Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sivariweb, civiltjänstregistret

Användningen av registret omfattar följande åtgärder:

 1. Civiltjänstregistret
 2. Upprätthållandet av tjänstgöringsplatsens uppgifter och arbetsplatser
 3. Användaruppgifter ansvars-kontaktperson
 4. Inloggning i Sivariweb
 5. Att göra en förbindelse med den nya tjänstgöraren
 6. Elektroniska dokument
 7. Sammanfattning av tjänstgörarens tjänstgöringsuppgifter
 8. Beräkning av dagpenning och kontroll av dagpenningens storlek
 9. Godkännande av tjänstgörarens permissioner och anteckning av frånvaro
 10. Biljetter för permissionsresor
 11. Byte av tjänstgöringsplats
 12. Hinderlöshetsintyg
 13. Civiltjänstgöringsintyg
 14. Hemförlovningsanteckning då tjänstgöraren hemförlovas efter fullgjord tjänstgöring
 15. Ansökning om ersättning för tjänstgörarens inkvarteringskostnader/permissionsresor

Obs! Alla instruktionsvideor nedan är ljudlösa och utan text

1. Civiltjänstregistret (Sivariweb)

Verkställandet av civiltjänsten, övervakningen av civiltjänstgörarna och placeringen av dem under undantagsförhållanden förutsätter registrering av civiltjänstgörarnas personuppgifter. Civiltjänstregistret är ett personregister över civiltjänstgörare. Registret upprätthålls av civiltjänstcentralen och civiltjänstgöringsplatserna. Utöver det elektroniska registret omfattar personregistret dessutom manuella handlingar så som ansökningar om civiltjänst och handlingar som rör civiltjänstgörarnas hälsotillstånd.

Vid förflyttning från utbildningsperioden till arbetstjänst antecknar centralen det datum då straffregisterutdrag kontrollerats samt utfärdar ett förordnande om arbetstjänst till den civiltjänstgöringsplats där civiltjänstgöraren ska fullgöra arbetstjänsten.

Civiltjänstgöringsplatserna är skyldiga att upprätthålla civiltjänstgörarnas personuppgifter. Upprätthållandet och uppdateringen av uppgifterna sker huvudsakligen med hjälp av Sivariweb.

Civiltjänstgörarna kan sköta civiltjänstärenden via Omasivari-applikationen. I Omasivari ser civiltjänstgöraren alla sina tjänstgöringshändelser som antecknats i civiltjänstregistret.

2. Upprätthållandet av tjänstgöringsplatsens uppgifter och arbetsplatser

Tjänstgöringsplatsen

Tjänstgöringsplatsen är Civiltjänstcentralens avtalskumpan som har rätt att ha civiltjänstgörare i civiltjänst. Det ska alltid finnas en ansvarsperson som har användarrätt till Sivariweb på tjänstgöringsplatsen. Ansvarspersonen uppdaterar tjänstgöringsplatsens kontaktuppgifter i Sivariweb.

Se video: Uppdatering av tjänstgöringsplatsens kontaktuppgifter

Arbetstjänstplatsen

Arbetstjänstplatsen är den fysiska plats där tjänstgöraren tjänstgör. Tjänstgöringsplatsen kan ha flera arbetstjänstplatser och antalet tjänstgörare som jobbar där kan variera. Tjänstgöringsplatsen upprätthåller sina arbetstjänstplatsers uppgifter.

Arbetstjänstplatsens offentliga synlighet styrs med datumet för hur länge tjänstgöringsannonsen är i kraft. Den lediganslagna platsen kan ibland vara gömd men senare igen öppen för ansökningar.

Arbetstjänstplatsen behöver inte vara lediganslagen för att man ska kunna göra en förbindelse till arbetstjänstplatsen.

Administrering av arbetstjänstplatser

Arbetstjänstplatserna kan hanteras genom att använda filtreringen ”Öppet”, ”Stängt” och ”Alla”. Öppet och stängt avser tjänstgöringsannonsens status. Genom att välja ”Alla” får du fram alla arbetstjänstplatser som är skapade.

Sivariweb använder färgkoder i ”Anmälan i kraft” -kolumnen för att ange status för tjänstgöringsannonsen.

