1. Fria permissionsresor

Civiltjänstgöraren har under sin tjänstgöringstid rätt till fria permissionsresor tur och retur från den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat till sin hem- eller boningsort i Finland. Civiltjänstgörare som är fast bosatta i utlandet har under sin tjänstgöringstid rätt till minst en permissionsresa till sin hem- eller boningsort.

I regel kan fria permissionsresor endast fås till civiltjänstgörarens hem- eller boningsort. Om civiltjänstgöraren har särskilda band till orter annanstans i Finland, kan av särskilda skäl också resekostnaderna till dessa orter ersättas. Till denna del ersätts resekostnaderna enligt prövning. När resan beviljas ska uppmärksamhet fästas vid civiltjänstgörarens förhållanden som helhet. Se punkt 1.2. Begränsningar som gäller resmål.

1.1. Antalet permissionsresor

Civiltjänstgörare har under sin tjänstgöringstid rätt till fria permissionsresor tur och retur i Finland utan antalsbegränsning.

Civiltjänstgörare som är fast bosatta i ett nordiskt land har under sin tjänstgöringstid rätt till fyra fria permissionsresor tur och retur till hem- eller boningsorten i utlandet. Dessutom har de rätt till fria permissionsresor tur och retur i Finland på samma grunder som de som bor i Finland.

Civiltjänstgörare som är fast bosatta annanstans i Europa har under sin tjänstgöringstid rätt till tre resor tur och retur till hem- eller boningsorten i utlandet. Dessutom har de rätt till fria permissionsresor tur och retur i Finland på samma grunder som de som bor i Finland.

Civiltjänstgörare som är fast bosatta utanför Europa har rätt till två permissionsresor tur och retur till hem- eller boningsorten i utlandet. Dessutom har de rätt till fria permissionsresor i Finland på samma grunder som de som bor i Finland.

Om någon är fast bosatt utomlands betyder det att personen, i detta fall civiltjänstgöraren, räknas till den frånvarande befolkningen i Finland. Att man är fast bosatt utomlands ska intygas genom tillräckliga utredningar (t.ex. utdrag ur mantalslängd/intyg över hemkommun som visar begynnelsedatum för boendet och att man fortfarande är bosatt i landet, intyg från konsulatet, utdrag ur befolkningsregister, kopia av arbetstillstånd eller liknande). För utredning av fast boningsort används också uppgifterna i det finländska befolkningsregistret.

Enligt magistratens anvisningar handlar det om tillfällig flyttning också i sådana fall då vistelsen eventuellt varar minst ett år, men när den huvudsakliga orsaken till flytten till Finland är exempelvis fullgörande av värnplikten och avsikten är inte man stannar varaktigt i Finland. Om en civiltjänstgörare meddelar att han bosätter sig varaktigt i Finland förlorar han sin rätt till fria permissionsresor till det gamla hemlandet.

Resekostnaderna för en civiltjänstgörare som är varaktigt bosatt utanför Finland betalas av tjänstgöringsplatsen, som i sin tur i efterhand debiterar Civiltjänstcentralen för kostnaderna. Av ansökan ska utöver civiltjänstgörarens personuppgifter och uppgifter om tjänstgöringsplats även framgå anledningen till resan (permissionsresa, inrycknings- eller hemförlovningsresa), av tjänstgöringsplatsen på ett tillförlitligt sätt kontrollerad uppgift om hemkommun samt specificerade uppgifter om kostnader och tidtabeller.

Civiltjänstgörare som är fast bosatta utanför Europa kan hos Civiltjänstcentralen i efterhand ansöka om ersättning för kostnader för resan till tjänstgöring och resan tillbaka till hemlandet. Blanketten för ansökan om ersättning finns på Civiltjänstcentralens webbplats. Till ansökan ska fogas verifikat över kostnaderna, en redogörelse för resans tidtabell samt ändamålet med och längden av vistelsen i utlandet. Tjänstgöraren eller tjänstgöringsplatsen kan i förväg kontakta Civiltjänstcentralen i ärendet.

