Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ersättningsansökningar

Tjänstgöringsplatsen kan anhålla om ersättning för:

1. Inkvarteringskostnader

2. Permissionsresekostnader

3. Exceptionella och oförutsedda hälsovårdskostnader 

1. Ersättning för inkvarteringskostnader

Tjänstgöringsplatsen står för kostnaderna för den inkvartering den anvisat under hela arbetstjänsten från arbetstjänstens första dag till hemförlovningsdagen. Tjänstgöringsplatsen står ALLTID för kostnaderna för den inkvartering den anvisat, oberoende av om inkvarteringen har ordnats av tjänstgöringsplatsen, är tjänstgörarens nuvarande bostad eller har ordnats av tjänstgöraren.

Det maximala ersättningsbeloppet för inkvarteringen bestäms på basen av inkvarteringens läge:

1) Kommungrupp I: Helsingfors, högst 310 euro i månaden.

2) Kommungrupp II: Esbo, Grankulla och Vanda, högst 280 euro i månaden.

3) Kommungrupp III: Hyvinge, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Träskända. Kajana, Kervo, Kyrkslätt, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, S:t Michel, Nokia, Nurmijärvi, Uleåborg, Björneborg, Borgå, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Sjundeå, Tammerfors, Åbo, Tusby, Vasa och Vichtis, högst 250 euro i månaden.

4) Kommungrupp IV: Övriga kommuner högst 180 euro i månaden.

Om tjänstgöraren bor i bostad som föräldrarna hyr eller äger: Samtliga kommuner högst 100 euro.

Staten betalar inte ersättning till tjänstgöringsplatsen för bostädernas finansieringsvederlag. Eventuellt finansieringsvederlag betalas av tjänstgöringsplatsen under tjänstgöringstiden. Bilplats, internet-förbindelse eller motsvarande tilläggskostnader ersätts inte. Räntor på bostadslån betalas inte av tjänstgöringsplatsen, utan för dessa kan civiltjänstgöraren ansöka om militärunderstöd hos FPA. Sambos/rumskamraters andel av boendekostnaderna ersätts inte.

Att ansöka om ersättning för inkvarteringskostnader

Civiltjänstgöringsplatsen ska ansöka om ersättning för inkvarteringskostnaderna via civiltjänstregistret. Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning under kalenderåret enligt passande tidtabell. Ansökan kan lämnas in för behandling via Sivariweb när månadens boendekostnader är betalda. Ansökan ska lämnas retroaktiv via civiltjänstregistret (Sivariweb) senast vid utgången (31.12) av det kalenderår som inkvarteringskostnaderna hänförs till.

Ansökningens bilagor

Civiltjänstgöringsplatsen ska uppvisa en tillförlitlig utredning om de inkvarteringskostnader som den betalat i bilagorna till ansökan (47 § i civiltjänstlagen).

Till ansökan bifogas:

 • kopior på hyreskontrakt eller bolagsvederlag. Adress, hyresgivare, hyrestagare, hyra och hyreskontraktets början bör framgå ur bilagan.
 • verifikationer över tjänstgöringsplatsens kostnader för inkvartering för de månader tjänstgöringsplatsen ansöker om ersättning. Betalare, betalningsmottagare, boendekostnader, betalningsdag samt vilken månads boendekostnader det gäller bör framgå. Tjänstgörarens betalningskvitton bifogas inte till ansökan.
 • i fall där det ingår bolagsvederlag i boendekostnaderna bör andelen av eventuellt månatligt finansieringsvederlag utredas.
 • en beräkning av boendekostnaderna om bostaden ägs/hyrs av tjänstgöringsplatsen och inget hyresavtal med tjänstgöraren finns.
 • inkvartering i bostad som ägs av tjänstgöringsplatsen. Bifoga en bestyrkt uträkning över tjänstgörarens utrymmen och de månatliga fastighetsutgifterna för utrymmet (baseras till exempel på fastighetskostnaderna i föregående årsbokslut).

Behandlings- och ansökningstider för ersättningar:

 • ansökningar som inkommit senast 30.4 behandlas senast 30.6.
 • ansökningar som inkommit senast 31.8 behandlas senast 31.10.
 • ansökningar som inkommit senast 5.12 behandlas senast 31.12.
 • ansökningar som inkommit 5–31.12 behandlas senast 28.2.

