Välj en sida

Utdrag om brottslig bakgrund

Utdrag om brottslig bakgrund

Lagen från den 14.6.2002/504 gällande granskning av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn gäller också för civiltjänstgörare i arbetstjänst.  Tjänstgöringsplatserna granskar inte brottsbakgrunden utan det är Civiltjänstcentralen som sköter om att utdraget om brottsliga bakgrunden kontrolleras före förordnande till arbetstjänst skrivs. 

Lagen gäller för arbeten, till vilka hör

  • arbete, som varaktigt och i väsentlig grad, utan förmyndares närvaro, är att uppfostra, undervisa, sköta om eller annars vårda ett minderårigt barn ELLER
  • annat arbete i personlig växelverkan med minderårig.

Lagen tillämpas således i situationer, var arbetets natur är sådan, att den möjliggör en nära personlig växelverkan med barnet och var barnets förmyndare inte är närvarande.   Tillämpning av lagen förutsätter, att båda villkoren varaktigt och i väsentlig grad uppfylls.

Gällande kravet på väsentlighet, så utövas lagen inte för

  • uppgifter, var arbetarens kontakt med barnen är sporadisk och man kan förutsätta, att det mellan barnet och arbetaren inte uppstår ett personligt eller tillitsfull förhållande, vilket kunde leda till utnyttjande eller lockande till att pröva på narkotika.
  • till exempel läkares mottagning, emedan barnets förmyndare ofta är närvarande; biblioteksarbete, fastän arbetsturerna ibland också skulle vara på barnavdelningen, ett arbete som vaktmästare på en läroanstalt, om det inte till uppgifterna hör att delta i uppfostran, inlärning, skötsel eller annan omsorg av barnen.

Civiltjänstgörarens förman avgör behovet av att granska utdraget om brottslig bakgrund, på basen av de arbetsuppgifter, som planerats för tjänstgöraren.  I fall man begär brottsregisterutdrag av tjänstgörare, som rekryteras till liknande jobb finns det också anledning att be att få granska det av civiltjänstgöraren.  Om arbetsuppgifterna ändras väsentligt, kan man också be att få granska utdraget om brottslig bakgrund under arbetstjänstgöringen. 

Förbindelsen kan fyllas i före utdraget om brottslig bakgrund granskats.  Behovet av att granska brottsbakgrunden kryssas för i rutan för detta ändamål på förbindelsen. Civiltjänstcentralen granskar de tjänstgörares utdrag om brottslig bakgrund, vilka har en förbindelse, var det är kryssat för att utdraget behövs.  I fall det finns anmärkningar i utdraget eller utdraget inte kommit före arbetstjänsten börjar, så är Civiltjänstcentralen i kontakt med tjänstgöringsplatsen före arbetstjänsten börjar.  

 Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (2013)

Beställande och betalande av utdraget om brottslig bakgrund (för tjänstgöraren)

Utdraget om brottslig bakgrund beställs under utbildningsperioden med blankett, vilken tjänstgöraren själv skriver under.  Utdraget skickas till Civiltjänstcentralen endast till påseende, varefter det omedelbart återlämnas till tjänstgöraren.  Det tas inte kopior på utdraget för tjänstgörarens dokument och det behöver inte heller uppvisas på tjänstgöringsplatsen.

Utdraget om brottslig bakgrund beställt under utbildningstiden

–        Betala själv fakturan, som kommer från rättsregistercentralen.  Fakturan kommer till den adress, som finns    

         i befolkningsregistret.

–        Utdrag, beställt under utbildningstiden, betalas tillbaka till dig, i samband med utbetalning av dagpenningen

         (12 euro).

–        Sköt om att du betalar din faktura i tid.  Civiltjänstcentralen betalar inga förseningsräntor.

Utdrag om brottslig bakgrund beställt efter utbildningsperioden

–        Betala själv fakturan, som kommer från rättsregistercentralen.  Fakturan kommer till den adress, som finns  

         i befolkningsregistret.

–        Skicka nätbankkvitto och ditt kontonummer till Civiltjänstcentralen.

–        Civiltjänstcentralen betalar kostnaden för utdraget på ditt konto (12 euro).

–        Sköt om att du betalar fakturan i tid, Civiltjänstcentralen betalar inga förseningsräntor.