Resorna ska med beaktande av omständigheterna göras med det färdsätt som är förmånligast ur statens synvinkel. I samband med en utlandsresa kan för den del av utlandsresan som sker i Finland ges en biljett som berättigar till fri permissionsresa. Om en resa land- eller sjövägen skulle räcka oskäligt länge eller om flyg kan påvisas vara det billigaste färdsättet, kan tjänstgöraren resa med flyg. Ungdomsrabatter och andra rabatter ska utnyttjas.

Utöver de ovan nämnda resorna kan civiltjänstgöraren beviljas en fri utlandsresa tur och retur på grund av en nära släktings allvarliga sjukdom, död eller begravning, på grund av eget giftermål eller födelsen eller dopet av eget barn.

Fria permissionsresor får ges endast om civiltjänstgörarens fritid eller permission överskrider 24 timmar. Fria permissionsresor får således inte ges för s.k. kvällsfritid, och inte heller för kvällsresor under grundutbildningsperioden vid Civiltjänstgöringscentralen.

Om civiltjänstgörarens resa på permission till hemorten (gäller inte veckoledighet) med allmänna kommunikationsmedel tar över sex timmar i en riktning, kan tjänstgöringsplatsen vara flexibel i fråga om klockslagen för tjänstgöringens början och slut och utgående från tidtabellerna för resorna till och från permissionen kompensera för den tid som överskrider sex timmar. Denna kompensation kan tjänstgöringsplatsen bevilja enligt egen prövning.

1.2 Begränsningar som gäller resmål och särskilda bestämmelser för olika fortskaffningsmedel

1.2.1. Begränsningar som gäller resmål

De av staten betalade fria permissionsresorna är avsedda för resor mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgörarens egen hem- eller boningsort. Permissionsresor får inte beviljas för kvällsfritid (kortare än 24 timmarsledighet).

Om tjänstgöraren framför ett särskilt skäl kan tjänstgöringsplatsen enligt prövning bevilja resor också till följande orter:

a) ort där tjänstgöraren har en fast arbets- eller studieplats,
b) ort där civiltjänstgörarens maka eller permanenta sambo bor,
c) ort där civiltjänstgörarens förälder, syskon eller barn bor,
d) blivande boningsort, arbets- eller studieort, om civiltjänstgöraren kan uppvisa en kallelse till anställningsintervju, inträdesprov eller något annat motsvarande verifikat.

För att få en resa till ovan nämnda orter ska civiltjänstgöraren skaffa och visa upp intyg som är nödvändiga för beviljandet av resan (t.ex. utdrag ur befolkningsregistret, adressintyg). Tjänstgöringsplatsen överväger från fall till fall vilka slags intyg som behöver visas upp och om de är tillräckliga, med beaktande av bl.a. de uppgifter som redan framgår av civiltjänstgörarens handlingar.

Resebiljett som berättigar till fri permissionsresa får inte beviljas till andra än de orter som nämns ovan i punkterna a−d.

1.2.2. Särskilda bestämmelser för olika fortskaffningsmedel

a) Tåg

Tjänstgöringsplatsen köper tågbiljetterna på VR:s webbshop och lämnar dem till tjänstgöraren. Civiltjänstgöraren ska ha på sig ett förordnande till tjänstgöring eller ett civiltjänstgöringsintyg med foto när tjänstgöraren reser med en biljett som berättigar till en fri resa.

Civiltjänstgöraren betalar själv sovplatsbiljetter, biljetter för sällskapsdjur, cykel-/varutransportsavgifter och andra eventuella tillägg. Civiltjänstgöraren har rätt till beväringsrabatt också när civiltjänstgöraren reser i 1:a klass när det är fråga om hans egna resor.