 • Röd – tjänstgöringsannonsen är stängd
  Gul – tjänstgöringsannonsen öppnas/stängs inom 14 dagar

Uppdatera och öppna en stängd tjänstgöringsannons

En stängd tjänstgöringsannons kan vid behov uppdateras och återanvändas. Använd filtreringen Alla. Välj den arbetstjänstplats som du vill uppdatera genom att trycka på arbetstjänstplatsens namn. Alla uppgifter går att uppdatera.

Se video: Att öppna och uppdatera en stängd tjänstgöringsplats

Att skapa en ny arbetstjänstplats

Försäkra dig om att det inte redan finns en likadan plats bland de stängda arbetstjänstplatserna genom att använda filtreringen Alla. När du skapar en ny arbetsplats är det bra att namnge arbetsplatsen/arbetsstället efter arbetsuppgiften för att lättare kunna skilja på arbetsplatserna. På fliken Tjänstgöringsannonsen anges under vilken tid tjänstgöringsannonsen ska vara synlig i SivariwebPublik-sökmotorn.

Skriv in en förfluten tid i rutorna ”Anmäld i kraft” under Tjänstgöringsannonsen-fliken om du inte vill att arbetstjänstplatsens tjänstgöringsannons ska synas bland öppna arbetstjänstplatser.

Se video: Att öppna en ny arbetsplats

SivariwebPublic-sökmotor

Tjänstgöringsplatsen administrerar sina arbetstjänstplatser i Sivariweb. De arbetstjänstplatser vars tjänstgöringsannons som är i kraft publiceras i Sivariwebpublic -tjänsten. Länken till arbetsplatsen kan kopieras och delas som sådan på t.ex. Facebook eller via e-post. Observera att arbetstjänstplatsen inte går att hitta bland de lediga tjänstgöringsplatserna om annonsen inte är i kraft vid söktillfället.

Öppna arbetstjänstplatser hittas i sökmotorn.

Alla tjänstgöringsplatser som har ett avtal om att få verka som civiltjänstgöringsplats hittas i sökmotorn under fliken Tjänstgöringsplatser.

SivariwebPublic (mol.fi).

Tillbaka ↑

3. Användarrätt

Civiltjänstcentralen beviljar, den person som civiltjänstgöringsplatsen har namngivit i sin ansökan, ansvarspersons användarrättigheter i civiltjänstregistret. Ansvarspersonen ger användarrättigheter till andra personer som sköter civiltjänstärenden på tjänstgöringsplatsen. Tjänstgöringsplatserna uppdaterar sina kontaktuppgifter i registret. Alla användare är skyldiga att själva uppdatera sina kontaktuppgifter.

 Ansvarsperson

 • Ger användarrätt åt en ansvarsperson eller en kontaktperson på tjänstgöringsplatsen.
 • Upprätthåller både tjänstgöringsplatsens uppgifter och användaruppgifter.
 • Kan beställa kommunikationskanal till alla användare (vilka händelser i Sivariweb som skickar en påminnelse till användarens e-post. Meddelande kan t.ex. beställas om att tjänstgöraren har gjort en ny permissionsansökan via Omasivari.)
 • Avslutar vid behov en persons användarrätt.

Kontaktperson

 • Kan hantera de arbetsplatser som hen har tilldelats och de tjänstgörares uppgifter som tjänstgör på arbetsplatsen.
 • Uppdaterar själv sina egna kontaktuppgifter.
 • Kontaktpersonen kan själv justera vilka händelser i Sivariweb som skickar en påminnelse till användarens e-post. Meddelande kan t.ex. beställas om att tjänstgöraren har gjort en ny permissionsansökan via Omasivari.
 • Kontaktpersonen kan ges rätt att skriva under förbindelsen för de arbetsplatser hen har tilldelats.

Nivån på användarrätten kan ändras. Vid behov kan ansvarspersonen ta bort eller lägga till rättigheter.

Obs! Användaren av Sivariweb upprätthåller själv vilka händelser i Sivariweb som skickar en påminnelse till användarens e-post. Meddelande kan t.ex. beställas om att tjänstgöraren har gjort en ny permissionsansökan via Omasivari.

Ansvarspersonen avslutar användarrätten till Sivariweb när en person med rätt att använda Sivariweb inte längre sköter civiltjänstärenden.

