Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Utdrag om brottslig bakgrund

Civiltjänstgörarens chef ska utifrån de arbetsuppgifter som planeras för tjänstgöraren avgöra om det fnns ett behov av att utreda om tjänstgöraren har en brottslig bakgrund. Om man begär ett utdrag om brottslig bakgrund av personer som anställs för motsvarande arbete är det motiverat att även be att få kontrollera civiltjänstgörarens utdrag om brottslig bakgrund. Om arbetsuppgifterna ändras väsentligt kan man även be att få kontrollera en eventuell brottslig bakgrund medan arbetstjänsten pågår.

Utdrag om brottslig bakgrund beställs elektroniskt under utbildningsperioden. Civiltjänstcentralen kontrollerar utdraget för vilka detta krävs i förbindelsen. Civiltjänstcentralen antecknar datum när utdraget har kontrollerats i Sivariweb. Utdraget behöver inte uppvisas på tjänstgöringsplatsen.

Straffregisterutdrag för personer som arbetar med äldre personer från och med 1.1.2024

Lagen om tillsynen över social och hälsovården träder i kraft 1.1.2024. Efter det ska en tjänsteproducent inom social- och hälsovården begära ett straffregisterutdrag för ett anställningsförhållande som överstiger tre månader. då arbetsuppgifterna omfattar permanent och huvudsakligen assistans, stöd eller vård av eller annan omsorg om äldre personer eller annat arbete i personlig kontakt med en äldre person. Registerutdraget kan krävas endast av en arbetsgivare som fungerar som tjänsteproducent inom social- och hälsovårdsbranschen.

Förbindelsen i Sivariweb kommer att uppdateras så att de i fortsättningen går att kräva ett straffregisterutdrag om förutsättningarna för det uppfylls. Civiltjänstcentralen ersätter utdragets kostnader åt civiltjänstgöraren.

Straffregisterutdrag för personer som arbetar med barn

Lagen från den 14.6.2002/504 gällande granskning av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn gäller också för civiltjänstgörare i arbetstjänst.  Tjänstgöringsplatserna granskar inte brottsbakgrunden utan det är Civiltjänstcentralen som sköter om att utdraget om brottsliga bakgrunden kontrolleras före förordnande till arbetstjänst skrivs.

Lagen gäller för arbeten, till vilka hör

 • arbete, som varaktigt och i väsentlig grad, utan förmyndares närvaro, är att uppfostra, undervisa, sköta om eller annars vårda ett minderårigt barn eller
 • annat arbete i personlig växelverkan med minderårig.

Lagen tillämpas således i situationer, var arbetets natur är sådan, att den möjliggör en nära personlig växelverkan med barnet och var barnets förmyndare inte är närvarande.   Tillämpning av lagen förutsätter, att båda villkoren varaktigt och i väsentlig grad uppfylls.

Gällande kravet på väsentlighet, så utövas lagen inte för

 • uppgifter, var arbetarens kontakt med barnen är sporadisk och man kan förutsätta, att det mellan barnet och arbetaren inte uppstår ett personligt eller tillitsfull förhållande, vilket kunde leda till utnyttjande eller lockande till att pröva på narkotika.
 • till exempel läkares mottagning, emedan barnets förmyndare ofta är närvarande; biblioteksarbete, fastän arbetsturerna ibland också skulle vara på barnavdelningen, ett arbete som vaktmästare på en läroanstalt, om det inte till uppgifterna hör att delta i uppfostran, inlärning, skötsel eller annan omsorg av barnen.

Civiltjänstgörarens förman avgör behovet av att granska utdraget om brottslig bakgrund, på basen av de arbetsuppgifter, som planerats för tjänstgöraren.  I fall man begär brottsregisterutdrag av tjänstgörare, som rekryteras till liknande jobb finns det också anledning att be att få granska det av civiltjänstgöraren.  Om arbetsuppgifterna ändras väsentligt, kan man också be att få granska utdraget om brottslig bakgrund under arbetstjänstgöringen.

Förbindelsen kan fyllas i före utdraget om brottslig bakgrund granskats.  Behovet av att granska brottsbakgrunden kryssas för i rutan för detta ändamål i förbindelsen. Civiltjänstcentralen granskar de tjänstgörares utdrag om brottslig bakgrund, vilka har en förbindelse, var det är kryssat för att utdraget behövs.  I fall det finns anmärkningar i utdraget eller utdraget inte kommit före arbetstjänsten börjar, så är Civiltjänstcentralen i kontakt med tjänstgöringsplatsen före arbetstjänsten börjar.

Beställande och betalande av utdraget om brottslig bakgrund (för tjänstgöraren)

Utdrag om brottslig bakgrund beställs elektroniskt under utbildningsperioden. Vid behov kan utdraget också beställas med blanketten för rekvirering av utdrag ur brottsregistret på civiltjänstcentralen. Civiltjänstgöraren visar upp utdraget för civiltjänstcentralen, där det i civiltjänstregistret görs en anteckning om att utdraget visats. Kopia av utraget sparas inte och utdraget behövs inte visas på tjänstgöringsplatsen.

Civiltjänstcentralen ger civiltjänstgöraren ersättning för kostnaderna för skaffandet av utdraget.

Utdraget om brottslig bakgrund beställt under utbildningstiden

 • Betala själv fakturan, som kommer från rättsregistercentralen.  Fakturan kommer till den adress, som finns i befolkningsregistret.
 • Utdrag, beställt under utbildningstiden, betalas tillbaka till dig, i samband med utbetalning av dagpenningen (6 euro).
 • Sköt om att du betalar din faktura i tid.  Civiltjänstcentralen betalar inga förseningsräntor.

Utdrag om brottslig bakgrund beställt efter utbildningsperioden

 • Betala själv fakturan, som kommer från rättsregistercentralen.  Fakturan kommer till den adress, som finns i befolkningsregistret.
 • Skicka nätbankkvitto och ditt kontonummer till Civiltjänstcentralen.
 • Civiltjänstcentralen betalar kostnaden för utdraget på ditt konto (6 euro).
 • Sköt om att du betalar fakturan i tid, Civiltjänstcentralen betalar inga förseningsräntor.