Välj en sida

En civiltjänstgörare i arbetstjänst

En civiltjänstgörare i arbetstjänst

Arbetstjänsten, vilken hör till civiltjänsten utförs huvudsakligen i statens, kommunens, kommunförbundens eller statskyrkornas (m.a.o. ev.lut. eller ortod.) tjänst.  Dessutom kan ett privaträttsligt samfund eller en stiftelse godkännas som tjänstgöringsplats.  Detta förutsätter dock att samfundets verksamhet är allmännyttig.  Om ni vill få ert samfund godkänt som tjänstgöringsplats, ta då kontakt med civiltjänstcentralen i Lappträsk, tel. 0295 0295 00, för att få vidare uppgifter, och bekanta er dessutom med dessa sidor för att få direktiv och anvisningar.

Civiltjänstgöraren får inte under tjänstgöringstiden vara i arbets- eller tjänsteförhållande med sin tjänstgöringsplats.  Han/hon får inte heller utföra arbete mot ersättning åt tjänstgöringsplatsen  ytterom sin arbetstjänst.  Tjänstgöringsplatsen får inte betala lön, arvode eller annan ersättning åt civiltjänstgöraren för utförda civiltjänstuppgifter eller arbetsuppgifter under tjänstgöringstiden.  Civiltjänstgöraren kan vara studerande i läroanstalt, var han utför sin arbetstjänst, men han får dock inte gynna sina studier under civiltjänstgöringstiden. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för övervakningen av detta.