  Tillbaka ↑

  4. Att logga in i det elektoniska civiltjäntregistret – Sivariweb

  Adressen till inloggningssidan är https://vipa.mol.fi/sivariweb/pages/login.xhtml (inloggningslänken tittas också på vår webbsida bredvid språkval). Man loggar in i registret med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  •  Tag kontakt med ansvarspersonen i Sivariweb om du som kontaktperson inte ser de uppgifter du behöver i Sivariweb. Ansvarspersonen kontrollera att dina rättigheter är uppdaterade.
  • Om du har problem med användningen av Sivariweb eller med inloggningen skicka e-post till vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi.
  • Meddela den nya ansvarspersonens uppgifter till civiltjänstcentralen (vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi) om den i registret angivna ansvarspersonen inte längre jobbar på tjänstgöringsplatsen och inte har gett användarrätt åt en ny ansvarsperson.

  För att påskynda processen ska du alltid ange avtalsnumret.

  Tillbaka ↑

  5. Att göra en förbindelse med tjänstgöraren

  Förbindelsen är ett avtal om arbetstjänst mellan tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren. Civiltjänstcentralen gör förordnande till arbetstjänst på basen av förbindelsen. Tjänstgöringsplatsen ska ha ett avtal med Civiltjänstcentralen om att få verka som tjänstgöringsplats och en utsedd ansvarsperson med rätt att använda Sivariweb.

  Mer om förbindelsen

  Tjänstgöraren har rätt till gratis inkvartering under tjänstgöringstiden. Tjänstgöraren ska anvisas inkvartering från arbetstjänstens början. Tjänstgöringsplatsens ersättningsskyldighet börjar från den första arbetstjänstdagen.
  Inkvarteringsmöjligheterna är: tjänstgörarens nuvarande bostad (hos föräldrarna/egen bostad), en bostad som tjänstgöraren ordnar för tjänstgöringstiden eller en bostad som ägs/hyrs av tjänstgöringsplatsen.

  Om tjänstgöraren behöver flytta under sin arbetstjänstgöringstid ska detta alltid avtalas på förhand tillsammans med tjänstgöringsplatsen. Eventuella förändringar i boendekostnaderna ska diskuteras. Boendekostnaderna ska vara skäliga för området och eventuella dagliga arbetsresor ska också beaktas.

  Om tjänstgöraren flyttar under tjänstgöringstiden skall man göra en ny förbindelse i sivariweb där man meddelar ändringarna i den anvisade inkvarteringen: datum från och med när den nya adressen gäller samt den nya inkvarteringens adressuppgifter.

  Tillbaka ↑

  6. Elektroniska dokument

  Du hittar avtal, förbindelser och förordnande till arbetstjänst i Sivariweb. I fältet ”Meddelande” på Sivariwebs framsida kommer ett meddelande t.ex. när förbindelsen är godkänd av Civiltjänstcentralen eller när ett nytt dokument (förordnande till arbetstjänst) är klart (”Uusi tuloste”).

  Tillbaka ↑

  7. Följande uppgifter hittas i Sivariweb när arbetstjänstgöringen har börjat:

  Civiltjänstgörarens uppgifter får endast överlåtas:

  • till civiltjänstgöraren själv
  • inom civiltjänstorganisationen
  • med tjänstgörarens skriftliga samtycke till andra
  • till andra myndigheter enligt lagen
  • enligt ansökan, med Civiltjänstcentralens lov av en speciell anledning t.ex. för forskningsändamål. Om civiltjänstcentralen eller tjänstgöringsplatsen vägrar ge ut uppgifter bör ett skriftligt beslut om detta ges med rätt att söka ändring.

  Tillbaka ↑

  8. Dagpenning och listningar (rapporter)

  Civiltjänstgöringsplatsen betalar dagpenning till civiltjänstgöraren. Dagpenningen är lika stor som dagpenningen för dem som fullgör tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen. Dagpenningen är graderad enligt tjänstgöringstiden. Dagpenning betalas för varje dag, också lördagar och söndagar. Dagpenning betalas retroaktivt en eller två gånger i månaden.

  Mer om dagpenningen

  Under huvudmenyn hittas ”Listningar”-Lista för utbetalning av dagpenningen/ Lista över förhöjning av dagpenningen. Listorna öppnas i en Excel-tabell. Kopplingen till Sivariweb bryts när listan skapas. Anteckningar i Excel-tabellen flyttas inte till Sivariweb.