Sovplatsbiljett kan ersättas, om civiltjänstgöraren i sjukdomsfall reser hem för att få hemvård eller till sjukhus eller till annat motsvarande ställe mellan klockan 21.00 och 07.00. En biljett som berättigar till sovplats kan då ersättas, om civiltjänstgörarens hälsotillstånd är sådant att det krävs en sovplats. Under utbildningsperioden betalas sovplatsen av Civiltjänstcentralen och annars av tjänstgöringsplatsen som en del av sjukvårdskostnaderna.

b) Buss

jänstgöringsplatsen beställer fribiljetten från Matkahuoltos kundservicecentral och fyller på förhand i den till nödvändiga delar. Den fria bussbiljetten gäller som färdbiljett när civiltjänstgöraren visar upp den tillsammans med sitt tjänstgöringsförordnande eller civiltjänstgöringsintyg. Om ett eller flera bussbyten sker, ska en separat biljett skrivas ut för varje delsträcka.

c) Fartyg

Om de kriterier som gäller resmål uppfylls, betalas ersättning enligt gällande taxor för resor med fartyg. Endast däcksplatsbiljetter ersätts. Bilplatser ersätts inte i någon som helst situation. Hyttavgiften ersätts endast i exceptionella fall (sjukdom, resa till hemvård/sjukhus).

d) Flygplan

Civiltjäntsgörarnas flygresor i hemlandet köps i enlighet med det ramavtal som Hansel Ab har ingått efter anbudsförfarande och reserveras hos Civiltjänstcentralen.

I fråga om ersättningar för flygresor gäller samma destinationsbegränsningar som räknats upp ovan i punkt 2.1.2.1. Ersättning betalas alltså i regel endast för resor till civiltjänstgörarens egen hem- eller boningsort. Flygresor kan ersättas också om civiltjänstgöraren är tvungen att från flygorten resa vidare med till exempel buss för att komma till sin hem- eller boningsort. För att ersättning kan betalas förutsätts att flygresan inklusive de andra resekostnaderna är det ur statens synvinkel förmånligaste färdsättet. Flygresor ersätts närmast i sådana fall då enkelresans längd överskrider 700 kilometer.

Andra viktiga detaljer som civiltjänstgöraren ska ta hänsyn till:

  • Användningen av flygbiljett är inte en rätt som är jämförbar med rätten till tåg- och bussbiljetter. Civiltjänstcentralen avgör från fall till fall huruvida flyget är det ut statens synvinkel förmånligaste färdsättet.
  • Civiltjänstcentralen kan i sin prövning ta hänsyn till den tidsbesparing som kan göras genom flygresa.
  • Oy Matkahuolto Ab:s littera duger inte i de Finnair-bussar som sköter trafiken till flygplatsen, eftersom Finnair inte är medlem i Linja-autoliitto eller Matkahuolto. I Helsingfors ska resan till flygplatsen företas med HRT- områdets regionbiljett. I övriga delar av Finland ersätts kostnaderna för resan till och från flygplatsen enligt kostnaderna för det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet. 

Flygbiljetter ska beställas hos Civiltjänstcentralen (Civilstjänstcentralen, tfn 0295 0295 00) i god tid före resan. Samtidigt ska man diskutera med Civiltjänstcentralen om det finns förutsättningar att bevilja den planerade flygresan, med hänsyn till kriterierna för jämförelse av hur förmånliga de olika färdsätten är.

Om civiltjänstgöraren har betalat sin flygbiljett själv fakturerar han sin egen tjänstgöringsplats för resekostnaderna. Tjänstgöringsplatsen ska kontrollera räkningen, göra en förmånlighetsjämförelse av färdsättet och, om kriterierna uppfylls, betala ut ersättningen till civiltjänstgöraren. Därefter fakturerar tjänstgöringsplatsen Civiltjänstcentralen för resekostnaderna på basis av originalverifikaten. Till verifikaten ska fogas en redogörelse för genomförd förmånlighetsjämförelse.

e) Penningersättning för egen bil eller taxi

Ersättning för användning av egen bil eller taxi vid fria permissionsresor förutsätter att följande villkor uppfylls:

  1. slutdelen av resan till hemorten/destinationsorten eller tjänstgöringsplatsen är lång och kräver lång restid eller
  2. det finns inga allmänna kommunikationsmedel i den aktuella riktningen eller vid den aktuella tiden på dygnet och
  3. det går inte att utnyttja allmänna kommunikationsmedel ens genom att ändra tidpunkterna för permissionens/fritidens början och slut.

