HÄLSOVÅRDEN

Hälsokliniken

På centralens hälsoklinik jobbar två hälsovårdare en läkare. Hälsoklinikens service produceras av Mehiläinen.

Under utbildningsperiodens tre första veckor utförs en hälsoundersökning, varvid tjänstgörarens tjänsteduglighet granskas. Hälsogranskningen är obligatorisk och till den hör besök på såväl hälsovårdarnas som läkarens mottagning.

På hälsokliniken är det sjukmottagning på vardagar kl. 8.00 - 9.00 och kl. 12.00 - 12.30, övriga tider med tidsbeställning. Läkaren är på plats enligt överenskommelse. Medicineringen för grundsjukdomar (t.ex. astma) är gratis under utbildningsperioden. Det beviljas också sjukpermission vid behov.

Vid behov skriver klinikens läkare en remiss till tjänstgörarens eget sjukvårdsdistrikts specialläkare

Sjuk på fritid

Om tjänstgöraren blir sjuk under en permission eller under veckoslutet skall han/hon söka sig till kommunal hälsovård. Kostnaderna för undersökningar och vård av sjukdomen kan ersättas retroaktivt. Betalda kvitton från besök vid hälsovårdscentral förs till förvaltningen.

Uppskov elle befrielse av hälsoskäl

Uppskov eller befrielse p.g.a. hälsoskäl (E- eller C-klass) anhålles av civiltjänstcentralens förvaltning med egen fritt formulerad ansökan och läkarens B-utlåtande som bilaga.

Socialkuratorn hjälper

På utbildningscentralen arbetar också en socialkurator. Tjänstgöraren kan vända sig till kuratorn då olika slags problem dyker upp, t.ex. då det är frågan om ekonomiska problem eller bekymmer i sociala förhållanden. Såväl kuratorn som hälsovårdarna använder Time-out-tjänsten som arbetsredskap, vilket betyder att tjänstgöraren kan få hjälp med svåra saker av den egna kommunens sakkunniga. Ifall tjänstgöringen avbryts, görs en remiss för under 25-åringar till hemkommunens uppsökande ungdomsarbete.