Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Läget i Ukraina väcker många känslor och frågor.

Civiltjänstcentralen har fått ett stort antal frågor om civiltjänstgörarens ställning i fall Finland skulle bli utsatt för ett anfallskrig. Nedan behandlas frågor som gäller kompletterande tjänstgöring, hur man ansöker till civiltjänst och speciellt frågor som berör dem som har blivit befriade från tjänstgöring under fredstid.

Det viktigaste är att komma ihåg att ingenting just nu hotar Finland. Vi har fred och allting i vårt samhälle fungerar. Internationella lösningar söks för kriget i Ukraina.

Finland har förberett för exceptionella situationer, inkusive militära hot, med en omfattande lagstiftning.

Såväl i civiltjänstlagen som i värnpliktslagen finns bestämmelser som gäller extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering. I civiltjänstlagen hittas bestämmelserna i kap.9 (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071446#L9).

En civiltjänstgörare är en värnpliktig som valt att utföra sin tjänstgöring som civiltjänst i 347 dygn på grund av sin övertygelse. En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Den kompletterande tjänstgöringens utbildningstid är 5 dagar.

En civiltjänstgörare är en person som utför sin civiltjänst just nu. En civiltjänstgörare som har fullgjort sin tjänstgöring ingår i civilreserven tills hen fyller 50 år och i tilläggscivilreserven tills hen fyller 60 år. Till tilläggscivilreserven hör också de personer som sökt till civiltjänst och de som bilvit befriade på grund av hälsoskäl för en viss tid eller helt befriade under fredstid.

Republikens president kan vid allvarliga störningstillstånd under normala förhållanden eller vid undantagsförhållanden på framställning av statsrådet besluta att civiltjänstcentralen kan förordna civiltjänstgörare som hör till civilreserven till extra tjänstgöring för att komplettera civiltjänstgörarnas krisberedskap för uppgifter av civil karaktär.

En civiltjänstgörares uppgifter vid mobilisering kan vara dylika uppgifter som de under normala förhållanden till exempel inom kommun eller statlig myndighet. Den enskilda tjänstgörarens roll skulle fastställas efter behov.

Civiltjänstgörare förordnas inte till tjänstgöring av försvarsmakten.

En civiltjänstgörare som av hälsoskäl befriats från fullgörandet av tjänstgöring under fredstid kan under allmän mobilisering förordnas till en ny hälsogranskning.

Civiltjänstgörare som är yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården utför automatiskt uppgifter inom hälso- och sjukvården. Andra arbetsgivare kan också reservera sina arbetstagare för eget bruk under undantagsförhållanden (VAP-reservering).

I praktiken skulle Civiltjänstcentralen samordna civiltjänstgörare efter behov till uppgifter av civilkaraktär.

Alla finländare är skyldiga att försvara landet men det är skäl att beakta att också vid undantagstillstånd är uppgifterna av civilkaraktär och leds inte av försvarsmakten.

En värnpliktig som är befriad från tjänstgöring under fredstid (tjänsteduglighetsklass C) kan ansöka om förflyttning till kompletterande tjänstgöring. Civiltjänstcentralen förordnar dock inte till tjänstgöring utan ompröving av tjänstedugligheten. Tilläggsuppgifter om kompletterande tjänstgöring hittas på Civiltjänstcentralens webbsida https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/kompletterande-tjanstgoring/