För att få ersättning ska civiltjänstgöraren ge tjänstgöringsplatsen en utredning om sin permissionsadress, rutten och avståndet till denna adress, befintliga allmänna kommunikationsmedel och tidtabeller samt kostnaderna för olika resealternativ.

Även om villkoren uppfylls, kan ersättning för användning av egen bil eller taxi i regel endast beviljas för den sista delen av resan, d.v.s. från närmaste trafikstation till det slutliga resmålet. Grund för ersättande av sådana kostnader finns också under punkt 2.1.4. Ersättningar för resor med lokaltrafiken.

I mycket exceptionella färdförhållanden kan, om andra förbindelser inte finns, tjänstgöringsplatsen efter ansökan tillåta civiltjänstgöraren att göra hela permissionsresan till den egna hem- eller boningsorten med egen bil. Ansökan hos tjänstgöringsplatsen ska lämnas in i tillräckligt god tid före den planerade resan. Tjänstgöringsplatsen fakturerar Civiltjänstgöringscentralen för kostnaderna för beviljade resor med den blankett som finns på centralens webbplats.

f) Penningersättning för resekostnader

För de fria resornas del är det normala förfaringssättet att de buss-, tåg- eller flygbiljetter som civiltjänstgöraren behöver beställs och överlämnas innan resan börjar. Tjänstgöringsplatsen ska se till att behövliga färdbiljetter också kan skrivas/köpas under ämbetsverkets eller motsvarande inrättnings allmänna semestertider. Civiltjänstgöraren kan endast av synnerligen giltig orsak ges ersättning i pengar i stället för fri resa. Till exempel om civiltjänstgöraren inte kunnat tillställas en färdbiljett före resan, fakturerar han i efterskott, mot verifikat, tjänstgöringsplatsen för kostnaderna enligt resa med allmänna kommunikationsmedel.

1.3. Ersättningens storlek när egen bil eller taxi används

Om villkoren för användning av egen bil eller taxi vid fria resor uppfylls, utbetalas ersättning på följande sätt i enlighet med den bifogade tabellen:

• För en taxiresa betalas ersättning mot kvitto enligt den bifogade tabellen på basis av antalet kilometer.

• När en anhörig hämtar vid närmaste/lämpligaste hållplats för fjärrtrafiken betalas ersättning för hämtningen tur och retur enligt den bifogade tabellen baserat på antalet kilometer (detsamma gäller returresan).

• Om civiltjänstgöraren beviljas rätt till ersättning för användning av egen bil, betalas ersättningen enligt den bifogade tabellen.

• Om en sträcka helt saknar allmänna kommunikationsmedel eller om restiden på grund av olämpliga tidtabeller skulle bli oskäligt lång, ersätts resekostnaderna i sin helhet enligt den bifogade tabellen. Civiltjänstgöraren ska ansöka om ersättning skriftligen i förväg. Om sträckan saknar allmänna kommunikationsmedel, betalas reseersättning enligt den bifogade tabellen.

 

KM
3 - 255,00
25 - 507,00
51 - 10015,00
100 <0,15 €/km

 

1.4. Ersättning för resor med lokaltrafiken (över 5 km)

1.4.1. Resor som ersätts och ersättningens storlek

En färdbiljett som berättigar till fri resa skrivs ut till den hållplats med fungerande trafikförbindelser som ligger närmast resmålet, t.ex. busstation eller järnvägsstation. Civiltjänstgöraren ersätts för kostnader för resa med lokaltrafiken från närmaste hållplats till det slutliga resmålet, t.ex. från järnvägsstationen hem eller till tjänstgöringsplatsen, till den del avståndet överskrider 5 kilometer i en riktning.

