Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare

Sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare

Bestämmelser om en civiltjänstgörares skyldigheter finns i 38 § i civiltjänstlagen. Civiltjänstgöraren ska samvetsgrant utföra de tjänsteuppgifter som anvisats honom eller henne med stöd av civiltjänstlagen på den arbetsplats som civiltjänstgöringsplatsen anvisat samt följa de direktiv som civiltjänstcentralen och civiltjänstgöringsplatsen gett som arbetsledning utifrån lagen.

Om en civiltjänstgörare försummar sina skyldigheter i samband med fullgörandet av tjänsteuppgifterna eller annars handlar i strid med sina tjänsteplikter kan denne påföras disciplinstraff enligt vad som bestäms i civiltjänstlagen (68 § i civiltjänstlagen).

Tjänstgöringsplatsernas föreskrifter om sekretess och tystnadsplikt är sådana direktiv som avses i civiltjänstlagen och som en civiltjänstgörare ska följa.

Tjänstgöringsplatserna ska se till att civiltjänstgörarna känner till den sekretess och tystnadsplikt som är förenad med arbetsuppgifterna och är medveten om att den också gäller dem själva. Detta är särskilt viktigt i ett sådant fall då en civiltjänstgörare äger tillträde till ett kunddatasystem, ett personregister eller motsvarande. Civiltjänstgörarna ska bli informerade om sekretess och tystnadsplikt utan dröjsmål i samband med inskolningen i arbetsuppgifterna. Ett förfarande där civiltjänstgöraren undertecknar en skriftlig sekretessförbindelse eller en motsvarande handling rekommenderas.

Förbindelse_om_tystnadsplikt