Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ungdomsgaranti

Ungdomsgarantin

Civiltjänstcentralens mål är att ge likvärdiga och på samma sätt arrangerade tjänster åt civiltjänstgörarna som det ges åt dem som utför värnplikten i armén. Centralen använder sig av bland annat ”Institutet för hälsa och välfärds” Time out verksamhet och ålägger tjänstgöringsplatserna att leda och hjälpa tjänstgöraren att söka arbete eller att försöka få en studie- eller praktikantplats. Åtgärder som hänför sig till Ungdomsgarantin kommer att fogas till Arbets- och näringsministeriets: Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst.

En del av tjänstgörarna har redan under tjänstgöringstiden sin examen utförd eller så har de sin studieplats klar. Värnpliktsarbetsgruppen 2010 har framfört i sin rapport att rådgivning om studier och arbetskarriär borde effektiveras mellan de olika förvaltningarna genom ett ökat samarbete. Målet är att trygga möjligheten för tjänstgöraren att på eget initiativ kunna söka studieplats och använda därtill hörande nättjänster under tjänstgöringstiden

Under utbildningstiden i Lappträsk får tjänstgöraren mera information (t.ex. FPA-info).

Det bör ges möjlighet åt tjänstgöraren att under tjänstgöringstiden få besöka den lokala TE-byrån, utan att behöva använda permissionsdagar för besöket .

Time out- verksamhetsmodellen utnyttjas då tjänstgöringen avbryts och före civiltjänstgöringen avslutas. Meningen är att tjänstgöraren genast då tjänstgöringen tar slut skulle ha ett arbete eller studie- eller praktikantplats att gå till.

Regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering har bland annat som mål att främja att unga kommer in på utbildning och på arbetsmarknaden, att förebygga förlängd arbetslöshet hos unga, att identifiera faktorer i samband med risk för utslagning hos unga samt erbjuda ungdomar stöd redan i ett tidigt skede i syfte att förhindra utslagning och utanförskap hos ungdomar. Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med andra ministerier och aktörer en nyckelställning i genomförandet av sådana åtgärder som främjar ungdomars delaktighet.

Civiltjänstcentralen medverkar aktivt i navigatorverksamheten (ohjaamo) för ungdomar. Syftet är att garantera varje ung person en fortsatt möjlighet efter civiltjänsten och på så sätt förebygga utslagning. En del civiltjänstgörare har redan under tjänstgöringstiden en slutförd examen eller så vet de att de har en studieplats eller ett jobb, men en del civiltjänstgörare behöver studie- eller jobbsökningsrådgivning. Ett förfarande som rekommenderas är att arbetstjänstplatsen ger tjänstgöraren möjlighet att under arbetstjänsten till exempel besöka den lokala arbets- och näringsbyrån och att tjänstgöraren inte behöver använda sina permissionsdagar för besöket. Civiltjänstcentralen försöker främja de unga personernas välbefinnande och delaktighet i enlighet med riktlinjerna i det gällande regeringsprogrammet och ungdomslagen