Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sivariweb civiltjänstregistret

Civiltjänstregistret (Sivariweb)

Verkställandet av civiltjänsten, övervakningen av civiltjänstgörarna och placeringen av dem under undantagsförhållanden förutsätter registrering av civiltjänstgörarnas personuppgifter. Civiltjänstregistret är ett personregister över civiltjänstgörare. Registret upprätthålls av civiltjänstcentralen och civiltjänstgöringsplatserna. Utöver det elektroniska registret omfattar personregistret dessutom manuella handlingar så som ansökningar om civiltjänst och handlingar som rör civiltjänstgörarnas hälsotillstånd.

Vid förflyttning från utbildningsperioden till arbetstjänst antecknar centralen det datum då straffregisterutdrag kontrollerats (gäller tjänstgörare som arbetar med barn och ungdomar).

Civiltjänstgöringsplatserna är skyldiga att upprätthålla civiltjänstgörarnas personuppgifter. Upprätthållandet och uppdateringen av uppgifterna sker huvudsakligen med hjälp av Sivariweb.

Civiltjänstregistrets informationsskyddsreferat

 

Användningen av registret omfattar bland annat följande åtgärder:

 • upprätthållandet av tjänstgöringsplatsens uppgifter; användaruppgifter och arbetsplatser
 • förbindelse med den nya tjänstgöraren
 • godkännande av tjänstgörarens permissioner och anteckning av frånvaro
 • beräkning av dagpenning och kontroll av dagpenningens storlek
 • uppföljning av hemförlovningsdagen och hemförlovningsanteckning då tjänstgöraren hemförlovas efter fullgjord tjänstgöring
 • ersättningsansökningar för bland annat inkvarteringskostnader

Civiltjänstregistret påminner om de flesta händelserna t.ex. om tjänstgöraren har gjort en ny permissionsansökan via Omasivari eller när tjänstgörarens hemförlovningsdag närmar sig.

 

Följande uppgifter hittas i Sivariweb:

 • den preliminära hemförlovningsdagen
 • hållna permissionsdagar
 • lista över förhöjning av dagpenningen (Huvudmeny -> ’Listningar’ -> ’Lista över förhöjning av dagpenningen’), Excel-tabell
 • lista över utbetalning av dagpenning för en viss tid (Huvudmeny -> ’Listningar’ -> ’lista för utbetalning av dagpenningen’), Excel-tabell

Civiltjänstgöringsplatsen antecknar följande uppgifter i registret:

 • permissioner (PP och DP), sjukpermission (SL) och faderskapsledigheter (FL).
 • dagar som förlänger tjänstgöringen (personlig orsakspermission POP, dygn av olovlig frånvaro) Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål anteckna personliga orsakspermissioner i civiltjänstregistret. Från registret överförs uppgift om personlig orsakspermission som överstiger 15 dagar automatiskt till FPA och civiltjänstcentralen.
 • hemförlovning efter fullgjord tjänstgöring. Intyg över fullgjord civiltjänstgöring skrivs ut, undertecknas och ges till tjänstgöraren. Intyget är ett viktigt dokument som tjänstgöraren behöver t.ex när hen ansöker om pass. Anteckningen kan vid behov göras några dagar före eller några dagar efter den egentliga hemförlovningsdagen. På begäran kan tjänstgöringsplatsen också skriva ett tjänstgöringsintyg, i vilket framgår bland annat arbetsuppgifter och arbetstider.

Den som hemförlovas efter fullgjord tjänstgöring ska bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd i Omasivari. Hälsotillståndet ska bestyrkas även om det inte görs någon hemförlovningsgranskning. Denna uppgift har betydelse vid behandling av eventuellt ersättningsärende enligt lagen om olycksfall i militärtjänst.

Under utbildningsperioden genomgår alla tjänstgörare en hälsoundersökning där personens tjänsteduglighet definieras. Om det under tjänstgöringen uppstår förändringar i tjänstgörarens hälsotillstånd ska tjänstgöringsplatsen hänvisa tjänstgöraren till en läkare för att kontrollera tjänstedugligheten. Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om att tjänstgöringen avbryts på grund av hälsoskäl. Se anvisning ”tjänstgöringsplatsen hemförlovar”

 • om civiltjänstgöraren hemförlovas innan tjänstgöringstiden löper ut (t.ex. på grund av läkarutlåtande eller anstånd) upprätthåller tjänstgöringsplatsen registret så länge tills Civiltjänstcentralen meddelar civiltjänstgörarens sista tjänstgöringsdag.

