SOCIALSKYDD OCH FÖRMÅNER

På civiltjänstcentralen arbetar en socialkurator, som ger rådgivning i frågor angående socialskyddet under din civiltjänstgöringstid. Du får också information om ditt socialskydd från FPA:s lokalbyråer och din kommuns socialmyndigheter.

Stöd, som betalas som militärunderstöd

Militärunderstöd betalas på samma grunder som beväringsunderstöd. Både tjänstgöraren och hans anhöriga kan få understödet. Understödet anhåller man om hos FPA. Om tjänstgöraren bor utomlands, så kan han söka understöd hos FPA i tjänstgöringskommunen.

Ändamålet med understödet är att trygga utkomsten för de anhöriga under tjänstgöringstiden. Ett villkor är att tjänstgöringen har försvagat de anhörigas utkomstmöjligheter och att tjänstgöraren är i behov av understöd. Då understöd beviljas tar man i beaktande de anhörigas verkliga inkomster under tjänstgöringstiden. Anhöriga är:

• maka/make samt minderårigt barn, adoptivbarn, barn som tjänstgöraren försörjer. Också makans/makens barn räknas till denna grupp.

• sambo, om hon/han tillsammans med tjänstgöraren har ett gemensamt barn att försörja.

Grundunderstödet är ämnat för de anhörigas dagliga utkomst och det betalas stegvis på basen av antalet familjemedlemmar. Grundunderstödets fulla belopp för den första anhöriga är lika stort som folkpensionens fulla belopp. För följande anhörig är beloppet 50 % och för den tredje och därpå följande är beloppet 30 % av folkpensionens fulla belopp. Under tjänstgöringstiden ersätter FPA dessutom, efter ansökan, räntor på studielånen.

Ändamålet med bostadsunderstödet är, att ersätta boendeutgifterna för permanent bostad åt tjänstgöraren eller understödsberättigad anhörig. Man bör dock uppmärksamma, att det är tjänstgöringsplatsens plikt att bekosta boendet för tjänstgöraren under tiden för arbetstjänst. Sålunda uppkommer sällan boendekostnader som är militärunderstödsberättigade på tjänstgöringsorten under civiltjänstgöringen. Om tjänstgöringsplatsen har att erbjuda en bostad, i vilken tjänstgöraren anvisats bo, men tjänstgöraren har en egen hyresbostad, så ersätter FPA i allmänhet kostnaderna för denna bostad, i fall de övriga kriterierna uppfylls. Undantag är dock ägandebostadens låneräntor, vilka kan ersättas som militärunderstöd.

Enligt prövning kan dessutom beviljas särskilt understöd för nödvändiga och till sitt belopp skäliga utgifter, som motsvarar tjänstgörarens anhörigas personliga omständigheter och de lokala förhållandena.

Understöd betalas från början av den månad, då understödet har ansökts (tidigast från tjänstgöringens begynnelsedag), till slutet av den månad, då du hemförlovas. Understöd betalas inte då tjänstgöringen avbryts fortlöpande för minst 14 dagar, vilka inte räknas till tjänstgöringstiden (t.ex. POP). Det är skäl att lämna in ansökan i god tid. Till ansökan bör bifogas behövliga dokument angående inkomster och utgifter. Då civiltjänstgöraren inleder sin tjänstgöring, så skickas information om inträdet automatiskt från civiltjänstcentralen till FPA. Information skickas på samma sätt om civiltjänstgöraren söker POP-ledighet, som är längre än 14 dygn, eller om han avbryter sin tjänstgöring.

Tilläggsuppgifter om t.ex. förmånerna får du från http://www.kela.fi/web/sv/varnpliktig och från FPA:s byråer.

Övriga sociala förmåner

Du får bästa informationen om övriga sociala förmåner från din hemkommuns socialbyrå.

Det lönar sig för den som skall hemförlovas, att i god tid reservera tid hos socialbyrån för skötandet av utkomsten, t.ex. för att ansöka om utkomststöd.

Kommunala hemtjänster kan beviljas vid nedsatt funktionsförmåga, familjesituationen, stress, sjukdom (också barnets sjukdom), förlossning, skada eller annat skäl åt dem, vilka behöver hjälp för boendet, personlig vård och tillsyn, skötsel och uppfostran av barn eller till att utföra uppgifter och dylikt som hör till vardagen. För hemvårdares och hemhjälpares tjänster uppbäres avgift, vars storlek baserar sig på familjens betalningsförmåga.

Socialbyrån ger också information om barnens dagvård. Dagvårdsavgiften är beräknad efter föräldrarnas inkomster. Hemvårdsstöd betalas för att ordna skötsel av barnet, förutom inom kommunala dagvården. Barnets hemvårdsstöd sökes från FPA:s lokalbyrå, och där får man också mera information.

Socialbyrån får uppgifter om barnets underhållsstöd, vilket betalas till barnet då:

• barnet inte får underhåll från föräldrarna

• när inte underhållsbidraget har betalats

• då faderskapet inte bekräftats eller

• när underhållsbidraget är litet (bestämt via domstolsbeslut).

Civiltjänstgöringen kan tillfoga extra påfrestningar för familjeförhållandet. Uppfostrings- och familjerådgivningen, samt samtalstjänsten är konfidentiella. Från socialbyrån får man tilläggsuppgifter om rådgivningstjänster, och från församlingen om samtalstjänsten.