Arbets- och kommenderingsresor samt kost- och inkvarteringspenning

1. Dagliga arbetsresor och kommenderingsresor

Ersättning för civiltjänstgörares fria resor betalas av arbets- och näringsministeriets anslag. Däremot svarar tjänstgöringsplatsen för kostnader som orsakas av kommenderingsresor som den förordnat, samt för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat. För dessa resor får inte arbets- och näringsministeriets färdbiljettsblanketter som är avsedda för fria permissionsresor eller biljetter som köps hos VR:s webbshop användas.

Civiltjänstgöraren ska lämna civiltjänstgöringsplatsen en behövlig utredning om kostnaderna för arbetsresor mellan den inkvartering som civiltjänstgöringsplatsen anvisat och tjänstgöringsplatsen.

Resekostnaderna ersätts enligt de kostnader som orsakas av det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet. Resans längd mäts enligt den kortaste rutt som allmänna kommunikationsmedel använder.

Om arbetsresan företas på en sträcka som helt saknar allmänna kommunikationsmedel eller där restiden på grund av olämpliga tidtabeller skulle bli oskäligt lång, ersätts civiltjänstgöraren för kostnader för användning av egen bil. Väntetiden mellan olika delsträckor ska då vara minst 2 timmar. Ersättning betalas för den del av sträckan som saknar allmänna kommunikationsmedel till närmaste station för allmänna kommunikationsmedel. Som ersättning betalas i ett sådant fall minst kostnader för användning av det kalkylmässigt mest förmånliga allmänna kommunikationsmedlet och, på basis av en utredning som civiltjänstgöraren lämnat, högst kostnader som uppstått för civiltjänstgöraren för användning av egen bil på sträckan.

Med kommenderingsresa avses resor som motsvarar arbets- och tjänsteresor. På kommenderingsresor tillämpas dock inte statens resereglemente. Om kommenderingsresan förutsätter övernattning, ska tjänstgöringsplatsen betala inkvarteringspenning till civiltjänstgöraren. En sovplatsbiljett kan köpas för en kommenderingsresa, om resan i dess helhet blir förmånligare för staten om sovplatsbiljett används i stället för annan typ av inkvartering, närmast på hotell. Kostnaderna för kommenderingsresor för dem som fullgör Civiltjänstcentralens utbildningsperiod betalas av arbets- och näringsministeriets anslag.

2. Kostpenning

Om civiltjänstgöringsplatsen inte ordnar måltider, ska den betala kostpenning till civiltjänstgöraren. En tabell över kostpenning:

MorgonmålKvällsmål LunchMiddagMatpenning
xxxx0,00e
-xxx2,50e
x-xx2,50e
--xx4,00e
xxx-4,50e
xx-x4,50e
x-x-6,00e
x--x6,00e
-xx-6,00e
-x-x6,00e
---x7,50e
--x-7,50e
xx--10,00e
-x--12,00e
x---12,00e
----13,50e

 

Civiltjänstgöraren kan på ansökan få kostpenning under inrycknings-, hemförlovnings- och hemvårdsresor samt vid byte av tjänstgöringsplats, om resan är mycket lång och andra måltidsarrangemang inte vidtagits. Ansökan ska lämnas in hos tjänstgöringsplatsen åtföljd av en redogörelse för resans tidtabell och rutt. Under kommenderingsresor svarar tjänstgöringsplatsen för måltidsarrangemang och kostpenning. Vid förflyttning till annan tjänstgöringsplats är det i första hand den tjänstgöringsplats från vilken förflyttningen sker som betalar och som också ger civiltjänstgöraren en färdbiljett som berättigar till fri resa till den nya tjänstgöringsplatsen.

Under resor i Finland är kostpenningen 7,50 euro, om resan varat 6–8 timmar. Om resan varat 8–24 timmar är kostpenningen 13,50 euro. Om restiden, räknat från tidpunkten för resans början, överstiger ett helt dygn med 2–8 timmar, betalas ytterligare 6,50 euro i kostpenning. Under utlandsresor som överstiger 8 timmar är kostpenningen 28,00 euro för varje dygn, räknat från tidpunkten för resans början. Om restiden överstiger ett dygn med 2–8 timmar, betalas ytterligare 15,00 euro. Kostpenningens belopp baserar sig på 5 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007).

Kostpenning betalas inte för tjänstgöringsdagar då civiltjänstgöraren är på permission eller veckoledighet utanför den inkvartering som civiltjänstgöringsplatsen anvisat.

3. Inkvarteringspenning under kommenderingsresa

Om civiltjänstgöringsplatsen inte har ordnat inkvartering för civiltjänstgöraren under kommenderingsresa, betalas inkvarteringspenning till civiltjänstgöraren. Om det i en kommenderingsresa ingår en sammanhängande tid på minst fyra timmar som inte använts till resande och som infaller mellan klockan 21.00 och 6.00, får civiltjänstgöraren inkvarteringspenning för varje dygn som går åt till kommenderingsresan. Inkvarteringspenningen är 55,00 euro under kommenderingsresor i Finland och 100,00 euro i utlandet. Inkvarteringspenningens belopp baserar sig på 6 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten.