Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sivariweb civiltjänstregistret

Civiltjänstregistret och civiltjänstgörarens personhandlingar

1. Civiltjänstregistret (Sivariweb)

Verkställigheten av civiltjänsten, övervakningen av civiltjänstgörarna och placeringen av dem under undantagsförhållanden förutsätter registrering av civiltjänstgörarnas personuppgifter. Civiltjänstregistret är ett personregister över civiltjänstgörare. Registret upprätthålls av civiltjänstcentralen och civiltjänstgöringsinrättningarna. Utöver det elektroniska adb-baserade registret omfattar personregistret dessutom manuella handlingar, t.ex. ansökningar om civiltjänst, handlingar som rör civiltjänstgörarnas hälsotillstånd samt ansökningar om uppskov med eller befrielse från civiltjänstgöringen.

Civiltjänstgöringsplatserna är skyldiga att upprätthålla civiltjänstgörarnas personuppgifter. Upprätthållandet och uppdateringen av uppgifterna sker huvudsakligen med hjälp av ett elektroniskt register över civiltjänstgörare (Sivariweb).

Civiltjänstcentralen beviljar, den ansvariga person som civiltjänstgöringsplatsen har namngivit i sin ansökan, användarrättigheter i civiltjänstregistret. Denne kan i sin tur ge användarrättigheter till sådana andra personer som sköter civiltjänstärenden på tjänstgöringsplatsen. Ansvarspersonen får ett beslut om rätten att använda civiltjänstregistret Sivariweb. Tjänstgöringsplatsens andra användare får koderna av platsens ansvarsperson. Tjänstgöringsplatsernas kontaktuppgifter uppdateras av tjänstgöringsplatserna.

Om du har glömt ditt lösenord får du ett nytt lösenorde från Sivariweb genom att trycka på ’Glömt lösenordet’.

Om du har problem med inloggningen skicka e-post till Susanna Ollas (susanna.ollas(at)ely-keskus.fi). Medela då  tjänstgöringsplatsens avtalsnummer.

Civiltjänstgöringsplatsen antecknar följande uppgifter i registret:

 • hemförlovning efter fullgjord tjänstgöring (intyg över fullgjord civiltjänstgöring skrivs ut och ges till tjänstgöraren)
 • permissioner (personlig permission (HL), duglighetspermission (KL), personlig orsakspermission (HSL), dagar av sjukpermission och faderskapsledigheter (IV) •
 • dagar som förlänger tjänstgöringen (personlig orsakspermission, dygn av olovlig frånvaro)
 • om civiltjänstgöraren hemförlovas innan tjänstgöringstiden löper ut (t.ex. på grund av läkarutlåtande eller anstånd) upprätthålls registret så länge civiltjänstcentralen meddelar civiltjänstgörarens sista tjänstgöringsdag.

Civiltjänstgörarens personhandlingar, läkarundersökningskort med bilagor, ska förvaras i ett låst utrymme, och de ska behandlas med aksamhet och konfidentiellt. Mallen av läkarundersökningskortet finns som bilaga 1. Handlingarna utgör en del av civiltjänstregistret. När civiltjänstgöraren byter tjänstgöringsplats ska personhandlingarna sändas till den nya tjänstgöringsplatsen. Civiltjänstcentralen skickar uppgift om ny tjänstgöringsplats till tjänstgöringsplatsen. Den gamla tjänstgöringsplatsen skickar tjänstgörarens personhandlingar till den nya tjänstgöringsplatsen.

Vid förflyttning från utbildningsperioden till arbetstjänst antecknar centralen det datum då straffregisterutdrag kontrollerats (gäller tjänstgörare som arbetar med barn och ungdomar).

Omedelbart efter att civiltjänstgöraren har hemförlovats, sänds hans personhandlingar till civiltjänstcentralen.

Följande uppgifter hittas i Sivariweb

 • den preliminära hemförlovningsdagen
 • hållna permissionsdagar
 • lista över förhöjning av dagpenningen (Listningar -> Lista över förhöjning av dagpenningen), Excel-tabell
 • lista över utbetlaninga av dagpenning för en viss tid (Listningar -> lista för utbetalning av dagpenningen), Exel-tabell

Civiltjänstregistrets informationsskyddsreferat

 

2. Ifyllande av läkarundersökningskortet

Anteckningar på civiltjänstgörarens läkarundersökningskort görs i första hand av den läkare som tjänstgöringsplatsen anvisat tjänstgöraren. Då civiltjänsten inleds ska civiltjänstgöraren bekräfta uppgifterna om sitt hälsotillstånd på läkarundersökningskortet. Också den som hemförlovas efter fullgjord tjänstgöring ska med sin namnteckning bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd. Namnteckning ska begäras även om det inte görs någon hemförlovningsgranskning. Denna uppgift har betydelse vid behandling av eventuellt ersättningsärende enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. Kuvertet får öppnas endast i civiltjänstgörarens närvaro och endast för ovan nämnda bestyrkande av hälsotillståndet.

Civiltjänstcentralen skickar civiltjänstgörarens läkarundersökningskort i ett förseglat kuvert till den hälsovårdsenhet som behandlar civiltjänstgöraren. Kuvertet får endast öppnas i tjänstgörarens närvaro eller för att fastställa ovannämnda hälsotillstånd på hälsovårdsenheten.

 

3 Civiltjänstgöringsintyg

Civiltjänstgöringsintyget är ett bevis på att civiltjänstgöraren fullgjort sin tjänstgöring. Under tjänstgöringstiden fungerar intyget som personkort, t.ex. för beviljande av beväringsrabatter. På civiltjänstgöringsintyget ska det finnas ett foto av tjänstgöraren.

Från och med augusti 2020 har ”det lilla gula kortet” ersatts av ett elektroniskt civiltjänstgöringsintyg. Civiltjänstgöraren laddar sitt foto via Omasivari i början av utbildningperioden. När Civiltjänstcentralen har godkänt fotot är civiltjänstgöringsintyget tillgängligt under utbildningsperioden och under arbetstjänstperioden. Civiltjänstgöraren använder det elektroniska civiltjänstgöringsintyget via Omasivari-tjänsten. Tjänstgörings- och hemförlovningsuppgifterna överförs från sivariweb till intyget. Intyget uppdateras när hemförlovningen görs i sivariweb och intygets giltighet upphör vid angiven tidpunkt. Om tjänstgöraren beviljas uppskov eller om tjänstgöringen avbryts av annan orsak sköter civiltjänstcentralen anteckningen i sivariweb så att intygets giltighet upphör. På begäran kan tjänstgöringsplatsen också skriva ett tjänstgöringsintyg, i vilket framgår bl.a. arbetsuppgifter och arbetstider. I första hand är syftet med det elektroniska civiltjänstgöringsintyget att visa att tjänstgöraren har rätt till rabatter och förmåner under tjänstgöringstiden t.ex. i tåg.

AnvändarID till Sivariweb, tjänstgörarens personhandlingar och resebiljetter bör förvaras inlåsta. Civiltjänstgörarens uppgifter får endast överlåtas inom civiltjänstorganisationen

 • till civiltjänstgöraren själv
 • med tjänstgörarens skriftliga samtycke till andra
 • till andra myndigheter enligt lagen
 • enligt ansökan, med Civiltjänstcentralens lov av en speciell anledning t.ex. för forskningsändamål. Om civiltjänstcentralen eller tjänstgöringsplatsen vägrar ge ut uppgifter bör ett skriftligt beslut om detta ges med rätt att söka ändring.

TEM: Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ss. 36 -37