Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstgörarens arbetstid och fritid

Arbetstid

 • Civiltjänstgöraren ska iaktta den arbetstid som bestämts för tjänstgöraren inom ramen för tjänstgöringsplatsens allmänna arbetstid.
 • Avsikten är att jämställa tjänstgörarens arbetstid med sådana arbetstagare på civiltjänstgöringsplatsen som utför samma eller motsvarande arbete.
 • Den ordinarie arbetstiden ska dock vara minst 36 och högst 40 timmar per vecka. Den föreskrivna arbetstiden per vecka hindrar dock inte från att arbetstiden utjämnas under överenskomna utjämningsperioder, så arbetstiden kan till exempel arrangeras periodvis.
 • På civiltjänstgöraren tillämpas inte det tjänste- eller arbetskollektivavtal som gäller arbetet i fråga.
 • Civiltjänstgöraren har dock rätt till motsvarande ledigheter på så kallade söckenhelger som de övriga arbetstagarna på civiltjänstgöringsplatsen.
 • Om civiltjänstgöraren förordnas till övertidsarbete som överstiger 40 timmar per vecka, ska tjänstgöraren så fort som möjligt få det utförda övertidsarbetet ersatt med en lika lång fritid.
 • Den jourtid under vilken civiltjänstgöraren t.ex. förpliktas att uppehålla sig på sin inkvarteringsplats för att vid behov kunna kallas till arbete räknas som arbetstid, så att två timmar jour motsvarar en timme arbete. Vilken tid på dygnet eller vilken veckodag arbetet, övertidsarbetet eller jouren har utförts saknar betydelse.
 • Restiden under kommenderingsresor räknas som arbetstid.
 • I arbetstiden räknas inte den tid som reserverats för måltider
 • I arbetstiden räknas inte den tid som går åt till de dagliga resorna mellan inkvarteringsstället och tjänstgöringsplatsen. Arbetsresans längd ska dock vara skälig.

Fritid

 • Ersättningar i fritid får inte sparas in för att kunna tas ut först i slutet av tjänstgöringstiden.
 • Civiltjänstgöraren har rätt till en tillräcklig fritid som behövs för vila och rekreation.
 • Övrig tid än den som fastställts som civiltjänstgörarens tjänstgöringstid, dvs. 36–40 timmar per vecka, är tjänstgörarens fritid.
 • Civiltjänstgörarens ordinarie veckoledighet fastställs i allmänhet på samma sätt som i fråga om de anställda på tjänstgöringsplatsen som utför motsvarande uppgifter.
 • Yrke, näring, förvärvsarbete eller studier som civiltjänstgöraren eventuellt utövar under sin fritid får inte hindra tjänstgöraren från att fullgöra sin civiltjänstplikt.

Annat

 • På det arbete som civiltjänstgöraren utför tillämpas arbetarskyddslagen.
 • På civiltjänst tillämpas lagen om företagshälsovård, om inte annat föreskrivs i civiltjänstlagen.
 • Civiltjänstgöraren får inte utföra arbete mot lön eller arvode på sin tjänstgöringsplats.