Välj en sida

Att bli en tjanstgöringsplats

Civiltjänstgöringsplats kan vara civiltjänstcentralen själv eller av centralen godkända tjänstgöringsplatser:

• en statlig myndighet eller ett statligt affärsverk, en självständig statlig inrättning med offentligrättslig karaktär eller en offentligrättslig förening.

• en kommunal myndighet

• ett religionssamfund som avses i 2 § i religionsfrihetslagen (453/2003) eller dess församling.

• en privaträttslig sammanslutning, förening eller stiftelse som bedriver allmännyttig verksamhet.

Direktiv för offentligrättslig inrättning (statliga ämbetsverk, kommuner, stiftelser)

Direktiv för privaträttslig sammanslutning (föreningar, stiftelser)