BETALANDET AV RÄNTORNA FÖR STUDIELÅN FRÅN STATENS MEDEL

Grunderna för ersättningarna

Beväringens ränteutgifter för studielån kan betalas som beväringsbidrag. Förutsättningar för ersättande av räntorna är, att de förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under sista månaden av tjänstgöringen. De nya studielånens (med marknadsränta) räntor förfaller i allmänhet till betalning i juni eller december. Man kan dock ha kommit överens med banken om att betalning sker en gång per månad. En förutsättning för betalandet av räntorna är också, att tjänstgöraren inte har fått studiestöd under pågående eller föregående läsår, då räntan förfaller till betalning. Om beväringen under denna tid fått studiepenning, så bifogas räntorna till lånekapitalet.

Förfaringssätt

Räntorna betalas på basen av låntagarens ansökan (SA 1) till FPA:s byrå. Om räntorna betalas direkt till sökande, så bör det till ansökan fogas bankens anmälan och betalningsverifikat. Om räntorna betalas till banken, så räcker det med bara ansökan. Då räntorna förfaller till betalning månatligen så behövs det bara en ansökan den första tjänstgöringsmånaden. Med denna ansökan kan ersättningen för räntorna betalas för de resterande månaderna, som tjänstgöringen pågår. För räntor som förfaller till betalning två gånger i året, så måste man ansöka skilt båda gångerna, senast under den månaden, som räntan förfaller till betalning.

Extra kostnader som förorsakas av betalningen av räntorna på detta sätt, ersätts inte. Då räntorna ersätts tas det i beaktande bara sådana inkomster, som påverkar tjänstgörarens egna beväringsstöd. De anhörigas (enl. beväringslagen) inkomster tas inte i beaktande.

www.fpa.fi