Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstgörares tjänstgöringsplats och tjänsteuppgifter

Civiltjänstgörares tjänstgöringsplats och tjänsteuppgifter

1. Bestämmande av tjänstgöringsplats

2. Krav i samband med fullgörande av arbetstjänst

3. Kontroll av den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn

4. Utannonsering av ledig tjänstgöringsplats

5. Sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare

6. Ungdomsgarantin i samband med civiltjänst

7. Byte av civiltjänstgöringsplats under tjänstgöringen

 

1. Bestämmande av tjänstgöringsplats

Civiltjänstcentralen bestämmer den civiltjänstgöringsplats där civiltjänstgöraren ska fullgöra arbetstjänsten.

Civiltjänstgöraren skaffar tjänstgöringsplatsen självständigt. Det är bra om civiltjänstgöraren börjar söka en tjänstgöringsplats redan innan tjänstgöringen inleds. Civiltjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen avtalar om fullgörande av arbetstjänst genom en förbindelse. Utifrån detta avtal om arbetstjänst gör civiltjänstcentralen ett förordnande om arbetstjänst till den tjänstgöringsplats som civiltjänstgöraren skaffat. I undantagsfall kan civiltjänstcentralen också förordna tjänstgöraren till en annan tjänstgöringsplats.

Civiltjänstcentralens förordnande om tjänstgöringsplats är ett myndighetsbeslut. I beslutet kan sökas ändring på det sätt som anges i 96 § i civiltjänstlagen.

2. Krav i samband med fullgörande av arbetstjänst

Bestämmelser om en civiltjänstgörares skyldigheter finns i 38 § i civiltjänstlagen. Civiltjänstgöraren ska samvetsgrant utföra de tjänsteuppgifter som anvisats honom eller henne med stöd av civiltjänstlagen på den arbetsplats som civiltjänstgöringsplatsen anvisat samt följa de direktiv som civiltjänstcentralen och civiltjänstgöringsplatsen gett som arbetsledning. Om en civiltjänstgörare försummar sina skyldigheter i samband med fullgörandet av tjänsteuppgifterna eller annars handlar i strid med sina tjänsteplikter kan denne påföras disciplinstraff enligt civiltjänstlagen (68 § i civiltjänstlagen).

Tjänstgöringsplatsen ska aktivt introducera civiltjänstgöraren i tjänstgöringsplatsen och arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna ska bestämmas med hänsyn till civiltjänstgörarens övertygelse och lämplighet. Om civiltjänstgöraren meddelar att arbetsuppgifterna strider mot hans övertygelse, och detta är motiverat, ska tjänstgöraren förordnas till andra uppgifter. Vid bedömning av lämpligheten läggs i första hand vikt vid tjänstgörarens utbildning, arbetserfarenhet och hälsotillstånd.

Civiltjänstgörarens övertygelse är av central betydelse vid ordnandet av tjänstgöringen. Vad tjänstgöraren själv uppgett om sin övertygelse ska ges betydelse vid bestämmandet av tjänstgöringsplats och tjänsteuppgifter. Sådan uppgift som med god grund kan anses strida mot civiltjänstgörarens etiska eller religiösa övertygelse faller utanför tjänstgörarens lydnadsplikt.

Civiltjänstgöraren får inte förordnas till sådant arbete som de anställda vid tjänstgöringsplatsen inte utför på grund av arbetskonflikt, förutom om det är fråga om en förbjuden stridsåtgärd.

Finskspråkiga och svenskspråkiga civiltjänstgörare måste kunna fullgöra civiltjänsten på sitt modersmål, om de inte samtycker till annat. Även något annat modersmål som civiltjänstgöraren har bör beaktas vid förordnandet av tjänstgöringsplats och tjänstgöringsuppgifter för civiltjänstgöraren, åtminstone när det gäller de språkkunskaper som uppgifterna kräver och språkkunskaperna hos personalen på tjänstgöringsplatsen.

Civiltjänst får inte fullgöras i tjänst hos den egna arbetsgivaren. Anställningsförhållandets art (t.ex. arbetsavtalsförhållande/tjänsteförhållande, ordinarie/visstidsanställd) har ingen betydelse i det här fallet och inte heller om civiltjänstgöraren beviljats tjänsteledighet från sin egen befattning för den tid då civiltjänsten fullgörs. Vid bedömning av anknytningen till en före detta arbetsgivare ska det bland annat beaktas hur lång tid som gått mellan anställningsförhållandets upphörande och civiltjänstens inledande samt hur lång tid anställningen varat. Det arbete som utförs under läroavtalstid betraktas också som arbete som utförs i ett anställningsförhållande.