Civiltjänstgöraren får ersättning för resa med lokaltrafiken utgående från avståndet i kilometer mellan hållplatsen och resmålet enligt gällande lägsta busstaxa. På sådana orter där en standardavgift som är oberoende av resans längd tillämpas (huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors etc.) betalas dock ersättningen för resa med lokaltrafiken enligt standardavgiften.

1.4.2. Ersättningar i samband med utbetalning av dagpenning – Civiltjänstcentralen faktureras halvårsvis

Tjänstgöringsplatsen ska ersätta civiltjänstgörare för resa med lokaltrafiken efteråt i samband med utbetalningen av dagpenning för den månad som följer på den månad då resan gjordes, eller alternativt på ett annat sätt som tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren kommit överens om.

Till ansökan ska fogas originalkvitton, eller någon annan bevislig utredning om grunderna för utbetalningen (antalet körda kilometer). Enskilda resebiljetter bör inte skickas utan biljetterna ska klistras på/ tejpas fast vid ett papper och pappret med resebiljetterna skickas tillsammans med ansökan för att saken kan avgöras.

Tjänstgöringsplatsen ansöker om ersättning hos Civiltjänstcentralen för de kostnader som består av ersättningar för civiltjänstgörarnas resor med lokaltrafiken i samband med permissioner halvårsvis enligt följande:

• kostnader för lokaltrafik för tiden 1.1.–30.6. – ansökan till Civiltjänstcentralen årligen före 15.7.

• kostnader för lokaltrafik för tiden 1.7.–31.12. – ansökan till Civiltjänstcentralen årligen före 15.1.

Av den ansökan som skickas till Civiltjänstcentralen ska framgå åtminstone följande:

• datumen för de resor som fakturan gäller:
• namn på och personbeteckningar för de personer för vilkas resor ersättning söks,
• resmålen och
• antalet kilometer för vilka ersättning söks.

Till ansökan ska fogas originalkvitton, eller någon annan bevislig utredning om grunderna för utbetalningen (antalet körda kilometer). Enskilda resebiljetter bör inte skickas utan biljetterna ska klistras på/ tejpas fast vid ett papper och pappret med resebiljetterna skickas tillsammans med ansökan för att saken kan avgöras.

Ansökningarna sänds till

Civiltjänstcentralen
Sjökullavägen 79 A
07810 Ingermansby

1.4.3. Kontroll av förutsättningarna för ersättning för resa med lokaltrafiken

Den som på tjänstgöringsplatsen ansvarar för beviljande av permissionsresor eller utbetalning av dagpenning ska under tjänsteansvar, i samband med att tjänstgöringsplatsen betalar ut dessa ersättningar till civiltjänstgöraren, kontrollera att den faktureringsgrund som civiltjänstgöraren uppgett för sina resor med lokaltrafiken är korrekt. Om ingen bussbiljett, specifikation för resekort eller annat verifikat finns tillgängligt, sker granskningen på basis av tillgängliga uppgifter (i första hand adressuppgifter och uppgift från civiltjänstgöraren själv).

Arbets- och näringsministeriet ber tjänstgöringsplatserna fästa uppmärksamhet vid ovan nämnda faktureringstidtabell. Fakturornas relativt små eurobelopp och det stora antalet tjänstgöringsplatser gör att en redovisning halvårsvis är ändamålsenlig

Exempel på ersättning för resor med lokaltrafiken:

Exempel 1

Civiltjänstgöraren utnyttjar i augusti en fri permissionsresa tur och retur och reser från sin tjänstgöringsplats i Hagalund, Esbo till sina föräldrar i Loimaa.

1. Civiltjänstgöraren får en tågbiljett/bussbiljett för resan Helsingfors-Loimaa- Helsingfors.

2. Tjänstgöringsplatsen ersätter dessutom i samband med utbetalningen av följande dagpenning eller på annat överenskommet sätt civiltjänstgöraren för kostnaderna för resan från Hagalund till Helsingfors och tillbaka enligt standardtaxan i regiontrafiken.

