till ansökan bör bifogas verifikationer över uppkomna kostnader och de belopp som betalats samt en beskrivning av hur de särskilt stora kostnaderna uppstått. På civiltjänstcentralens webbplats finns en blankett för ansökan.