Vägran att fullgöra civiltjänst

Vägran att fullgöra civiltjänst skall göras skriftligen till civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen gör en brottsanmälan och ärendet överförs till att skötas av åklagare. Enligt civiltjänstlagens § 74 döms den som vägrar uföra sin civiltjänst till ett fängelsestraff, som motsvarar hälften av hans återstående tjänstgöringstid.