3. Om avståndet från järnvägsstationen/busstationen till civiltjänstgörarens föräldrahem i Loimaa är över 5 km, ska tjänstgöringsplatsen betala ersättning enligt busstaxan även för civiltjänstgörarens resa med lokaltrafiken i Loimaa. Ersättningen ska betalas på basis av det antal kilometer som civiltjänstgöraren själv på ett tillförlitligt sätt uppgett, oavsett med vilket kommunikationsmedel tjänstgöraren i verkligheten har rest.

4. Tjänstgöringsplatsen fakturerar senast den 15 januari följande år civiltjänstcentralen för dessa kostnader samtidigt med kostnaderna för övriga resor med lokaltrafiken som ackumulerats under årets andra hälft.

Exempel 2

Civiltjänstgöraren utnyttjar en fri permissionsresa och reser efter utbildningsperioden i Lappträsk till sitt hem i Vallgård, Helsingfors.

1. Civiltjänstgöraren får en bussbiljett för sträckan Lappträsk–Helsingfors.

2. Några ersättningsgilla resor med lokaltrafiken uppstår inte, eftersom avståndet från Civiltjänstcentralen i Lappträsk till busstationen i Lappträsk är mindre än 5 kilometer, liksom också avståndet från Helsingfors busstation till hemmet i Vallgård.

 

2. Fria tjänstgöringsresor

Nedan nämnda tjänstgöringsresor som civiltjänstgörare gör ersätts av statens medel enligt principen om full ersättning. Resekostnaderna ersätts enligt kostnaderna för det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet.

Resor mellan hem- eller boningsorten och tjänstgöringsorten ersätts om grunden för resan är:

• att fullgöra civiltjänst (inryckningsresa),
• att fullgöra kompletterande tjänstgöring, 
• att fullgöra extra tjänstgöring,
• att fullgöra tjänstgöring under mobilisering,
• hemförlovning efter fullgjord civiltjänst (hemförlovningsresa),
• förflyttning till en annan tjänstgöringsplats under tjänstgöringen
• ett förordnande till hörandetillfälle i ärende som gäller tjänstgöringsförseelse.

Civiltjänstgöraren betalar själv sovplatsbiljetter, cykel-/varutransportsavgifter och andra eventuella tillägg.

Till civiltjänstgörare ersätts dessutom kostnaderna för en resa i Finland, när det är fråga om en resa till intervju hos civiltjänstgöringsplatsen efter förordnande till civiltjänst. Resekostnaderna ersätts endast om intervjun sker utanför civiltjänstgörarens bonings- eller hemort. Civiltjänstgöraren ska visa upp ett intyg över deltagande i intervjun givet av tjänstgöringsplatsen och lämna en redogörelse för de kostnader som resan orsakat. Resekostnader ersätts endast för resor inom Finland.

Ersättningar för tjänstgöringsresor betalas enligt principen ”från dörr till dörr”, men resor med lokaltrafiken som är kortare än 5 kilometer ersätts inte. Även resa med egen bil eller taxi ersätts till fullo på sträckor som helt saknar allmänna kommunikationsmedel eller där restiden på grund av olämpliga tidtabeller skulle bli oskäligt lång. Väntetiden mellan olika delsträckor ska då vara minst 2 timmar. Även om ovan nämnda villkor inte uppfylls, kan ersättning för resa med egen bil eller taxi under tjänstgöringsresor utbetalas, men ersättningsgrunden är då den allmänna busstaxan utan rabatter.

Huvudregeln är att allmänna kommunikationsmedel anlitas också för ovan nämnda tjänstgöringsresor (närmast inryckningsresor och hemförlovningsresor). Tjänstgöringsresor med egen bil, och i synnerhet med taxi, ska begränsas till vissa undantagsfall och de förutsätter förhandstillstånd av Civiltjänstcentralen. Om civiltjänstgöraren under sådana tjänstgöringsresor som avses i detta kapitel använder egen bil eller taxi, och förutsättningarna för detta uppfylls, ska tjänstgöringsplatsen se till att tjänstgöraren får ersättning för resekostnaderna.

Anvisning om civiltjänstgörares resor: TEM/2315/00.03.05.02/2016; ss. 7 - 17