Arbetspraktik och perioder för inlärning i arbete utan anställningsförhållande och arbetsprövning genom arbetsförvaltningens försorg innebär inte sådan nära anknytning som skulle utgöra ett hinder för att civiltjänsten fullgörs på tjänstgöringsplatsen i fråga. Anknytningen ska betraktas som nära endast i sådana fall att den ovan avsedda arbetspraktiken, arbetsprövningen etc. avbryts på grund av att tjänstgöringen inleds, och personen i fråga avser att fullgöra sin arbetstjänst på samma plats.

Om tjänstgöringsplatsen är en läroanstalt, utgör studier som genomförs vid tjänstgöringsplatsen inte direkt en sådan nära anknytning att det är förbjudet att utföra arbetstjänst vid tjänstgöringsplatsen. Civiltjänstgöraren kan dock inte tjänstgöra i sådana uppgifter som ger direkt nytta för tjänstgörarens fortsatta studier vid läroanstalten i fråga. Tjänstgöraren får till exempel inte få studiepoäng eller motsvarande studierprestationer genom fullgörandet av arbetstjänsten.

På civiltjänstgöringsplatsen får arbetet inte vara förenat med något som helst ekonomiskt vederlag. Till civiltjänstgöraren får det inte betalas lön och inte heller exempelvis dagtraktamente, mötesarvode eller övertidsersättning som betalas till tjänstemän.

Civiltjänstgöraren kan under sin tjänstgöringstid på sin fritid arbeta utan tidsbegränsningar, men dock inte hos sin egen civiltjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren bör notera att erhållen ersättning i pengar kan inverka på det militärunderstöd som eventuellt betalas.

3. Kontroll av den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) tillämpas också på den arbetstjänst som en civiltjänstgörare fullgör. Civiltjänstcentralen ska be att tjänstgöraren uppvisar ett utdrag om brottslig bakgrund, om det arbete som ska utföras under tiden i arbetstjänst varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga.

Chefen på tjänstgöringsplatsen bedömer huruvida arbetsuppgifterna är sådana att ett utdrag om brottslig bakgrund krävs och antecknar detta i förbindelsen. Utdrag om brottslig bakgrund beställs under utbildningsperioden elektroniskt. Vid behov kan utdraget också beställas med blanketten för rekvirering av utdrag ur brottsregistret på civiltjänstcentralen.

Civiltjänstgöraren visar upp utdraget för civiltjänstcentralen, där det i civiltjänstregistret görs en anteckning om att utdraget visats. Kopia av utraget sparas inte och utdraget behövs inte visas på tjänstgöringsplatsen.

Civiltjänstcentralen ger civiltjänstgöraren ersättning för kostnaderna för skaffandet av utdraget.

När utdraget om brottslig bakgrund visas upp, får det inte vara mer än sex månader gammalt. Förordnandet om arbetstjänst utfärdas först efter det att brottsregisterutdraget har kontrollerats. Civiltjänstcentralen får inte förordna en person till uppgifter som kräver utredning av brottslig bakgrund, om personen inte vill ta emot sådana uppgifter.

4. Utannonsering av ledig tjänstgöringsplats

Tjänstgöringsplatsen antecknar uppgifterna om en ledig tjänstgöringsplats och önskemålen angående civiltjänstgöraren i civiltjänstregistret. Därifrån överförs de automatiskt till civiltjänstcentralens webbsidor för lediga tjänstgöringsplatser. Innan förordnandet till arbetstjänst ges, ska tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren höras. Hörandet sker genom att förbindelsen undertecknas elektroniskt. Förordnandet kan överklagas hos förvaltningsdomstol.

I annonsen om civiltjänstgöringsplats är det bra att beskriva de uppgifter för vilka en civiltjänstgörare söks. Av annonsen ska framgå tjänstgöringsplatsens kontaktuppgifter och den som lämnar ytterligare information samt anvisningar om hur man söker tjänstgöringsplatsen. Civiltjänstcentralen skickar inte civiltjänstgörare direkt till en tjänstgöringsplats, utan tjänstgöringsplatsen väljer själv den civiltjänstgörare som är mest lämpad för uppgifterna, till exempel genom att intervjua de civiltjänstgörare som lämnat in ansökan.

5. Sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare

Tjänstgöringsplatsernas föreskrifter om sekretess och tystnadsplikt är sådana direktiv som avses i civiltjänstlagen och som en civiltjänstgörare ska följa.

