Annan nyttig information

Bostadsbidrag

Fastän dina anhöriga inte skulle få militärunderstöd, så kan de ha möjlighet att få bostadsbidrag, vilket också en som bor ensam under vissa omständigheter har möjlighet att få. Tilläggsuppgifter får du från FPA:s lokalbyrå och studiestödsmyndigheterna.

Lantbruksföretagares avbytar- och vikariehjälp

En lantbrukare, som uppfyller kraven för avbytartjänster och vikariehjälp kan få dessa tjänster under tiden för civiltjänstens utförande. Mera exakt information får man från den lokala semestersekreteraren och från LPA:s hemsidor (http://www.mela.fi/sv/ ) eller från Lantbrukarnas pensionsanstalt tel. (09) 435 11/ Lantbrukssemesterrådgivning.

Beskattning

Då inkomsterna minskar under civiltjänstgöringen är det ofta tillräcklig orsak för att sänka eller helt ta bort förskottsinnehållningen. Ändring sökes via hemkommunens skattebyrå. Då man söker om ändring så bör man uppvisa förordnandet om inträde i tjänst eller intyg över utförande av civiltjänstgöringen, samt utredning över inkomsterna. Dagpenning och militärunderstöd räknas inte som skattepliktig inkomst, och de behöver man inte redogöra för. Kontrollera noggrant ditt skatteförslag, som du fått, returnera det sedan korrigerat i god tid till skattebyrån.

Se tilläggsuppgifter  http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Varnplikt

Arbetskraftsbyråns tjänster

Från arbetskraftsbyrån får man uppgifter om bl.a. lediga arbetsplatser, skolning, yrkesval, företagarverksamhet, arbetslöshetsskydd, samt om arbets- och praktikplatser utomlands. Till påsyn finns lediga arbetsplatser i hela Finland. Man kan diskutera med arbetsrådgivaren om önskningar och möjligheter och dessutom kan man själv kolla på byråns självbetjäningspunkt eller på internet (www.mol.fi ).

Från arbetskraftsbyråns informationsservice får man information och rådgivning om skolning, yrken och arbetsmarknaden. En yrkesvalspsykolog kan hjälpa vid funderandet över val av yrke eller skolning, byte av utbildning eller ett helt nytt yrkesval.  Yrkesvalshandledningen kan klargöra de egna anlagen och man kan hitta de alternativen till yrke, som lämpar sig bäst för en själv. Arbetskraftsbyrån hjälper också att hitta lämpliga arbets- och utbildningslösningar då en skada eller sjukdom begränsar din arbetsförmåga.

Om tjänstgöraren efter tjänstgöringen inte har arbete och inte heller skall utbilda sig, så skall han anmäla sig genast efter hemförlovningen som arbetssökande till arbetskraftsbyrån. Det kan löna sig att boka tid hos arbetskraftsbyrån redan i god tid före hemförlovningen. Att anmäla sig är en förutsättning för utbetalandet av arbetslöshetsförmåner. Tjänstgörare under 25 år utan yrkesutbildning skall komma ihåg att också under tjänstgöringstiden sköta sin plikt och anmäla sig till den gemensamma ansökan för yrkesinriktad utbildning. Försummelse av plikten att delta i gemensam ansökning kan i värsta fall leda till att man förlorar arbetsmarknadsstödet upp till 25 års ålder. Arbetslöshetsskydd kan man få endera som grundskydd, vilket FPA sköter om, eller som inkomstrelaterat arbetsskydd, vilket fackföreningarnas arbetslöshetskassor betalar åt sina medlemmar. Då civiltjänstgöringen börjar är det skäl för tjänstgöraren att kontrollera att medlemskapet är i kraft också efter tjänstgöringen. Tilläggsuppgifter får man via FPA:s lokalbyrå och arbetslöshetskassorna.

Praktikpoäng

Då man söker till utbildning efter tjänstgöringen, så lönar det sig att ta reda på om läroanstalten beviljar praktikpoäng för arbetet, som man har utfört inom civiltjänstgöringen

 

Sjukdom eller skada under tjänstgöringen

Om du skadar dig i en olyckshändelse under tjänstgöringen eller insjuknar på grund av tjänstgöringen ser civiltjänstgöringsplatsen till att du får vård under tjänstgöringstiden.

När din tjänstgöring är avslutad ansvarar Statskontoret för kostnaderna för vården eller behandlingen av skadan eller sjukdomen samt för andra lagenliga ersättningar.

Du har rätt till ersättningar utbetalade av Statskontoret om ditt fall uppfyller villkoren i lagen om olycksfall i militärtjänst. Läs mera om grunderna för beviljande av ersättningar och om ersättningsformerna

 Lisätietoa siviilipalvelukseen hakeutumisesta ja palveluksen suorittamisesta löytyy myös Aseistakieltäytyjäliiton infosta ja Varusmiesliiton sivariin.fi-portaalin kautta.