Att börja civiltjänstgöringen

- Civiltjänsten påbörjas samma år eller inom två kalenderår efter det att ansökan godkänts, förutsatt att civiltjänstgöraren inte beviljats uppskov. Civiltjänstcentralen skickar ett skriftligt förordnande om inträde i tjänst ungefär tre månader före tjänsten börjar. Med samtycke av civiltjänstgöraren eller p.g.a. ålder (över 29 år) så kan den tjänstepliktige kallas i tjänst också med kortare varsel än två månader.

- Du kan framföra ditt kontingentönskemål till de fastställda utbildningsperioderna där det finns lediga platser. Meddela ditt önskemål via OmaSivari. Du kan också skicka ett skriftligt önskemål om tidpunkten, när du vill påbörja din civiltjänstgöring. Detta önskemål  bör skickas till Civiltjänstcentralen före du har mottagit det skriftliga förordnandet om inträde i tjänst. Önskemålet skickas till kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi.

- Efter utbildningsperioden fortsätter civiltjänsten med arbetstjänst. Den tjänstgöringsskyldige skall själv söka en tjänstgöringsplats redan innan utbildningsperioden börjar, då han har fått förordnande om inträde i tjänst. Tjänstgöringsplatsen fyller i förbindelseblanketten i Sivariweb. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och tjänstgöraren i OmaSivari-applikationen. Då bägge har bekräftat förbindelsen godkänner Civiltjänstcentralen den och gör förordnandet till arbetstjänsten. Förbindelsen behöver inte mera skickas underskriven till Civiltjänstcentralen. 

Tjänstgöringsplats kan du söka under rubriken "Lediga arbetstjänstplatser" på första sidan.

- Civiltjänsten börjar alltid med utbildningsperioden, som utförs i Lappträsk. Man bör anlända till Civiltjänstcentralen på bestämd dag också i sådant fall, då resebiljetter av någon orsak inte kommit fram på förhand. Man bör spara resekvittona för inträdande i tjänst, då får man kostnaderna ersatta i efterhand. Fast man ansökt om befrielse eller uppskov, så bör man ändå träda i tjänst. Man bör anlända till centralen senast kl. 12.00 den angivna dagen.

- Om tjänstgöraren inte anländer till centralen utan lagligt hinder, så blir påföljden efterlysning. Civiltjänstcentralen, senare tjänstgöringsplatsen ger ett civiltjänstgöringsintyg försett med fotografi. Detta intyg motsvarar militärpasset och efter hemförlovningen är det ett bevis för utförd tjänst. Vissa beväringsrabatter förutsätter uppvisande av civiltjänstgöringsintyget. Om intyget försvinner efter tjänstgöringen så kan civiltjänstcentralen på begäran ersätta det med ett nytt. Intyget behövs bl.a. hos passmyndigheterna ända upp till 30 års ålder.

- Civiltjänstgöringsplikten upphör vid slutet av det år, då den tjänstepliktige fyller 30 år.

 

Uppgifter om lediga tjänstgöringsplatser