 

Att uppdatera tjänstgöringsplatsens kontaktuppgifter, att lägga till en ny arbetsplats och att uppdatera arbetsplatsannonsen i Sivariweb

Tjänstgöringsplatsen uppdaterar sina kontaktuppgifter och sina arbetsplatsers uppgifter i Sivariweb. En stängd arbetsplats kan uppdateras och öppnas på nytt. Arbetstjänstplatsernas uppgifter publiceras i Sivariwebpublic -tjänsten som är tillgänlig för alla. Du kan granska din annons via denhär länken. Observera att arbetsjänstplatsen inte går att hitta bland de lediga tjänstgöringsplatserna om annonsen inte vid söktillfället är i kraft. Länken till arbetsplatsen kan kopieras och delas som sådan på t.ex. Facebook eller via e-post. 

Elektroniska dokument

Du hittar avtal, förbindelser och förordnan till arbetstjänst i Sivariweb. I fältet ”Meddelande” på Sivariwebs framsida kommer ett meddelande t.ex. när förbindelsen är godkänd av Civiltjänstcentralen eller när förordnan till arbetstjänst är behandlad (”Uusi tuloste”).

Användarrätt

Civiltjänstcentralen beviljar, den person som civiltjänstgöringsplatsen har namngivit i sin ansökan, ansvarspersons användarrättigheter i civiltjänstregistret. Ansvarspersonen ger användarrättigheter till andra personer som sköter civiltjänstärenden på tjänstgöringsplatsen.

Tjänstgöringsplatserna uppdaterar själva sina kontaktuppgifter i registret. Alla användare är skyldiga att själva uppdatera sina kontaktuppgifter.

 

Ansvarsperson

 • Ger användarrätt åt en ansvarsperson eller en kontaktperson.
 • Upprätthåller både tjänstgöringsplatsens uppgifter och användaruppgifter.
 • Avslutar vid behov en persons användarrätt.

 

Kontaktperson

 • Kan hantera de arbetsplatser som hen har tilldelats och de tjänstgörares uppgifter som tjänstgör på arbetsplatsen.
 • Uppdaterar själv sina egna kontaktuppgifter.
 • Kontaktpersonen kan ges rätt att skriva under förbindelsen för de arbetsplatser hen har tilldelats.

 

Att logga in i det elektoniska civiltjäntregistret – Sivariweb

Adressen till inloggningssidan är https://vipa.mol.fi/sivariweb/pages/login.xhtml. Man loggar in i registret med hjälp av Suomi.fi-identifieringen. Identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

 •  Tag kontakt med ansvarspersonen i Sivariweb om du som kontaktperson inte ser de uppgifter du behöver i Sivariweb. Ansvarspersonen kontrollera att dina rättigheter är uppdaterade.
 • Om du har problem med användningen av Sivariweb eller med inloggningen skicka e-post till vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi.
 • Meddela den nya ansvarspersonens uppgifter till civiltjänstcentralen (vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi) om den i registret angivna ansvarspersonen inte längre jobbar på tjänstgöringsplatsen och inte har gett användarrätt åt en ny ansvarsperson.

För att påskynda processen ska du alltid ange avtalsnumret.

 

 

Civiltjänstgöringsintyg

Civiltjänstgöringsintyget är ett bevis på att civiltjänstgöraren fullgjort sin tjänstgöring. Under tjänstgöringstiden fungerar intyget som personkort, t.ex. för beviljande av beväringsrabatter. På civiltjänstgöringsintyget ska det finnas ett foto av tjänstgöraren.

Civiltjänstgöringsintyget är elektroniskt och används via Omasivari. Civiltjänstgöraren laddar sitt foto via Omasivari i början av utbildningsperioden. Civiltjänstgöringsintyget är tillgängligt under utbildningsperioden och under arbetstjänstperioden när Civiltjänstcentralen har godkänt tjänstgörarens bild. Tjänstgörings- och hemförlovningsuppgifterna överförs från Sivariweb till intyget.

Civiltjänstgörarens uppgifter får endast överlåtas inom civiltjänstorganisationen

 • till civiltjänstgöraren själv
 • med tjänstgörarens skriftliga samtycke till andra
 • till andra myndigheter enligt lagen
 • enligt ansökan, med Civiltjänstcentralens lov av en speciell anledning t.ex. för forskningsändamål. Om civiltjänstcentralen eller tjänstgöringsplatsen vägrar ge ut uppgifter bör ett skriftligt beslut om detta ges med rätt att söka ändring.