Tjänstgöringsplatserna ska se till att civiltjänstgörarna känner till den sekretess och tystnadsplikt som är förenad med arbetsuppgifterna och är medvetna om att den också gäller dem själva. Detta är särskilt viktigt i ett sådant fall då en civiltjänstgörare har tillträde till ett kundinformationssystem, ett personregister eller motsvarande uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Civiltjänstgörarna ska bli informerade om sekretess och tystnadsplikt utan dröjsmål i samband med inskolningen i arbetsuppgifterna. Ett förfarande där civiltjänstgöraren undertecknar en skriftlig sekretessförbindelse rekommenderas. På civiltjänstcentralens webbplats finns en mallblankett för detta.

6. Ungdomsgarantin i samband med civiltjänst

Regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering har bland annat som mål att främja att unga kommer in på utbildning och på arbetsmarknaden, att förebygga förlängd arbetslöshet hos unga, att identifiera faktorer i samband med risk för utslagning hos unga samt erbjuda ungdomar stöd redan i ett tidigt skede i syfte att förhindra utslagning och utanförskap hos ungdomar. Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med andra ministerier och aktörer en nyckelställning i genomförandet av sådana åtgärder som främjar ungdomars delaktighet.

Civiltjänstcentralen medverkar aktivt i navigatorverksamheten (ohjaamo) för ungdomar. Syftet är att garantera varje ung person en fortsatt möjlighet efter civiltjänsten och på så sätt förebygga utslagning. En del civiltjänstgörare har redan under tjänstgöringstiden en slutförd examen eller så vet de att de har en studieplats eller ett jobb, men en del civiltjänstgörare behöver studie- eller jobbsökningsrådgivning. Ett förfarande som rekommenderas är att arbetstjänstplatsen ger tjänstgöraren möjlighet att under arbetstjänsten till exempel besöka den lokala arbets- och näringsbyrån och att tjänstgöraren inte behöver använda sina permissionsdagar för besöket. Civiltjänstcentralen försöker främja de unga personernas välbefinnande och delaktighet i enlighet med riktlinjerna i det gällande regeringsprogrammet och ungdomslagen

Mer om ungdomsgarantin

7. Byte av civiltjänstgöringsplats under tjänstgöringen

Förflyttning av en civiltjänstgörare till en annan tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden avgörs av civiltjänstcentralen. Både tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren kan ansöka om förflyttning.

Förflyttningen får inte genomföras innan ett beslut om förflyttning fåtts från Civiltjänstcentralen.

Ansökan om förflyttning ska göras skriftligt hos Civiltjänstcentralen. Om civiltjänstgöraren ansöker om förflyttning, ska orsakerna till varför förflyttning söks framgå av ansökan. Till ansökan ska fogas den nuvarande tjänstgöringsplatsens skriftliga utlåtande. En ny förbindelse görs med den nya platsen och vid behov beställs ett utdrag om brottslig bakgrund för arbete med barn. Om ett utdrag om brottslig bakgrund tidigare har lämnats in till Civiltjänstcentralen, men det har gått över sex månader från inlämnandet, ska ett nytt utdrag lämnas till Civiltjänstcentralen.

I regel ska förflyttningen ordnas om den nya tjänstgöringsplatsen är villig att ta emot civiltjänstgöraren och tjänstgöraren själv godkänner förflyttningen. Civiltjänstcentralen kan på eget initiativ förordna förflyttning för att trygga att tjänstgöringen fullgörs på ett behörigt sätt, eller när det allmänna intresset kräver det. Innan beslutet om förflyttning fattas ska civiltjänstcentralen höra civiltjänstgöraren samt tjänstgörarens nuvarande och nya civiltjänstgöringsplats. Det går dock att avvika från förpliktelsen som gäller hörande, om behovet av förflyttning är brådskande och baserar sig på ett betydande allmänt intresse. I beslut om förflyttning av tjänstgöringsplats kan ändring sökas hos förvaltningsdomstolen.

Civiltjänstgöraren kan förordnas till en ny tjänstgöringsplats, om tjänstgöraren meddelar att hans övertygelse står i strid med tjänstgöringsplatsen. Vid bedömning av en eventuell motstridighet mellan övertygelsen och civiltjänstgöringsplatsen eller tjänsteuppgifterna ska man utgå från civiltjänstgörarens egen syn på saken. Civiltjänstgörarens synsätt ska dock också vara förståeliga och godtagbara i objektiv bedömning.