Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regeringen lämnade ett lagförslag om tekniska ändringar i civiltjänstlagen till riksdagen vid statsrådets sammanträde den 21 september 2023.

I förslaget föreslås det att civiltjänstlagen uppdateras så att den motsvarar den nya anordnarstrukturen och organiseringsansvaret enligt social- och hälsovårdsreformen samt familjeledighetsreformen.

Enligt förslaget fogas välfärdsområden till förteckningen över civiltjänstgöringsplatser. Ändringen föreslås för att civiltjänsten fortfarande ska kunna fullgöras inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Dessutom görs terminologiska ändringar i samband med familjeledighetsreformen samt fogas placeringen av ett adoptivbarn som grund för civiltjänstgörarens föräldraledighet på motsvarande sätt som i familjeledighetsreformen. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.