Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluspaikat

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille koronan tartuntariskiä. Tartuntatautilain määräaikainen muutos sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevista koronarokotuksista on tullut voimaan 1.1.2022.

Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski koronavirukselle, saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, jolla on rokotuksen tai aikaisemmin sairastetun taudin antama suoja koronaa vastaan.

Jos sote-alalla työskentelevä ei täytä näitä edellytyksiä, tulee työnantajan ensisijaisesti tarjota muuta sopivaa työtä.

Siviilipalvelusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävissä suorittava siviilipalvelusvelvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa palveluspaikkaan. Siviilipalvelukseen sovelletaan kuitenkin työturvallisuuslakia, jonka mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluspaikka saa vaatia velvolliselta rokotusten toteennäyttämistä vastaavasti kuin muulta henkilökunnalta. Jos rokotussuojaa ei ole, ensisijainen vaihtoehto on muiden työtehtävien kartoittaminen samassa palveluspaikassa. Palvelus voidaan keskeyttää vasta, jos muita tehtäviä ei todellisuudessa ole osoitettavissa. Velvollinen voi tällöin etsiä uutta palveluspaikkaa tai hakea lykkäystä palveluksen suorittamiseen.

Velvollisen soveltuvuuteen palvelustehtäviin pyydetään kiinnittämään huomiota, erityisesti tehtäessä uusia palvelussitoumuksia.

Lisätiedot THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset

2) Muut palveluspaikat

Siviilipalveluspaikalla ei ole oikeutta selvittää siviilipalvelusvelvollisen rokotussuojaa. Siviilipalvelusvelvollista ei voi velvoittaa koronarokotetiedosta kertomiseen. Myöskään Siviilipalveluskeskus ei saa kysyä velvollisen rokotustietoja.

Todistus saadusta koronarokotteesta on terveystieto, jota saa käsitellä vain palveluspaikan velvolliselle osoittama terveydenhuollon yksikkö. Kaikkien siviilipalvelusvelvollisten palveluskelpoisuus on tarkastettu ennen työpalveluksen alkua ja velvollisten terveystiedot on toimitettu palveluspaikan ilmoittamaan terveydenhuoltoyksikköön.

Siviilipalvelusvelvollisen tulee noudattaa palveluspaikan antamia turvallisuusohjeita mm. maskien käytöstä. Jos herää epäilys, ettei velvollisella ole hänelle osoitetuissa palvelustehtävissä toivottua rokotussuojaa, hänelle voidaan osoittaa muita palvelustehtäviä. Kuntaorganisaatiossa velvollisen voi osoittaa palvelukseen toiseen kunnan yksikköön. Velvollinen voi myös etsiä uutta palveluspaikkaa tai hakea lykkäystä palveluksen suorittamiseen.