  Sivariweb räknar ut dagpenningens förhöjningsdatum (Huvudmeny-Listningar-Lista över förhöjning av dagpenningen-Skapa en rapport -> Excel-tabell). Observera att det på framsidan endast syns kommande förhöjningsdatum. Öppna mellanbladet med tjänstgörarens namn för att se alla datum. Om tjänstgöraren anhåller om personlig orsakspermission eller är olovligt frånvarande bör man skapa en ny rapport. Alla händelser ska vara antecknade i Sivariweb innan rapporten tas.

  Sivariweb kan räkna ut dagpenningen (Huvudmeny-Listningar-Lista för utbetalning av dagpenningen-> välj datumgränser-skapa en rapport-> Excel-tabell). Alla händelser ska vara antecknade i Sivariweb innan rapporten tas.

  Observera att Sivariweb lägger automatiskt till 13,50 € per sjukpermissionsdag när man antecknar sjukpermissionen i Sivariweb om man väljer ”Skapa kostnad”(Hemvård). Hemvård betyder matpenning för sjukpermission.

  Till rapporten ”Lista för utbetalning ad dagpenningen” kan man lägga till andra kostnader som t.ex. matpenning, reseersättning och inkvarteringskostnader. Då räknar man själv ut kostnaderna för betalningsperioden och antecknar uppgifterna i tjänstgörarens uppgifter i Sivariweb innan rapporten skapas. Observera att kostnaderna måste antecknas på rätt period för att stiga på rapporten.

  Tillbaka ↑

  9. Civiltjänstgöringsplatsen antecknar följande uppgifter i registret:

  Personlig permission (PP), sjukpermission (SL) och föräldraledighet (FL).

   • Tjänstgöraren kan själv ansöka om permission via Omasivari och kontaktpersonen godkänner permissionen i Sivariweb.
   • Eller kontaktpersonen antecknar överenskommen permission i tjänstgörarens uppgifter via ”Funktioner…”-knappen i Sivariweb. Anteckningen kan vid behov göras i efterhand.

  Sjukpermission (SL)

  Observera att Sivariweb lägger automatiskt till 13,50 € per sjukpermissionsdag när man antecknar sjukpermissionen i Sivariweb om man väljer ”Skapa kostnad”(Hemvård). Hemvård betyder matpenning för sjukpermission.

  Detta behövs inte beaktas om ”Lista för utbetalning av dagpenningen” inte används.

  Duglighetspermission (DP)

  Duglighetspermission ges på initiativ av tjänstgöringsplatsen som en belöning för berömligt utfört arbete, i allmänhet genast när det finns skäl till det.

  • Kom överens om tidpunkten för permissionen med tjänstgöraren
  • Tjänstgöringsplatsen antecknar permissionen i Sivariweb.

  Dagar som förlänger tjänstgöringen (personlig orsakspermission POP, dygn av olovlig frånvaro)

  Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål anteckna personlig orsakspermission i civiltjänstregistret. Från registret överförs uppgift om personlig orsakspermission som överstiger 15 dagar automatiskt till FPA och civiltjänstcentralen.

  Mer om permissioner.

  Tillbaka ↑

  10. Biljetter för permissionsresor

  Observera att biljetterna inte får användas för arbets- och kommenderingsresor. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för dem.

  Tillbaka ↑

  11. Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

  Tjänstgöraren kan byta tjänstgöringsplats under arbetstjänsten. Innan bytet kan ske ska den nuvarande platsen ge sitt samtycke till bytet i Sivariweb.

  Mer om byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

  Kom ihåg att anteckna alla tjänstgöringshändelser i Sivariweb före bytet sker. Kontrollera också att alla dagpenningar, matpenningar, arbetsresor och boendekostnader är betalda/på väg till betalning.

  Tillbaka ↑

  12. Hinderlöshetsintyg

  Tjänstgöringsplatsen ger vid behov ett hinderlöshetsintyg för utfärdande av pass. Av intyget ska framgå för vilken tid passet kan beviljas enligt tjänstgöringsplatsens uppfattning. Hinderlöshetsintyget görs i Sivariweb. Om pass för en värnpliktig föreskrivs i passlagen (671/2006) §8.

