Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att bli en tjänstgöringsplats

 

En offentlig myndighet eller inrättning, en allmännyttig förening eller stiftelse samt en religiös sammanslutning och församling kan bli civiltjänstgöringsplats.

Gör så här

Rätten att fungera som civiltjänstgöringsplats söks med en ansökningsblankett som lämnas till Civiltjänstcentralen. I ansökan utnämns en ansvarsperson för civiltjänstgöraren. Ansvarspersonen svarar för bestämmande av tjänstgöringsuppgifter och sköter introduktionen till dem samt övervakar civiltjänstgöraren. I ansökan binder sig tjänstgöringsplatsen att svara för tjänstgöringsplatsens skyldigheter.

En privaträttslig sammanslutning ska dessutom bifoga till ansökan en utredning om

 • ekonomiska resurser (senaste bokslut och verksamhetsberättelse)
 • personalresurser (antalet anställda)
 • allmännyttighet (sammanslutningens stadga eller bolagsordning och handelsregister samt skattemyndighetens beslut om sökandens allmännyttighet)
 • tjänstgörarens arbetsbeskrivning

Handläggningstiden för ansökan är cirka 2 veckor. Innan en ansökan från en privaträttslig sammanslutning godkänns eller avvisas begär Civiltjänstcentralen ett utlåtande från huvudstaben. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan i Finland behöver inte lämna en utredning om allmännyttig verksamhet.

En civiltjänstgöringsplats kan vara

 • en statlig myndighet eller affärsverk, statens självständiga offentligrättsliga inrättningar eller en offentligrättslig förening
 • en kommunal myndighet
 • ett religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen eller dess församling
 • en privaträttslig sammanslutning, förening eller stiftelse som bedriver allmännyttig verksamhet

Som civiltjänstgöringsplats kan inte fungera ett parti som antecknats i partiregistret, en arbetsmarknadsorganisation eller en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att bringa vinst eller annan ekonomisk fördel för sammanslutningen eller dem som deltar i dess verksamhet.

Civiltjänstgöringsplatsens uppgifter

 • bestämma tjänstgörarens uppgifter
 • ordna introduktion till tjänstgöringsuppgifterna
 • se till civiltjänstgörarens uppehälle
 • övervaka tjänstgöringen
 • föra register under tjänstgöringen
 • på begäran ge ett utlåtande om hinderlöshet för sökande av pass till tjänstgöraren

Tjänstgöringsplatsen binds genom att underteckna förbindelsen till att svara för tjänstgörarens uppehälle under arbetstjänsten.

Tjänstgöringsplatsen betalar regelbundet och på rätt dag minst en gång per månad:

 • dagpenning för varje tjänstgöringsdag
 • matpeng eller ordnar måltider
 • tjänstgörarens kostnader för en anvisad inkvartering
 • resor som är längre än 3 km mellan en anvisad inkvartering och arbetsplatsen
 • ordnar hälsovård och tandvård

Dessutom ska arbetsledaren

 • introducera tjänstgöringsplatsen och arbetsuppgifterna för tjänstgöraren
 • se till att permissioner hålls
 • göra noteringar i Sivariweb om tjänstgöringshändelser och hemförlova tjänstgöraren efter fullgjord tjänst
 • säkerställa att åtgärder i enlighet med Ungdomsgarantin verkställs
 • kontakta Civiltjänstcentralen i fall av tjänstgöringsbrott och vid behov göra en anmälan om tjänstgöringsbrott tillsammans med ansvarspersonen för tjänstgöringsplatsen. Anmälan undertecknas alltid av ansvarspersonen.

Bindningen till tjänstgöringsplatsens skyldigheter är till alla delar ovillkorlig. En sökande, som förbinder sig bara till en del skyldigheter eller inte nämner i ansökan eller i en komplettering som begärs något om bindningen, godkänns inte som tjänstgöringsplats.

Avtalet om tjänstgöringsplats gäller tills vidare. Avtalet hävs genom en skriftlig ansökan. Om civiltjänstgöringsplatsen försummar sina skyldigheter väsentligt kan Civiltjänstcentralen annullera rätten att fungera som civiltjänstgöringsplats.

Ansökan om att få verka som tjänstgöringsplats hittas under Blanketter