Kalenderårets ansökningar kan inte mera inlämnas efter 31.12.

Se video: Så ansöker tjänstgöringsplatsen om ersättning för inkvarteringskostnader.

Tillbaka ↑

 

2. Ersättning för permissionsresor

Tjänstgöringsplatsen svarar själv för kostnader i samband med arbetsresor.Observera att tjänstgöraren beställer alla resebiljetter som hänför sig permissions- eller veckoslutsresor elektroniskt via Omasivari, varefter tjänstgöringsplatsen behandlar och köper biljetterna via Sivariweb (från och med 7.6.2023).

Lokaltrafikbiljetter kan inte beställas via Omasivari/Sivariweb. Tjänstgöringsplatsen ersätter lokaltrafikbiljettens pris till tjänstgöraren. Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning för tjänstgörarens permissionsresor med lokaltrafik via Sivariweb.

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning av Civiltjänstcentralen för tjänstgörarens permissions- och veckoslutsresekostnader som uppstod under början av år 2023 då biljetterna inte gick att beställa via Sivariweb.

Ur ansökan skall åtminstone följande uppgifter framgå:

 • datum för fakturerade resor
 • namn och personsignum för de tjänstgörare som ersättning sökes för
 • reseorter
 • eventuella kilometrar för vilka man söker ersättning för och förklaring varför tjänstgöraren inte kunnat använda allmänna fortskaffningsmedel
 • kvitton i original eller annan utredning för grunden till betalningen

Ansökningstider

 • lokaltrafikavgifter för tiden 1.1 – 30.6 – ansökan årligen till civiltjänstcentralen senast 15.7
 • lokaltrafikavgifter för tiden 1.7 – 31.12 – ansökan årligen till civiltjänstcentralen senast 15.1

Civiltjänstcentralen ber tjänstgöringsplatserna fästa uppmärksamhet vid ovan nämnda faktureringstidtabell. Fakturornas relativt små eurobelopp och det stora antalet tjänstgöringsplatser gör att en redovisning halvårsvis är ändamålsenlig.

Granskning av ersättningsgrunderna för lokaltrafikutgifterna

Den som på tjänstgöringsplatsen ansvarar för beviljande av permissionsresor eller utbetalning av dagpenning ska under tjänsteansvar, i samband med att tjänstgöringsplatsen betalar ut dessa ersättningar till civiltjänstgöraren, kontrollera att den faktureringsgrund som civiltjänstgöraren uppgett för sina resor med lokaltrafiken är korrekt. Om ingen bussbiljett, specifikation för resekort eller annat verifikat finns tillgängligt, sker granskningen på basis av tillgängliga uppgifter (i första hand adressuppgifter och uppgift från civiltjänstgöraren själv).

Se video: Så ansöker tjänstgöringsplatsen om ersättning för permissionsresor

Tillbaka ↑

 

3. Ersättning för hälsovårdskostnader

Civiltjänstcentralen kan ersätta tjänstgöringsplatsen för exceptionella och oförutsedda kostnader för ordnandet av civiltjänsten om de kan anses vara oskäliga i förhållande till tjänstgöringsplatsens resurser.

Ur ansökan skall åtminstone följande uppgifter framgå:

   • kopior av betalda fakturor
   • eller annan tillförlitlig utredning över grunderna för kostnaderna
   • utredning för den ersättning som ansöks
   • grunderna för varför ni ansöker om ersättning i enlighet med civiltjänstlagens 57 §, dvs. varför anser ni att de kostnader som uppstått är exceptionella i förhållande till tjänstgöringsplatsens resurser

Ansökan bör göras genast när tjänstgöringsplatsen betalat kostnadsfakturan.

Civiltjänstlagen 57 §

Med stöd av civiltjänstlagen kan man i en del fall ersätta sådana särskilt stora kostnader som uppstått för civiltjänstplatsen i anslutning till en civiltjänstgörare och som tjänstgöringsplatsen inte skäligen kan anses klara av.

Tillbaka ↑