  Tillbaka ↑

  13. Civiltjänstgöringsintyg

  Civiltjänstgöringsintyget är ett bevis på att civiltjänstgöraren fullgjort sin tjänstgöring. Under tjänstgöringstiden fungerar intyget som personkort, t.ex. för beviljande av beväringsrabatter. På civiltjänstgöringsintyget ska det finnas ett foto av tjänstgöraren.

  Civiltjänstgöringsintyget är elektroniskt och används via Omasivari. Civiltjänstgöraren laddar sitt foto via Omasivari i början av utbildningsperioden. Civiltjänstgöringsintyget är tillgängligt under utbildningsperioden och under arbetstjänstperioden när Civiltjänstcentralen har godkänt tjänstgörarens bild. Tjänstgörings- och hemförlovningsuppgifterna överförs från Sivariweb till intyget.

  Tillbaka ↑

  14. Hemförlovning efter fullgjord tjänstgöring

  Intyg över fullgjord civiltjänstgöring kan skrivas ut, undertecknas och ges till tjänstgöraren. Intyget kan skrivas under elektroniskt genom att välja ”Allekirjoita”. Hemförovningsanteckning: Sivariweb framsida -> Under rubriken finns civiltjänstgörarens namn -> välj ”Funktioner…” (längst till höger på raden med tjänstgörarens namn) ”Hemförlova”.

  Intyget är ett viktigt dokument som tjänstgöraren behöver t.ex när hen ansöker om pass. Anteckningen kan vid behov göras några dagar före eller några dagar efter den egentliga hemförlovningsdagen. Tjänstgöraren kan vid behov själv skriva ut hemförlovningsanmälan från Omasivari efter anteckningen, om intyget är elektroniskt underskrivet av tjänstgöringsplatsens representant.

  På begäran kan tjänstgöringsplatsen också skriva ett tjänstgöringsintyg, i vilket framgår bland annat arbetsuppgifter och arbetstider.

  Mer om hemförlovning.

  Den som hemförlovas efter fullgjord tjänstgöring ska bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd i Omasivari. Hälsotillståndet ska bestyrkas även om det inte görs någon hemförlovningsgranskning. Uppgiften har betydelse vid behandling av eventuellt ersättningsärende enligt lagen om olycksfall i militärtjänst.

  Under utbildningsperioden genomgår alla tjänstgörare en hälsoundersökning där personens tjänsteduglighet definieras. Om det under tjänstgöringen uppstår förändringar i tjänstgörarens hälsotillstånd ska tjänstgöringsplatsen hänvisa tjänstgöraren till en läkare för att kontrollera tjänstedugligheten. Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om att tjänstgöringen avbryts på grund av hälsoskäl. Se anvisning ”Tjänstgöringen avbryts på grund av hälsoskäl”

  Om tjänstgöringen avbryts innan tjänstgöringstiden löper ut (t.ex. på grund av läkarutlåtande eller på grund av att tjänstgöraren ansöker om uppskov) upprätthåller tjänstgöringsplatsen registret så länge tills Civiltjänstcentralen meddelar civiltjänstgörarens sista tjänstgöringsdag.

  Tillbaka ↑

  15. Tjänstgöringsplatsens ansökningar om ersättningar

  Ersättning för inkvarteringskostnader

  Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning under kalenderåret enligt passande tidtabell. Ansökan ska lämnas retroaktiv via Sivariweb senast vid utgången (31.12) av det kalenderår som inkvarteringskostnaderna hänförs till.

  Civiltjänstgöringsplatsen ska uppvisa en tillförlitlig utredning om de inkvarteringskostnader som den betalat i bilagorna till ansökan (47 § i civiltjänstlagen).

  Ersättning för permissionsresor

  Observera att tjänstgöringsplatsen ansvarar för arbetsresorna.

  Mer om resor under tjänstgöringen

  För kostnaderna som gäller lokaltrafikbiljetter som använts under permissioner och veckoslut kan tjänstgöringsplatsen ansöka om ersättning av Civiltjänstcentralen.

  Ersättning för hälsovårdskostnader

  Civiltjänstcentralen kan ersätta tjänstgöringsplatsen för exceptionella och oförutsedda kostnader för ordnandet av civiltjänsten om de kan anses vara oskäliga i förhållande till tjänstgöringsplatsens resurser.

  Närmare om ansökningar och ersättningar

  Tillbaka ↑